37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Понедељак 17 06 2024
Ћирилица
Промените величину слова:
ЕВИДЕНЦИЈА  О  СПРОВЕДЕНИМ  ПОСТУПЦИМА 

ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ

   -   ЈАВНА КЊИГА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 2013   -

 

Евиденциони

број

захтева

Датум подношења захтева

Назив

пројекта

Носилац

пројекта

Локација

пројекта

Број

евиденционог

 листаПреглед


501-83/2013-06 13. 12. 2013. Инсталирање емисионе опреме радио станице - ТВ предајника ''ТВ ТРСТЕНИК'' - Трстеник на постојећем емисионом објекту на локацији Трстеник ''ПЕТКОВИЦА'' - канал 12, 227,0 МHz Јавно предузеће радио и телевизија „ТРСТЕНИК“ к.п.бр. 633/18 К.О. Прњавор 54 Детаљи
501-86/2013-06 25. 12. 2013. Прикупљање, транспорт и одлагање чврстог комуналног отпада на Градску депонију општине Трстеник - функционална целина за санитарно депоновање чврстог комуналног отпада, ненасељени атар места Осаоница и Чаири Јавно комунално стамбено предузеће „КОМСТАН“ к.п.бр. 1041/2 и 1042/2 КО Осаоница и к.п.бр. 1568/28 и 1568/53 КО Чаири 53 Детаљи
501-74/2013-06 31. 10. 2013. Реконструкција-проширење капацитета базне станице ''Попина'' KS 51  у Попини Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“       - Извршна јединица Крушевац к.п.бр. 699  КО Попина 52 Детаљи
501-66/2013-06 16. 10. 2013. Изградња пословног објекта ''КЛАНИЦА'' у комплексу предузећа ''GLIDŽIĆ-NIS'' д.о.о. Стари Трстеник, клање папкара и копитара и расхлађивање меса Предузеће за производњу, промет и услуге 
„GLIDŽIĆ-NIS“ д.о.о. Стари Трстеник
к.п.бр. 1058/4  КО Стари Трстеник 51 Детаљи
Реконструкција и доградња пословног комплекса бензинске станице ''СТОПАЊА'' у насељеном месту Стопања, к.п.бр. 3091/7 и 3091/9  КО Стопања Ортачко друштво "НИС''  а.д. Нови Сад
Сектор за управљање пројектима ''Блок Промет''
50 Детаљи
501-56/2013-06 06. 09. 2013. Реконструкција-проширење капацитета базне станице ''Горњи Дубич'' KS 52  у Горњем Дубичу Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“       - Извршна јединица Крушевац к.п.бр. 1076  
КО Горњи Дубич
049 Детаљи
501-42/2013-06 22. 07. 2013. Изградња базне станице мобилне телефоније
GSM900 ''МИЈАЈЛОВАЦ'' у Рујишнику
Компанија „ ТЕЛЕНОР “ д.о.о. Београд к.п.бр. 1218/12 
КО Рујишник
048 Детаљи
501-41/2013-06 19. 07. 2013. Реконструкција станице за снабдевање моторних возила горивом са доградњом ТНГ-а у оквиру комплекса БС ''СТОПАЊА'' у Стопањи Привредно друштво „ НИС “ а.д. Нови Сад к.п.бр. 3091/7 и 3091/9  КО Стопања 047 Детаљи
501-38/2013-06 16. 07. 2013. Уклањање постојеће бензинске станице БС ''МЕДВЕЂА'' у Медвеђи,
Привредно друштво „ НИС “ а.д. Нови Сад к.п.бр. 4740
КО Медвеђа
046
Детаљи
501-1/2013-06

03.01.2013

Изградња пословног објекта - станица за интерно снабдевање моторних возила горивом D-2 дизел горивом капацитета V=18 m?, комплекс аутобуске станице у Трстенику

Предузеће

 „ЈУГОПРЕВОЗ КРУШЕВАЦ“

Крушевац

к.п.бр. 4047

КО Трстеник,

ул. Светог Саве 8.

041

 Детаљи
501-12/2013-06

22.02.2013

Изградња пословног објекта – занатски објекат за клање живине и прераду меса живине у урбанистичкој зони „ Трстеник II“ у Трстенику

ПУТР „ПИЛЕ“

Љубиша Миљковић - Трстеник

к.п.бр. 4587/3

КО Трстеник

042

 

 
Детаљи
501-25/2013-06

04.04.2013

Третман неопасног отпада на мобилном постројењу у комплексу ЈКП „Енергетика“

у Трстенику

Друштво

 „ЕКОКАРИКА“

Београд

к.п.бр. 4809

КО Трстеник

043

 


Детаљи

501-30/2013-06

22.05.2013

Изградња инфраструктурног објекта - индустријски дистрибутивни гасовод „ТРСТЕНИК“ од МРС „Трстеник“ до Пејовца у Трстенику

Привредно друштво

 „BOSS PETROL

Стари Трстеник

 

КО Трстеник

044

 
 

Детаљи
501-32/2013-06

30.05.2013

Изградња комуналног објекта - таложница на локацији инфилтрационог језера ИЈ-3 у оквиру подручја изворишта подземних вода „Старо корито“ у алувиону леве обале реке Западна Морава у Трстенику

ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник

 

КО Трстеник

045

 
 

Детаљи