37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 25 07 2024
Ћирилица

Општинска управа

Интерна ревизија

pocetna1

Промените величину слова:

МАТИЧАР
Канцеларија бр. 14


Документација потребна за пријаву рођења:
 • отпусна листа
 • извод из матичне књиге венчаних
 • личне карте
 • уверење о држављанству
 • за ванбрачно рођену децу извод из матичне књиге рођених за родитеље и записник о признавању очинства
 • пријава рођења се ослобађа од плаћања таксе

Документација потребна за пријаву закључења брака:
 • личне карте
 • извод из матичне књиге рођених не старији од 6 месеци,
 • уверење о држављанству
 • лица која су била у браку прилажу правоснажну пресуду о разводу брака
 • страни држављани прилажу интернационални извод из МКР на Бечкој конвенцији
 • страни држављани доносе и уверење о слободном брачном стању које треба да буде оверено APOSTILLE и преведено од стране судског тумача уколико странац не разуме српски језик неопходан је судски тумач кога ангажују будући супружници
 • лица која склапају брак путем пуномоћја оверено пуномоћје
 • држављани рођени на подручју Хрватске и Македоније прилажу извод из МКР и уверење о слободном брачном стању на српском језику
 • држављани рођени на подручју БиХ прилажу извод из МКР на интернационалном обрасцу по Бечкој конвенцији, а уверење о слободном брачном стању на српском језику оверено APOSTILLE од надлежног суда Извод из МКР на српском језику мора бити оверен APOSTILLE код надлежног суда
 • држављани рођени на подручју Словеније прилажу изводе из МКР на инернационалном обрасцу по Бечкој конвенцији а уверење nulla osta оверено APOSTILLE од надлежног суда
 • одговарајућа такса
Документација потребна за пријаву смрти:
 • потврда о смрти у два примерка издата од Дома здравља (ако је лице умрло кући)
 • лична карта умрлог и лична карта лица које пријављује,

Документација потребна за издавање извода смртовница:
 • По личном захтеву се покреће оставински поступак са изводом из МКУ и подацима о наследницима
 • одговарајућа такса
Документација потребна за издавање уверења о слободном брачном стању:
 • лична карта
 • извод из матичне књиге рођених
 • извод из матичне књиге страног држављанина
 • фотокопија пасоша
 • одговарајућа такса
Moгућност прибављања  јавних исправа (извод из матичне кнјиге рођених, венчаних, умрлих и  уверења о држављанству) без директног доласка у општинску управу општине Трстеник, за странке које немају пребивалиште на територији општине Трстеник:
 • Потребно је да се у директном разговору странке и матичара утврди идентитет лица за које се тражи издавање јавне исправе, након чега надлежна служба исправе истог дана пост-експресом шаље на адресу странке.
 • Трошкове издавања јавне исправе странка плаћа приликом пријама исте.
 • Телефон за контакт: 037/714-333 и 037/714-598, лок. бр. 113

Време

Трстеник
Кликните за детаљну прогнозу...