37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Уторак 18 06 2024
Ћирилица

Општинска управа

Интерна ревизија

pocetna1

Промените величину слова:

ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Канцеларија бр. 11

Документација потребна за ЗАХТЕВ ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ДЕТЕТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ОДСУСТВО СА РАДА ИЛИ РАДА СА ПОЛОВИНОМ РАДНОГ ВРЕМЕНА ПО ОСНОВУ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА

- очитана лична карта родитеља
- медицинска документација

Преузмите ИЗЈАВУ word

Преузмите ЗАХТЕВ word

Документација потребна за признавање права на дечији додатак:
 1. Захтев за признавање права на дечији додатак 
 2. Извод из књиге рођених за сву децу у породици;
 3. Уверење да је држављанин Републике Србије (подносилац захтева, односно један од родитеља или старатеља);
 4. Фотокопије личних карата одраслих чланова заједничког домаћинства, а за децу пријаве пребивалишта;
 5. Фотокопију оверене здравствене књижице (за подносиоца захтева);
 6. Потврда о катастарским приходима у предходној години, за сваког члана заједничког домаћинства из места рођења и становања;
 7. Пореско уверење за сваког члана заједничког домаћинства из места рођења и становања;
 8. Потврда о приходима у три месеца која предходе месецу подношења захтева, за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе;
 9. Доказе о чињеницама у вези непокретности као и стамбеног простора као што су (извод из земљишних књига, решење о пореском задужењу, уговор о закупу);
 10. Потврду о својству редовног ученика за децу школског узраста (основна и средња школа);
 11. *Потврда надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање;
 12. *Мишљење Интерресорне комисије за дете са сметњама у развоју;
 13. *Акт о продужењу родитељког права;
 14. *Доказе на основу којих се остварује статус самохраног родитеља (извод из књиге умрлих за другог родитеља, доказ о поверавању детета након развода брака или престанка ванбрачне заједнице одлука суда о вршењу родитељског права или извод из матичне књиге рођених за децу неутрђеног очинства, потврда војног органа и потврда казнено-поправне установе.)
 15. *Доказе о незапослености (уверење и фотокопија радне књижице)
 16. *Доказ о старатељству или хранитељству (надлежни орган старатељства)
Преузмите Захтев за остваривање права на дечји додатак: pdf
Прилози означени звездицом достављају се само у случају доказивања истих статуса.


Документација потребна за признавање права на родитељски додатак:

Уз захтев за признавање права на родитељски додатак (подносилац захтева је мајка) прилаже се:
  • Захтев за остваривање права 
  • извод из матичне књиге рођених за сву своју децу (оригинал) изводи не могу бити старији од шест месеци,
  • уверење о држављанству за подносиоца захтева (оригинал) и не сме бити старије од шест месеци,
  • фотокопија личне карте,
  • фотокопија здравствене књижице,
  • верење надлежног органа, старатељства да:
  • непосредно брине о детету за које је поднела захтев,
  • деца претходног реда рађања нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску или старатељску породицу или дата на усвајање,
  • није лишен родитељског права у односу на децу претходног реда рађења,
  • фотокопија картице текућег рачуна код овлашћене финансијске организације за исплату родитељског додатка или фотокопија прве стране штедне књижице код поштанске штедионице. Текући рачун отворен у Националној штедионици, пошти, Делта банци, Комерцијалној банци, извештај о привременој спречности за рад у време породиљског одсуства дознака.

Преузмите Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке: pdfДокументација потребна за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета

 • Захтев за остваривање права 
 • Извештај о привременој спречености за рад у време породиљског одсуства и ради посебне неге детета – дознака;
 • Извод из матичне књиге рођених за децу;
 • Фотокопије оверене здравствене књижице мајке, односно корисника права;
 • Решење послодавца о праву на породиљско одсуство, право на одсуство са рада ради неге детета, односно права на одсуство са рада ради посебне неге детета;
 • Уговор о раду;
 • Потврде послодавца о дужини радног односа запосленог непрекидно и непосредно пре остваривања права;
 • Потврде послодавца о висини основне зараде запосленог и увећане зараде, по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу у проценту утврђеном у члану 108. став 1. тачка 4. Закона о раду (''Сл.гласник РС'', бр. 24/05, 61/05 и 54/09), за 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње коришћење одсуства за сваки месец појединачно;
 • Обрачун зараде, односно накнаде зараде који је послодавац дужан да достави запосленом, у складу са Законом, за последњих 12 месеци који претходне месецу у коме отпочиње одсуство, за сваки месец појединачно;
 • Извештај (извод банке о исплаћеној заради и уплаћеним порезима и доприносима за сваки месец појединачно);
Преузмите Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета: pdf
Преузмите Захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ породици породиље: pdf 
Преузмите Захтев за остваривање права на месечну новчану накнаду незапосленој породиљи: pdf 
Преузмите Захтев за обнову - месечна новчана накнада незапосленој породиљи: pdf 
Време

Трстеник
Кликните за детаљну прогнозу...