37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 29 05 2024
Ћирилица
Промените величину слова:


2017.

На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје  следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О   ПОДНЕТОМ  ЗАХТЕВУ  ЗА  ОДЛУЧИВАЊЕ
О  ПОТРЕБИ  ПРОЦЕНА  УТИЦАЈА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУПројекта: Инсталирање опреме базне станице мобилне телефоније ''Трстеник 3 - звоник цркве Свете Тројице у Трстенику'' у улици Вука Караџића бр. 5., чија реализација се планира на делу кат. парц. број 2722/2 КО Трстеник - потес ''Вука Караџића'' у улици Вука Караџића бр. 5. - СО Трстеник.

Носилац пројекта Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕНОР" д.о.о. Београд, Омладинских бригада бр. 90. - 11 070 Нови Београд, поднело је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта ( пројекта ) - Инсталирање опреме базне станице мобилне телефоније ''Трстеник 3 - звоник цркве Свете Тројице у Трстенику'' у улици Вука Караџића бр. 5., чија реализација се планира на делу кат.парц.број 2722/2 КО Трстеник - потес ''Вука Караџића'' у улици Вука Караџића бр. 5. - СО Трстеник.

Захтев заведен под бројем : 501-44/2017-06

Обавештавамо Вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинске управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице бр. 5. у периоду од 31.07. 2017.године до 11. 08. 2017.године сваког радног дана у времену од 13,00 - 14,00 часова. 

Датум објављивања: 31. 07. 2017. године


На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Пројекта: ''Реконструкција-промена техничких карактеристика базне станице мобилне телефоније ''Трстеник 2'' - плато аутобуске станице Трстеник'' у улици Светог Саве бр. 8., на кат.парц.бр. 4047 КО Трстеник - у улици Светог Саве бр. 8. - СО Трстеник.

Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе општине Трстеник на захтев носиоца пројекта Предузеће за телекомуникације ''ТЕЛЕНОР'' д.о.о. Београд, Омладинских бригада бр. 90. - 11 070 Нови Београд, утврдио је решењем број 501-32/2017-06 од 04. 07. 2017.године  да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - ''Реконструкција-промена техничких карактеристика базне станице мобилне телефоније ''Трстеник 2'' - плато аутобуске станице Трстеник'' у Трстенику, чија реализација се планира на делу кат.парц.бр. 4047 К.О. Трстеник - потес ''Светог Саве'' у улици Светог саве бр. 8. у Трстенику - СО Трстеник.

Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину  заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења.  

Датум објављивања: 12. 07. 2017. године


На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Пројекта: ''Изградња затвореног складишта - хладњаче са прикључцима на постојећу инфраструктуру у улици Часлава Анђелковића бр. 21. у Трстенику'', на кат.парц.бр. 412 КО Трстеник - потес ''Часлава Анђелковића бр. 21.'' у Трстенику - урбани блок ''Манастирски кључ'' - СО Трстеник.

Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе општине Трстеник на захтев носиоца пројекта Друштво за прераду воћа и поврћа ''Т&M FOOD SAMAR'' д.о.о. Прњавор, ул. Часлава Анђелковића бр. 21. - 37 240 Трстеник, утврдио је решењем број 501-31/2017-06 од 20. 06. 2017.године да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - ''Изградња затвореног складишта - хладњаче са прикључцима на постојећу инфраструктуру у улици Часлава Анђелковића бр. 21.'' у Трстенику, на кат.парц.бр. 412 К.О. Трстеник - потес ''Часлава Анђелковића бр. 21.'' у Трстенику - урбани блок ''Манастирски кључ'' - СО Трстеник.

Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења.

Датум објављивања: 30. 06. 2017. године


На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Пројекта : Реконструкција - промена техничких карактеристика базне станице мобилне телефоније '' Трстеник 2 - плато аутобуске станице Трстеник'' у Трстенику, општина Трстеник, чија реализација се планира на делу кат.парц.број 4047 КО Трстеник -  у улици Светог Саве бр. 8. - СО Трстеник.

Носилац пројекта Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕНОР" д.о.о. Београд, Омладинских бригада бр. 90. - 11 070 Нови Београд, поднело је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта ( пројекта ) - Реконструкција - промена техничких карактеристика базне станице мобилне телефоније '' Трстеник 2 - плато аутобуске станице Трстеник '' у Трстенику, општина Трстеник, чија реализација се планира на делу кат.парц.број 4047 КО Трстеник - у улици Светог Саве бр. 8. - СО Трстеник.

Захтев заведен под бројем : 501-32/2017-06

Обавештавамо Вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинске управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице бр. 5. у периоду од 20.06. 2017.године до 30. 06. 2017.године сваког радног дана у времену од 13,00 - 14,00 часова.

Датум објављивања: 20. 06. 2017. године


На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Пројекта: Изградња затвореног складишта - хладњаче са прикључцима на постојећу комуналну инфраструктуру у улици Часлава Анђелковића бр. 21. у Трстенику, на к.п.бр. 412 КО Трстеник - потес ''Часлава Анђелковића 21'' у улици Часлава Анђелковића бр. 21. у Трстенику - урбани блок ''Манастирски кључ'' - СО Трстеник.

Носилац пројекта Друштво за прераду воћа и поврћа " T&M FOOD SAMAR'' д.о.о. Прњавор, улица Часлава Анђелковића бр. 21. - 37 240 Трстеник, поднело је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта (пројекта) - Изградња затвореног складишта - хладњаче са прикључцима на постојећу комуналну инфраструктуру у улици Часлава Анђелковића бр. 21. у Трстенику, чија реализација се планира на кат.парц.број 412 К.О. Трстеник - потес "Часлава Анђелковића 21" у улици Часлава Анђелковића бр. 21. у улици Часлава Анђелковића бр. 21. у Трстенику - урбани блок ''Манастирски кључ'' - СО Трстеник.

Захтев заведен под бројем : 501-31/2017-06

Обавештавамо Вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинске управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице бр. 5. у периоду од 01.06. 2017.године до 12. 06. 2017.године сваког радног дана у времену од 12,00 - 14,00 часова.


Датум објављивања: 10. 05. 2017. године


На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
 
Пројекта : Изградња станице за снабдевање горивом моторних возила у Оџацима, чија реализација се планира на кат.парц.бр. 1716/4 КО Оџаци - потес ''Вукојевац'' у насељеном месту Оџаци - СО Трстеник.

Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе општине Трстеник на захтев носиоца пројекта Пајић /Љубомир/ Милана из насељеног места Почековина, утврдио је решењем број 501-21/2017-06 од 25. 04. 2017.године да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - Изградња станице за снабдевање горивом моторних возила у Оџацима, чија реализација се планира на кат.парц.бр. 1716/4 К.О. Оџаци - потес '' Вукојевац '' у насељеном месту Оџаци - СО Трстеник.


Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину  заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења.

Датум објављивања: 10. 05. 2017.године 


На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3. 
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

 
даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ 
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 
Пројекта: Изградња станице за снабдевање горивом моторних возила у Оџацима, на к.п.бр. 1716/4 КО Оџаци - потес ''Вукојевац'' у насељеном месту Оџаци - СО Трстеник

Носилац пројекта Пајић /Љубомир/ Милан из насељеног места Почековина  поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта ( пројекта ) - Изградња станице за снабдевање горивом моторних возила у Оџацима, чија реализација се планира на кат.парц.број 1716/4 К.О. Оџаци - потес " Вукојевац " у насељеном месту Оџаци - СО Трстеник.

Захтев заведен под бројем : 501-21/2017-06

Обавештавамо Вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинске управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице бр. 5. у периоду од 10.04. 2017.године до 21. 04. 2017.године сваког радног дана у времену од 12,00 - 14,00 часова. 

Датум објављивања: 10. 04. 2017. године


На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3. 
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

 

даје следеће 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
O ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ 
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 
Пројекта: Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода и прихватног сточног депоа - у оквиру комплекса кланице са прикључцима на постојећу комуналну инфраструктуру у Старом Трстенику, на к.п.бр. 1058/4           КО Стари Трстеник - потес ''Смајевац'' у насељеном месту Стари Трстеник бр. 9. - СО Трстеник

Носилац пројекта Привредно друштво за производњу, промет, услуге " ГЛИЏИЋ НИС " д.о.о. Стари Трстеник - 37 242 Стопања, поднело је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта (пројекта) - Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода и прихватног сточног депоа - у оквиру комплекса кланице са прикључцима на постојећу комуналну инфраструктуру у Старом Трстенику, чија реализација се планира на кат.парц.број 1058/4 К.О. Стари Трстеник - потес "Смајевац" у насељеном месту Стари Трстеник бр. 9. - СО Трстеник.


Захтев заведен под бројем : 501-22/2017-06

Обавештавамо Вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинске управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице бр. 5. у периоду од 10.04. 2017.године до 21. 04. 2017.године сваког радног дана у времену од 12,00 - 14,00 часова.


Датум објављивања:
 10. 04. 2017. године 

2016.

На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : Изградња базне станице мобилне телефоније ''ТРСТЕНИК 4'' у Трстенику, кров пословно-стамбене зграде у улици Кнегиње Милице бр. 80., чија реализација се планира на кат. парц. бр. 4259 КО Трстеник - потес ''Кнегиње Милице'' у улици Кнегиње Милице бр. 80. - СО Трстеник.

Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе општине Трстеник на захтев носиоца пројекта Компанија ''Тelenor Common Operation Ogranak Beograd'' 11070 Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90., утврдио је решењем број 501-40/2016-06 од 27. 06. 2016.године да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - Изградња базне станице мобилне телефоније ''ТРСТЕНИК 4'' у Трстенику, кров пословно-стамбене зграде у улици Кнегиње Милице бр. 80., чија реализација се планира на кат.парц.бр. 4259 К.О. Трстеник - потес ''Кнегиње Милице'' у улици Кнегиње Милице бр. 80. - СО Трстеник.

Датум објављивања: 07. 07. 2016. године

Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења.


На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и  3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС", број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе Трстеник

даје  следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта: Постављање носача антена са антенама и типског кабинета базне станице мобилне телефоније ''KS03/KSH03/KSU03/KSL03 Трстеник-димњак Топлане'' у Трстенику, у улици Крсте Босанца бр. 3., која се монтира на делу кат.парц.бр. 4809 КО Трстеник - потес ''Крсте Босанца'' у улици Крсте Босанца бр. 3. - СО Трстеник.

Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе општине Трстеник на захтев носиоца пројекта ''Телеком Србија'' а.д. Београд, Регија Крагујевац - ИЈ Крушевац, ул. Немањина бр. 2. - 37 000 Крушевац, утврдио је решењем број 501-39/2016-06 од 15. 06. 2016.године да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - Постављање носача антена са антенама и типског кабинета базне станице мобилне телефоније ''KS03/KSH03/KSU03/KSL03 Трстеник-димњак Топлане'' у Трстенику, у улици Крсте Босанца бр. 3., чија реализација се планира на делу кат.парц.бр. 4809 К.О. Трстеник - потес ''Крсте Босанца'' у улици Крсте Босанца бр. 3. - СО Трстеник.

Датум објављивања: 24. 06. 2016.године

Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину  заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења.


На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС", број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : Изградња базне станице мобилне телефоније ''ТРСТЕНИК 4'' у Трстенику, у ул. Кнегиње Милице бр. 80. - кров пословно-стамбене зграде, општина Трстеник.

Носилац пројекта: Компанија ''Telenor Common Operation Ogranak Beograd '' Београд, Омладинских бригада 90. - 11 070 Нови Београд, поднела је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта ( пројекта ) - Изградња базне станице мобилне телефоније ''ТРСТЕНИК 4'' у Трстенику, у ул. Кнегиње Милице бр. 80. - кров пословно-стамбене зграде, општина Трстеник., чија реализација се планира на кат.парц.бр. 4259 КО Трстеник - потес ''Кнегиње Милице'' у улици Кнегиње Милице бр. 80. - СО Трстеник.

Захтев заведен под бројем : 501-40/2016-06

Обавештавамо вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинеке управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице број 5. у периоду од 13.06. 2016.године до 24.06. 2016.године сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 часова.

Датум објављивања: 13. 06 2016. године На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : Постављање носача антена са антенама и типског кабинета базне станице мобилне телефоније ''KS03/KSH03/KSU03/KSL03 Трстеник - димњак Топлане'' у Трстенику, у улици Крсте Босанца бр. 3., општина Трстеник.


Носилац пројекта: Компанија ''Телеком Србија'' а.д. Београд, Регија Крагујевац - ИЈ Крушевац, 37 000 Крушевац, ул. Немањина бр. 2., поднела је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта ( пројекта ) - Постављање носача антена са антенама и типског кабинета базне станице мобилне телефоније ''KS03/KSH03/KSU03/KSL03 Трстеник - димњак Топлане'' у Трстенику, у улици Крсте Босанца бр. 3., чија реализација се планира на делу кат.парц.бр. 4809 КО Трстеник - потес ''Крсте Босанца'' - СО Трстеник.

Захтев заведен под бројем : 501-39/2016-06

Обавештавамо вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинеке управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице број 5. у периоду од 30.05. 2016.године до 10.06. 2016.године сваког радног дана у времену од 13,00 до 14,00 часова.


Датум објављивања: 30. 05 2016. године


На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и  3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе Трстеник

 
даје  следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта: Постављање носача антена са антенама и типског кабинета базне станице мобилне телефоније ''KG3132-01 KS Трстеник-Град'' у улици Кнегиње Милице бр. 4. у Трстенику.   


           

Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе општине Трстеник на захтев овлашћеног заступника ''Кодар Инжењеринг'' д.о.о. Београд у име носиоца пројекта Компанија ''VIP mobile'' д.о.о. Београд, Омладинских бригада 90. - 11 070 Нови Београд, утврдио је решењем број   501-107/2015-06 од 18. 02. 2016.године да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - Постављање носача антена са антенама и типског кабинета базне станице мобилне телефоније ''KG3132-01 KS Трстеник-Град'' у улици Кнегиње Милице бр. 4. у Трстенику, која се монтира на фасадним носачима са спољашње стране терасе хотела (у нивоу последњег спрата), на делу  кат.парц.бр. 2806 К.О. Трстеник - потес ''Кнегиње Милице'' у улици Кнегиње Милице бр. 4. - општина Трстеник, и истим одредио мере у циљу спречавања, смањења и отклањања сваког значајног штетног утицаја на животну средину.
            
Донетим решењем утврђена је обавеза носиоца пројека - инвеститора да, у случају промене техничких карактеристика, положаја или начина рада радио базне станице мобилне телефоније, поднесе надлежном органу захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.
                 
Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину  заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења. 

Датум објављивања: 22. 03 2016. године 


На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Пројекта: Постављање носача антена са антенама и типског кабинета базне станице мобилне телефоније ''KG3132-01 KS Трстеник-Град'' у улици Кнегиње Милице бр. 4. у Трстенику. 

Носилац пројекта: Компанија ''VIP mobile'' д.о.о. Београд, Омладинских бригада 90. - 11 070 Нови Београд, преко овлашћеног правног лица ''Кодар инжењеринг'' д.о.о. Београд, 11 070 Нови Београд, ул. Аутопут за Загреб бр. 41i, поднела је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта (пројекта) - Постављање носача антена са антенама и типског кабинета базне станице мобилне телефоније ''KG3132-01 KS Трстеник-Град'' у улици Кнегиње Милице бр. 4. у Трстенику, чија реализација се планира на делу кат.парц.бр. 2806 КО Трстеник - потес ''Кнегиње Милице'' у улици Кнегиње Милице бр. 4. - СО Трстеник.

Захтев заведен под бројем: 501-107/2015-06.

Обавештавамо вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинеке управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице број 5. у периоду од 03.02. 2016. године до 12.02. 2016.године сваког радног дана у времену од 13,00 до 14,00 часова.

Датум објављивања: 03. 02 2016. године


На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и  3. 
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе Трстеник


даје  следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА 
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Пројекта: Изградња базне станице мобилне телефоније ''РИБНИК'' у Доњем Рибнику, атар насељеног места Доњи Рибник, која се гради на делу кат.парц.бр. 437 КО Доњи Рибник - потес ''Ливада код куће'' у атару насељеног места Доњи Рибник - СО Трстеник.  Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе општине Трстеник на захтев носиоца пројекта Компанија ''Telenor Common Operation Ogranak Beograd'' д.о.о. Београд, Омладинских бригана бр. 90. - 11 070 Нови Београд, утврдио је решењем број 501-91/2015-06 од 14. 12. 2015.године да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - Изградња базне станице мобилне телефоније ''РИБНИК'' у Доњем Рибнику, атар насељеног места Доњи Рибник, чија реализација се планира на делу кат.парц.бр. 437 К.О. Доњи Рибник - потес ''Ливада код куће'' у атару насељеног места Доњи Рибник - СО Трстеник.Датум објављивања: 06. 01. 2016. године 


Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину  заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења. 


На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и  3. 
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе Трстеник


даје  следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА 
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Пројекта: Инсталирање емисионе опреме радио станице на постојећем емисионом објекту на локацији Трстеник ''Петковица'' - фреквенција 97,7 MHz, чија реализација се планира на делу к.п.бр. 433/18 КО Прњавор - потес ''Ветрењак'' у атару насељеног места Прњавор - СО Трстеник.  


Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе општине Трстеник на захтев носиоца пројекта Предузеће за информисање и маркетинг ''Plus FM radio'' д.о.о. Нови Сад, улица Студеничка бр. 17/15. - 21 000 Нови Сад, утврдио је решењем број 501-83/2015-06 од 02. 11. 2015.године да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - Инсталирање емисионе опреме радио станице на постојећем емисионом објекту на локацији Трстеник ''Петковица'' - фреквенција 97,7 MHz, чија реализација се планира на делу кат.парц.бр. 433/18 К.О. Прњавор - потес ''Ветрењак'' у атару насељеног места Прњавор - СО Трстеник.
Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину  заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења. 

Датум објављивања: 03. 12. 2015.године На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и  3. 
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе Трстеник


даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА 
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Пројекта: Инсталирање емисионе опреме радио станице на постојећем емисионом објекту на локацији Трстеник ''Петковица'' - фреквенција 97,7 MHz, чија реализација се планира на делу к.п.бр. 433/18 КО Прњавор - потес ''Ветрењак'' у атару насељеног места Прњавор - СО Трстеник.  


Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе општине Трстеник на захтев носиоца пројекта Предузеће за информисање и маркетинг ''Plus FM radio'' д.о.о. Нови Сад, улица Студеничка бр. 17/15. - 21 000 Нови Сад, утврдио је решењем број 501-83/2015-06 од 02. 11. 2015.године да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - Инсталирање емисионе опреме радио станице на постојећем емисионом објекту на локацији Трстеник ''Петковица'' - фреквенција 97,7 MHz, чија реализација се планира на делу кат.парц.бр. 433/18 К.О. Прњавор - потес ''Ветрењак'' у атару насељеног места Прњавор - СО Трстеник.


Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину  заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења. 

Датум објављивања: 03. 12. 2015.године 
На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3. 
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе Трстеник
 
даје  следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О 
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 
Пројект: Изградња базне станице мобилне телефоније ''РИБНИК'' у Доњем Рибнику. 

Носилац пројекта: Компанија ''Telenor Common Operation Ogranak Beograd '' Београд, Омладинских бригада 90. - 11 070 Нови Београд, поднела је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта (пројекта) - Изградња базне станице мобилне телефоније ''РИБНИК'' у Доњем Рибнику, чија реализација се планира на кат. парц. бр. 437 КО Доњи Рибник - потес ''Ливада код куће'' у насељеном месту Доњи Рибник - СО Трстеник.
 
Захтев заведен под бројем : 501-91/2015-06 
Обавештавамо вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинеке управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице број 5. у периоду од 27.11. 2015.године до 09.12. 2015.године сваког радног дана у времену од 13,00 до 14,00 часова.

Датум објављивања: 27. 11. 2015.године 
 


На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове  општинске управе Трстеник даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О   ПОДНЕТОМ  ЗАХТЕВУ  ЗА  ОДЛУЧИВАЊЕ
О  ПОТРЕБИ  ПРОЦЕНА  УТИЦАЈА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ
Пројекта : Постројење за привремено складиштење инетрног и неопасног отпада - урбана зона 7. ''Индустријски комплекс'' насељено место Трстеник - општина Трстеник, на делу к.п.бр. 4807/1 КО Трстеник
у улици Крсте Босанца број 5. у Трстенику

Носилац пројекта Привредно друштво за производњу, промет и услуге ''ОМНИ-МЕТАЛ-ИНОС'' д.о.о. Трстеник, ул. Живадина Трифуновића бр. 9/10. -  37 240 Трстеник, поднело је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта (пројекта) - Постројење за привремено складиштење инертног и неопасног отпада - урбана зона 7. ''Индустријски комплекс'' насељено место Трстеник, општина Трстеник, које се гради на делу катастарске парцеле број 4807/1 К.О. Трстеник у улици Крсте Босанца бр. 5. у Трстенику, подручје општине Трстеник.

На постројењу би се привремено складиштио инертни и неопасни отпад разврстан у групе : отпад из пољопривреде, хортикултуре, акватуре, шумарства, лова и риболова, припреме и прераде хране; отпад од обликовања, физичке и механичке површинске обраде метала и пластике; отпад од амбалаже; грађевински отпад и отпад од рушења; отпад од гвожђа и челика, отпад од обојених метала, папир и картон, метал који садржи гвожђе, обојени метали; комунални отпад укључујући одвојено сакупљене фракције и слично. Индексни бројеви отпадних материјала : 02 01 10; 02 01 04; 12 01 01; 12 01 02; 12 01 03; 12 01 04; 12 01 13; 15 01 01; 15 01 02; 15 01 03; 15 01 04; 15 01 05; 15 01 06; 15 01 07; 15 01 09; 16 01 17; 16 01 18; 16 01 19; 16 01 20; 17 01 02; 17 01 03; 17 02 01; 17 02 02;  17 02 03; 17 04 01; 17 04 02; 17 04 05; 19 10 01; 19 10 02; 19 12 03; 20 01 01; 20 01 02; 20 01 39 и 20 01 40. у укупној просечној количини разврстаног и упакованог неопасног отпада дневно од 20 тона. Укупно планирани годишњи капацитет привременог складиштења инертног и неопасног отпада је око 1800 тона.

Захтев заведен под бројем : 501-84/2015-06

Обавештавамо Вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинске управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице бр. 5. у периоду од 19.10. 2015.године до 30. 10. 2015.године сваког радног дана у времену од    13,00 - 14,00 часова.

Датум објављивања: 19. октобар 2015. године 


На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и  3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе Трстеник даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
 Пројекта : Изградња базне станице мобилне телефоније ''СТОПАЊА'' атар насељеног места Стопања
  

Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе општине Трстеник на захтев носиоца пројекта Компанија ''Telenor Common Operation Ogranak Beograd'' 11 070 Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90., утврдио је решењем број 501-78/2015-06 од 13. 10. 2015.године да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - Изградња базне станице мобилне телефоније ''СТОПАЊА'' атар насељеног места Стопања, која се гради на  кат.парц.бр. 3030/1 К.О. Стопања - потес ''Жути брестови'' у атару насељеног места Стопања - општина Трстеник, и истим одредио мере у циљу спречавања, смањења и отклањања сваког значајног штетног утицаја на животну средину.
   
Донетим решењем утврђена је обавеза носиоца пројека - инвеститора да, у случају промене техничких карактеристика, положаја или начина рада радио базне станице, поднесе надлежном органу захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.
               
Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину  заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења. 

Датум објављивања: 19. октобар 2015. године
 

На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3. 
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе Трстеник даје следеће
 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О 
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Пројекта : Инсталација емисионе опреме радио станице на постојећем емисионом објекту на лоакцији Трстеник ''Петковица''  
Носилац пројекта : Предузеће за информисање и маркетинг ''ПЛУС ФМ РАДИО'' д.о.о. Нови Сад, ул. Студеничка бр. 17/15. - 21 000 Нови Сад, поднело је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта ( пројекта ) – Инсталација емисионе опреме радио станице на постојећем емисионом објекту на лоакцији Трстеник ''Петковица'' - фреквенција 97,7 MHz, атар насељеног места Прњавор - општина Трстеник, чија реализација се планира на делу кат.парц.бр. 433/18 КО Прњавор - потес '' Ветрењак '' у атару насељеног места Прњавор - СО Трстеник.
Захтев заведен под бројем : 501-83/2015-06 
Обавештавамо вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинеке управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице број 5.  у периоду од 12.10. 2015.године до 23.10. 2015.године сваког радног дана у времену од 13,00 до 14,00 часова.
 
Датум објављивања: 12. октобар 2015. године 
 

На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3. 
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе Трстеник даје следеће

 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О 
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Пројекта : Изградња базне станице мобилне телефоније ''СТОПАЊА'' у Стопањи Носилац пројекта : Компанија ''Telenor Common Operation Ogranak Beograd '' Београд, Омладинских бригада 90. - 11 070 Нови Београд, поднела је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта ( пројекта ) - Изградња базне станице мобилне телефоније ''СТОПАЊА'' у Стопањи, чија реализација се планира на кат.парц.бр. 3030/1 КО Стопања - потес '' Жути брестови '' у насељеном месту Стопања - СО Трстеник.
Захтев заведен под бројем : 501-78/2015-06 
Обавештавамо вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинеке управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице број 5.  у периоду од 28.09. 2015.године до 09.10. 2015.године сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 часова.

Датум објављивања: 28. септембар 2015. године На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и  3. 
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе Трстеник даје  следеће
 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА 
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Пројекта : Постројење за складиштење и механички третман неопасног отпада - урбана зона 6. ''Осаоница'' насељени атар места Осаоница-Трстеник, општина Трстеник   
 
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе општине Трстеник на захтев носиоца пројекта  Z.M.Ž. ''SCRAPE 2013'' д.о.о. Осаоница,улица Краљевачка бр. 171. - 37 240 Трстеник, утврдио је решењем број 501-38/2015-06 од 13. 05. 2015.године да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - Постројење за складиштење и механички третман неопасног отпада - урбана зона 6. ''Осаоница'' насељени атар места Осаоница-Трстеник, општина Трстеник, чија реализација се планира на кат.парц.бр. 3250 и деловима кат.парц.бр. 3249 и 3248/2 све К.О. Трстеник - потес ''Краљевачка 171'' - СО Трстеник.
 
Датум објављивања: 19. мај 2015.године 
 
Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину  заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења. 


На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и  3. 
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе Трстеник даје следеће
 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА 
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Пројекта : Изградња пословно-стамбеног објекта - делатност у пословном делу објекта површинска обрада метала стругањем и глодањем и производња и сервис денталних инструмената у Трстенику, на к.п.бр. 3900 КО Трстеник - потес ''Живадина Апостоловића'' у улици Живадина Апостоловића бр. 10. у Трстенику  
 
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе општине Трстеник на захтев носиоца пројекта Привредно друштво за производњу, промет, услуге и заступање ''MICRO LINE'' д.о.о. Трстеник, улица Живадина Апостоловића бр. 8. - 37 240 Трстеник, утврдио је решењем број 501-35/2015-06 од 22. 04. 2015.године да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - Изградња пословно-стамбеног објекта - делатност у пословном делу објекта површинска обрада метала стругањем и глодањем и производња и сервис денталних инструмената, који се гради на кат.парц.бр. 3900 К.О. Трстеник - потес ''Живадина Апостоловића'' у улици Живадина Апостоловића број 10. у Трстенику - СО Трстеник.
 
Датум објављивања: 08. мај 2015.године 
 
Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину  заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења.  
На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3. 
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе Трстеник даје  следеће
 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О   ПОДНЕТОМ  ЗАХТЕВУ  ЗА  ОДЛУЧИВАЊЕ 
О  ПОТРЕБИ  ПРОЦЕНА  УТИЦАЈА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ 
Пројекта : Постројење за складиштење и механички третман неопасног отпада - урбана зона 6. ''Осаоница'' насељени атар Осаоница-Трстеник у Трстенику, на к.п.бр. 3250 и деловима катастарских парцела број 3249 и 3248/2 све КО Трстеник у улици Краљевачка број 171. у Трстенику

 
Носилац пројекта Z.M.Ž. ''SCRAPE 2013'' д.о.о. Осаоница, ул. Краљевачка бр. 171. -  37 240 Трстеник, поднело је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта (пројекта) - Постројење за складиштење и механички третман неопасног отпада - урбана зона 6. ''Осаоница'' насељени атар Осаоница-Трстеник, општина Трстеник, чија реализација се планира на кат.парц.број 3250 и деоловима катастарских парцела број 3249 и 3248/2 све К.О. Трстеник у улици Краљевачка бр. 171. у Трстенику - подручје општине Трстеник.
 
На постројењу би се складиштио и механички третирао неопасни отпад разврстан у групе : отпад из пољопривреде, хортикултуре, акватуре, шумарства, лова и риболова, припреме и прераде хране; отпад од обликовања, физичке и механичке површинске обраде метала и пластике; отпад од амбалаже; грађевински отпад и отпад од рушења; отпад од гвожђа и челика, отпад од обојених метала, папир и картон, метал који садржи гвожђе, обојени метали; комунални отпад укључујући одвојено сакупљене фракције и слично. Индексни бројеви отпадних материјала : 02 01 10; 02 01 04; 12 01 01; 12 01 03; 12 01 05;  15 01 01; 15 01 02; 15 01 03; 15 01 04; 15 01 05; 16 01 17; 16 01 18; 16 01 19; 17 02 03; 17 04 01; 17 04 02; 17 04 03; 17 04 04; 17 04 05; 17 04 06; 17 04 07; 17 04 11; 19 10 01; 19 10 02; 19 12 01; 19 12 02; 19 12 03; 20 01 01; 20 01 39 и 20 01 40. у укупној просечној количини разврстаног и упакованог неопасног отпада дневно од 20 тона. Укупно планирани годишњи капацитет складиштења и механичког третмана неопасног отпада је око 500 тона.
 
Захтев заведен под бројем : 501-38/2015-06
 
Обавештавамо Вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинске управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице бр. 5. у периоду од 23.04. 2015.године до 08. 05. 2015.године сваког радног дана у времену од 12,00 - 14,00 часова.

Објављено дана: 27. априла 2015. године 

На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 1. и 3. 
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе Трстеник даје  следеће
 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О 
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Пројекта : Изградња енергетских објеката за децентрализацију система грејања у Трстенику - енергетске централе ''Север'', ''Исток'' и ''Запад''. 
 
Носилац пројекта Општина Трстеник поднела је Одсеку за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Изградња енергетских објеката за децентрализацију система грејања у Трстенику, и то:
 
  • енергетска централа ''Север'' капацитета 1 х 4,5 MW и топловода дужине 490,0 м. у оквиру комплекса ''Хала спортова'' у Трстенику, која се гради на кат.парц.број 2506 К.О. Трстеник - потес ''Кнегиње Милице 39'' у насељеном месту Трстеник.
  • енергетска централа ''Исток'' капацитета 1 х 4,5 MW и топловода дужине 90,0 м. у оквиру комплекса Дечија установа ''Бисери'' у Трстенику, која се гради на кат.парц.број 4074 К.О. Трстеник - потес ''Радоја Крстића 90'' у насељеном месту Трстеник.
  • енергетска централа ''Запад'' капацитета 2 х 4,5 MW и топловода дужине 280,0 м. у оквиру комплекса ''Стовариште огрева'' у Трстенику, која се гради на кат.парц.број 3853 К.О. Трстеник - потес ''Светог Саве'' у насељеном месту Трстеник.

Захтев заведен под бројем : 501-78/2014-06  


Обавештавамо вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у периоду од 12. 09. 2014. до 19.09. 2014.год. сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 часова у просторијама Општинске управе Трстеник, улица Кнегиње Милице бр. 5., канцеларија број 42. на спрату, и достави своје мишљење у назначеном року.

Објављено дана: 23. априла 2015. године 


На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3. 
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове оштинске управе Трстеник даје  следеће
 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ 
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
Пројекта: Изградња пословно-стамбеног објекта - делатност у пословном делу објекта површинска обрада метала стругањем и глодањем и производња и сервис денталних инструмената у Трстенику, на к.п.бр. 3900 КО Трстеник - потес ''Живадина Апостоловића'' у улици Живадина Апостоловића бр. 10. у Трстенику
 
Носилац пројекта Привредно друштво за производњу, промет, услуге и заступање    " MICRO LINE " д.о.о. Трстеник - 37 240 Трстеник, улица Живадина Апостоловића бр. 12. поднело је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта (пројекта) - Изградња пословно-стамбеног објекта - делатност у пословном делу објекта површинска обрада метала стругањем и глодањем и производња и сервис денталних инструмената у Трстенику, чија реализација се планира на кат.парц.број 3900 К.О. Трстеник - потес "Живадина Апостоловића" улица Живадина Апостоловића бр. 10. у Трстенику - СО Трстеник.
 
Захтев заведен под бројем : 501-35/2015-06
 
Обавештавамо Вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинске управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице бр. 5. у периоду од 10.04. 2015.године до 20. 04. 2015.године сваког радног дана у времену од 12,00 - 14,00 часова. 

Објављено дана: 10. априла 2015. године 

На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и  3. 
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове  општинске управе Трстеник даје  следеће
 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА 
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Пројекта : Изградња енергетских објеката - енергетских централа ''Север'', ''Исток'' и ''Запад'' у градском насељу Трстеник за децентрализацију система грејања   
 
 
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе општине Трстеник на захтев носиоца пројекта Општина Трстеник, утврдио је решењем број 501-78/2014-06 од 29. 09. 2014.године да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - Изградња енергетских објеката - енергетских централа ''Север'', ''Исток'' и ''Запад'' у градском несељу Трстеник за децентрализацију сиатема грејања, које се граде на кат.парц.бр. 2506, 4074 и 3853 К.О. Трстеник - општина Трстеник, и истим одредио мере у циљу спречавања, смањења и отклањања сваког значајног штетног утицаја на животну средину.
Донетим решењем утврђена је обавеза носиоца пројека - инвеститора да, у случају промене техничких карактеристика, положаја или начина рада енергетских објеката, поднесе надлежном органу захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.
 
Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину  заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења. 

Објављено дана
: 06. октобра 2014. године
 


На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и  3. 
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе Трстеник даје  следеће
 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА 
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Пројекта : Изградња пословног објекта - магацин за складиштење лозно садног материјала и хладњаче за чување лозно садног материјала у оквиру привредног комплекса друштва у насељеном месту Богдање   
 
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе општине Трстеник на захтев носиоца пројекта Друштво за производњу, промет и заступање ''AGROEXIM'' д.о.о. Београд - 11 000 Београд, Булевар војводе Мишића бр. 51/33., утврдио је решењем број 501-74/2014-06 од 11. 09. 2014. године да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта -Изградња пословног објекта - магацин за складиштење лозно садног материјала и хладњаче за чување лозно садног материјала у оквиру привредног комплекса друштва у насељеном месту Богдање, који се гради на кат.парц.бр. 3219/2 К.О. Богдање - потес ''Орловац'' у насељеном месту Богдање - општина Трстеник, и истим одредио мере у циљу спречавања, смањења и отклањања сваког значајног штетног утицаја на животну средину.
Донетим решењем утврђена је обавеза носиоца пројека - инвеститора да, у случају промене техничких карактеристика, положаја или начина рада пословног објекта, поднесе надлежном органу захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.
 
Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину  заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења. 

Објављено дана: 16. септембра 2014. године 


На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 1. и 3. 
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове oпштинске управе Трстеник даје  следеће
 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О 
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Пројекта : Изградња енергетских објеката за децентрализацију 
система грејања у Трстенику  - енергетске централе ''Север'', ''Исток'' и ''Запад''. 
 
Носилац пројекта Општина Трстеник поднела је Одсеку за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Изградња енергетских објеката за децентрализацију система грејања у Трстенику, и то : 
  • енергетска централа ''Север'' капацитета 1 х 4,5 MW и топловода дужине 490,0 м. у оквиру комплекса ''Хала спортова'' у Трстенику, која се гради на кат.парц.број 2506 К.О. Трстеник - потес ''Кнегиње Милице 39'' у насељеном месту Трстеник.
  • енергетска централа ''Исток'' капацитета 1 х 4,5 MW и топловода дужине 90,0 м. у оквиру комплекса Дечија установа ''Бисери'' у Трстенику, која се гради на кат.парц.број 4074 К.О. Трстеник - потес ''Радоја Крстића 90'' у насељеном месту Трстеник.
  • енергетска централа ''Запад'' капацитета 2 х 4,5 MW и топловода дужине 280,0 м. у оквиру комплекса ''Стовариште огрева'' у Трстенику, која се гради на кат.парц.број 3853 К.О. Трстеник - потес ''Светог Саве'' у насељеном месту Трстеник.
Захтев заведен под бројем : 501-78/2014-06  
Обавештавамо вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у периоду од 12. 09. 2014. до 19.09. 2014.год. сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 часова у просторијама Општинске управе Трстеник, улица Кнегиње Милице бр. 5., канцеларија број 42. на спрату, и достави своје мишљење у назначеном року.

Објављено дана: 11. септембра 2014. године На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 1. и 3. 
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове пштинске управе Трстеник даје  следеће

 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О 
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Пројекта : Изградња пословног објекта - магацин за складиштење лозно садног метеријала и хладњаче за чување лозно садног материјала у оквиру привредног комплекса друштва у насељеном месту Богдање, који се гради на  кат.парц.бр. 3219/2 КО Богдање - потес ''Орловац'' - насељено место Богдање, општина Трстеник. 
 
Носилац пројекта Друштво за производњу, промет и заступање ''AGROEXIM'' д.о.о. Београд, поднело је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта               (пројекта) - Изградња пословног објекта - магацин за складиштење лозно садног метеријала и хладњаче за чување лозно садног материјала у оквиру привредног комплекса друштва у насељеном месту Богдање, који се гради на кат.парц.бр. 3219/2 КО Богдање - потес ''Орловац''- насељено место Богдање, општина Трстеник. 
Захтев заведен под бројем : 501-74/2014-06  
Обавештавамо вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у периоду од 01. 09. 2014. до 10.09. 2014.год. сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 часова у просторијама Општинске управе Трстеник, улица Кнегиње Милице бр. 5., канцеларија број 42. на спрату, и достави своје мишљење у назначеном року.

Објављено дана: 1. септембра 2014. године

На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и  3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе Трстеник даје  следеће

 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА 
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Пројекта : Изградња пословног објекта - делатност у пословном простору израда и монтажа предмета од дрвета
  
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе општине Трстеник на захтев носиоца пројекта Сретеновић /Радослав/ Животе, насељено место Лопаш - 37 242 Почековина, утврдио је решењем број 501-38/2014-06 од 10. 04. 2014.године да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - Изградња пословног објекта - делатност у пословном простору израда и монтажа предмета од дрвета, који се гради на  кат.парц.бр. 861/1 К.О. Лопаш - потес ''Село'' у насељеном месту Лопаш - општина Трстеник, и истим одредио мере у циљу спречавања, смањења и отклањања сваког значајног штетног утицаја на животну средину.
Донетим решењем утврђена је обавеза носиоца пројека - инвеститора да, у случају промене техничких карактеристика, положаја или начина рада пословног објекта, поднесе надлежном органу захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.
 
Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину  заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења. 

Објављено дана: 11. априла 2014. годинеНа основу члана 20. став 2. а у вези са чланом 29. став 1 и 3. 
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе Трстеник даје  следеће
 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ 
О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ОБЈЕКТА ( ПРОЈЕКТА ) НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Пројекта : Изградња пословног објекта - фабрика за флаширање минералне воде ''МИВЕЛА'' у насељеном месту Тоболац - комплекс фабрике ''Мивела'' Тоболац, на кат.парц.број 1345/2 КО Тоболац - потес ''Маргитинац'' у насељеном месту Тоболац  
 
Надлежни орган обавештава јавност да је донето Решење, број 501-15/2014-06 од 28. 03. 2014.год., о давању сагласности на Студију о процени утицаја ПРОЈЕКТА - Изградња пословног објекта - фабрика за флаширање минералне воде ''МИВЕЛА'' у насељеном месту Тоболац - комплекс фабрике ''Мивела'' Тоболац, на кат.парц.број 1345/2 КО Тоболац - потес "Маргитинац" у насељеном месту Тоболац - СО Трстеник. 

Р
ешење о давању сагласности је донето на основу предлога одлуке који је саставни део Извештаја Техничке комисије као и увидом у достављену документацију и мишљења заинтересованих органа, организација и јавности, којима је констатовано да планирани  Пројекат - Изградња пословног објекта - фабрика за флаширање минералне воде '' МИВЕЛА '' у насељеном месту Тоболац - комплекс фабрике ''Мивела'' Тоболац, на кат.парц.број 1345/2 КО Тоболац - потес ''Маргитинац'' у насељеном месту Тоболац - СО Трстеник, својом реализацијом неће имати негативан утицај на животну средину уколико се испоштују прописане мере заштите.
 
Носилац пројекта је дужан да предузима у циљу спречавања, смањења или отклањања штетних утицаја мере предвиђене студијом о процени утицаја пројекта на животну средину. 
 
Заинтересовани органи и организације могу покренути управни спор тужбом против одлуке надлежног органа, сагласно члану 26. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", број 135/04 и 36/09 ).

Објављено дана: 04. априла 2014. године На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 1. и 3. 
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе Трстеник даје  следеће
 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О 
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Пројекта : Изградња пословног објекта - делатност у пословном простору израда и монтажа производа од дрвета, на кат.парц.бр. 861/1 КО Лопаш - потес ''Село'' - насељено место Лопаш, општина Трстеник. 

Носилац пројекта Сретеновић /Радосав/ Живота из Лопаша, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта ( пројекта ) - Изградња пословног објекта - делатност у пословном простору израда и монтажа производа од дрвета, чија реализација се планира на кат.парц.број 861/1 К.О. Лопаш - потес ''Село'' у насељеном месту Лопаш - СО Трстеник.
Захтев заведен под бројем : 501-38/2014-06  
Обавештавамо вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у периоду од 01. 04. 2014. до 10.04. 2014.год. сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 часова у просторијама Општинске управе Трстеник, улица Кнегиње Милице бр. 5., канцеларија број 42. на спрату, и достави своје мишљење у назначеном року.

Објављено дана: 01. априла 2014. године
                                                         На основу члана 20. став 2. а у вези са чланом 29. став 1 и 3. 
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе Трстеник даје  следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ 
О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ОБЈЕКТА ( ПРОЈЕКТА ) НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Пројекта : Изградња пословног објекта - фабрика за флаширање минералне воде ''МИВЕЛА'' у насељеном месту Тоболац - комплекс фабрике ''Мивела'' Тоболац 


Надлежни орган обавештава јавност да је носилац пројекта Друштво са ограниченом одговорношћу "Нова Слога" Трстеник, ул. Кнегиње Милице бр. 81/1. - 37 240 Трстеник, поднело је захтев за давање сагласности на Студију процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - Изградња пословног објекта - фабрика за флаширање минералне воде ''МИВЕЛА'' у насељеном месту Тоболац - комплекс фабрике ''Мивела'' Тоболац, који обухвата : изградња пословно технолошког блока, производно-складишног блока, компресорске станице, резервоара атмосферске воде, енергетског блока, трафостанице, потпорни зид, приступни и противпожарни пут, резервоар за лож уље, сепаратор масти и уља, ограда и уређење комплекса, рушење постојеће котларнице, чија реализација се планира на кат. парц. број 1345/2 К.О. Тоболац - потес "Маргитинац" у насељеном месту Тоболац - СО Трстеник. 
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева и Студију о процени утицаја на животну средину у периоду од 05. 03. 2014.г. до 20. 03. 2014.године сваког радног дана у времену од 13,00 до 15,00 часова у просторијама Општинске управе Трстеник, улица Кнегиње Милице бр. 5, канцеларија број 42. на спрату, и достави своје мишљење у назначеном року.
Јавна расправа по Студији о процени утицаја на животну средину Пројекта биће одржана 26. 03. 2014.године са почетком у 16,00 часова у просторијама Општинске управе Трстеник, улица Кнегиње Милице бр. 5, сала за састанке ( канцеларија број 26. ).

Објављено дана: 06. марта 2014. године


На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и  3. 
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе Трстеник даје  следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА 
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Пројекта: Изградња пословно-стамбеног објекта - делатност у пословном простору израда машинских конструкција и процесне опреме од прохрома   


Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе општине Трстеник на захтев носиоца пројекта Трошић /Миле/ Томислав, улица Моравска бр. 16. - 37 240 Трстеник, утврдио је решењем број               501-7/2014-06 од 28. 02. 2014.године да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - Изградња пословно-стамбеног објекта - делатност у пословном простору израда машинских конструкција и процесне опреме од прохрома, који се гради на  кат.парц.бр. 671 К.О. Трстеник - урбана зона 2 ''Манастирски кључ'' у улици Љубостињска 58. подручје ГУП-а Трстеник - општина Трстеник, и истим одредио мере у циљу спречавања, смањења и отклањања сваког значајног штетног утицаја на животну средину.
Донетим решењем утврђена је обавеза носиоца пројека - инвеститора да, у случају промене техничких карактеристика, положаја или начина рада пословно-стамбеног објекта, поднесе надлежном органу захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.
 
Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину  заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења. 

Објављено дана: 06. марта 2014. године


На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 2 и 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС", број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе Трстеник даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Пројекта : Изградња базне станице мобилне телефоније GSM900 ''МИЈАЈЛОВАЦ'' у Рујишнику, општина Трстеник.

Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе општине Трстеник на захтев носиоца пројекта Предузеће за телекомуникације ''ТЕЛЕНОР'' д.о.о. Београд, Омладинских бригада 90. - 11 070 Нови Београд, утврдио је решењем број 501-42/2013-06 од 26. 08. 2013.године да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - Изградња базне станице мобилне телефоније GSM900 ''МИЈАЈЛОВАЦ'' у Рујишнику, општина Трстеник, чија реализација се планира на кат.парц.бр. 1218/12 К.О. Рујишник - потес ''Пшениште'' у атару насељеног места Рујишник - СО Трстеник.

Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења.

Објављено дана: 04. септембра 2013. године

На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 2 и 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС", број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе Трстеник даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Пројекта : Реконструкција станице за снабдевање моторних возила горивом са доградњом ТНГ-а у оквиру комплекса БС ''СТОПАЊА'' у Стопањи, општина Трстеник.

Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе општине Трстеник на захтев носиоца пројекта Привредно друштво ''НИС'' а.д. Нови Сад, Народног фронта 12. - 21 000 Нови Сад, утврдио је решењем број 501-41/2013-06 од 26. 08. 2013.године да је потребна процена утицаја на животну средину и одредио обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину пројекта - Реконструкција станице за снабдевање моторних возила горивом са доградњом ТНГ-а у оквиру комплекса БС '' СТОПАЊА '' у Стопањи, општина Трстеник, чија реализација се планира на кат.парц.бр. 3091/7 и 3091/9 К.О. Стопања - потес '' Село '' у насељеном месту Стопања - СО Трстеник.

Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења.

Објављено дана: 04. септембра 2013. године

На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 2 и 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС", број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе Трстеник даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Пројекта : Уклањање постојеће бензинске станице БС ''МЕДВЕЂА'' у Медвеђи, општина Трстеник.

Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе општине Трстеник на захтев носиоца пројекта Привредно друштво ''НИС'' а.д. Нови Сад, Народног фронта 12. - 21 000 Нови Сад, утврдио је решењем број 501-38/2013-06 од 20. 08. 2013.године да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - Уклањање постојеће бензинске станице БС ''МЕДВЕЂА'' у Медвеђи,општина Трстеник, чија реализација се планира на кат.парц.бр. 4740 К.О. Медвеђа - у насељеном месту Медвеђа - раскрсница државног пута II реда број 159. Витановац-Грабовац-Велика Дренова-Јасика (раније ''Р-217'') и општинског пута прве категорије ''О-1'' Медвеђа-Рујишник-Мала Сугубина-Риљац-гланица са општином Рековац - СО Трстеник.

Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења.

Објављено дана: 04. септембра 2013. године

На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 1. и 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС", број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе Трстеник даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Пројекта : Изградња базне станице мобилне телефоније GSM900 „МИЈАЈЛОВАЦ"
у Рујишнику, општина Трстеник, на делу кат.парц.бр. 1218/12 КО Рујишник
- атар насељеног места Рујишник

Носилац пројекта Предузеће за телекомуникације "TELENOR" д.о.о. Београд, Омладинских бригада 90. - 11 070 Нови Београд, поднело је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта ( пројекта ) - Изградња базне станице мобилне телефоније GSM900 „МИЈАЈЛОВАЦ" у Рујишнику, општина Трстеник, чија реализација се планира на делу кат.парц.број 1218/12 К.О. Рујишник у атару насељеног места Рујишник - СО Трстеник.
Захтев заведен под бројем : 501-42/2013-06

Обавештавамо вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у периоду од 29. 07. 2013. до 08.08. 2013.год. сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 часова у просторијама Општинске управе Трстеник, улица Кнегиње Милице бр. 5., канцеларија број 42. на спрату, и достави своје мишљење у назначеном року.

Објављено дана: 02. августа 2013. године

На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 1. и 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС", број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе Трстеник даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Пројекта : Реконструкција станице за снабдевање моторних возила горивом са
доградњом ТНГ-а у оквиру комплекса БС ''СТОПАЊА'' у Стопањи,
општина Трстеник, на кат.парц.бр. 3091/7 и 3091/9 КО Стопања
- атар насељеног места Стопања

Носилац пројекта Привредно друштво "НИС" а.д. Нови Сад, Народног фронта 12. - 21 000 Нови Сад, поднело је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта ( пројекта ) - Реконструкција станице за снабдевање моторних возила горивом са доградњом ТНГ-а у оквиру комплекса БС ''СТОПАЊА'' у Стопањи, општина Трстеник, чија реализација се планира на кат.парц.бр. 3091/7 и 3091/9 КО Стопања у насељеном месту Стопања - непосредно уз државни пут IА реда број 4. Ужице-Чачак-Краљево-Крушевац-Појате ( раније „МП-5" Краљево-Појате ) у центру насељеног места Стопања - СО Трстеник.
Захтев заведен под бројем : 501-41/2013-06

Обавештавамо вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у периоду од 29. 07. 2013. до 08.08. 2013.год. сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 часова у просторијама Општинске управе Трстеник, улица Кнегиње Милице бр. 5., канцеларија број 42. на спрату, и достави своје мишљење у назначеном року.

Објављено дана: 02. августа 2013. године

На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 1. и 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС", број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе Трстеник даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Пројекта : Уклањање постојеће бензинске станоце БС '' МЕДВЕЂА '' у Медвеђи,
општина Трстеник, на кат.парц.бр. 4740 КО Медвеђа
- атар насељеног места Медвеђа

Носилац пројекта Привредно друштво „НИС" а.д. Нови Сад, Народног фронта 12. - 21 000 Нови Сад, поднело је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта ( пројекта ) - Уклањање постојеће бензинске станице БС „МЕДВЕЂА" у Медвеђи, општина Трстеник, чија реализација се планира на кат.парц.број 4740 К.О. Медвеђа - раскрсница државног пута II реда број 159. Витановац-Грабовац-Велика Дренова-Јасика (раније „Р-217") и општинског пута прве категорије - „О-1" од државног пута II реда „Р-217" у Медвеђи-Рујишник-Мала Сугубина-Риљац-граница са општином Рековац - СО Трстеник.
Захтев заведен под бројем : 501-38/2013-06

Обавештавамо вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у периоду од 29. 07. 2013. до 08.08. 2013.год. сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 часова у просторијама Општинске управе Трстеник, улица Кнегиње Милице бр. 5., канцеларија број 42. на спрату, и достави своје мишљење у назначеном року.

Објављено дана: 02. августа 2013. године

На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 1. и 3.

Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС", број 135/04 и 36/09 )

Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе Трстеник

даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О

ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : Изградња инфраструктурног објекта - индустријског дистрибутивног гасовода „ТРСТЕНИК" од МРС „Трстеник" до Пејовца у Трстенику

Носилац пројекта Привредно друштво за производњу и промет „BOSS PETROL" д.о.о. Стари Трстеник - 37 242 Стопања, поднело је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта ( пројекта ) на животну средину - Изградња инфраструктурног објекта - индустријског дистрибутивног гасовода „ТРСТЕНИК" од МРС „Трстеник" до Пејовца у Трстенику, пречник цевовода - полиетиленске цеви ? 250, ? 200 и ? 125 мм, планирана укупна дужина цевовода ( I и II фаза ) 3 550,00 м. радни притисак до 4 бара, чија реализација се планира на кат.парц.број 2275/1, 2275/2, 2268, 2255, 5403/2, 5365/1, 4459, 4205/1, 5408/2, 4450, 4449/4, 4449/3, 5369/5, 5369/1, 4719/1, 5416/1, 4736, 5418/1, 4765 и 5187/1 КО Трстеник у Трстенику - урбана зона 1. Источна зона, урбана зона 3. Градски део, урбана зона 7. Индустријски комплекс, урбана зона 8. Трстеник II - СО Трстеник.

Захтев заведен под бројем : 501-30/2013-06

Обавештавамо вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинеке управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице број 5. У периоду од 28.05. 2013.године до 07.06. 2013.године сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 часова.


На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 1. и 3.

Закона о процени утицаја на животну средину

(„Сл. гласник РС", број 135/04 и 36/09)

Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе Трстеник

даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О

ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : Третеман неопасног отпада на мобилном постројењу у комплексу ЈКП „Енергетика" у Трстенику на кат.парц.бр. 4809 КО Трстеник - потес „Крсте Босанца" у Трстенику, улица Крсте Босанца бр. 3.

Носилац пројекта Друштво са ограниченом одговорношћу „ЕКОКАРИКА" д.о.о. Београд, улица Добропољска бб. - 11 000 Београд, поднело је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта ( пројекта ) - Третман неопасног отпада на мобилном постројењу у комплексу ЈКП „Енергетика" у Трстенику, чија реализација се планира на мобилном постројењу лоцираном на кат.парц.бр. 4809 КО Трстеник - потес „Крсте Босанца" у Трстенику, улица Крсте Босанца број 3. - СО Трстеник.

Захтев заведен под бројем : 501-25/2013-06

Обавештавамо вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинеке управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице број 5. У периоду од 15.04. 2013.године до 25.04. 2013.године сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 часова.


На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове
општинске управе Трстеник
даје  следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Пројекта : Изградња пословног објекта - складишно-дистрибутивно продајни центар у Трстенику

Носилац пројекта Индустрија смрзнуте хране „ФРИКОМ“ а.д. Београд, Зрењанински пут бб. -   11 213 Београд, поднела је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта ( пројекта ) - Изградња пословног објекта - складишно-дистрибутивно продајни центар са прикључцима на комуналну инфраструктуру у Трстенику, чија реализација се планира на кат. парц. бр. 4455/1 КО Трстеник - потес „дирекција 147“ у улици Кнегиње Милице бр. 81/1 у Трстенику - СО Трстеник. Захтев заведен под бројем : 501-1/2012-06

Обавештавамо вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинеке управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице број 5. У периоду од 27. 01. 2012. године до 07. 02. 2012. године сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 часова.


На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове
општинске управе Трстеник
даје  следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : Привремено складиштење инертног и неопасног отпада на кат.парц.бр. 2526

КО Трстеник - комплекс „Источна радна зона“ улица Радоја Раке Љутовца бр. 5. у Трстенику

Носилац пројекта Оператер Митровић / Милан / Александар из Трстеника, улица Саве Станојевића бр. 25. - 37 240 Трстеник, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта ( пројекта ) - Привремено складиштење инертног и неопасног отпада у Трстенику, чија реализација се планира на кат. парц. бр.  25261 КО Трстеник - комплекс „Источна радна зона“ у улици Радоја Раке Љутовца број 5. у Трстенику - СО Трстеник.

Захтев заведен под бројем : 501-3/2012-06

Обавештавамо вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинеке управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице број 5. У периоду од 30. 01.  2012. године до 09. 02. 2012. године сваког радног дана у времену од 14,00 до 15,00 часова.


На основу члана 20. став 2. а у вези са чланом 29. став 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове
општинске управе Трстеник
даје  следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ
О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ОБЈЕКТА ( ПРОЈЕКТА ) НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Пројекта : Реконструкција-доградња пословног објекта „Занатска кланица
у Старом Трстенику“


Носилац пројекта Привредно друштво за производњу, промет и услуге „Glid?i?-Nis“ д.о.о. Стари Трстеник - 37 242 Стопања, поднело је захтев за давање сагласности на Студију процене утицаја на животну средину објекта ( пројекта ) - Реконструкција-доградња пословног објекта „Занатска кланица у Старом Трстенику“ са прикључцима на комуналну инфраструктуру у насељеном месту Стари Трстеник, чија реализација се планира на кат. парц. бр. 1058/4 КО Стари Трстеник - потес „Смајевац“ у насељеном месту Стари Трстеник - СО Трстеник.

Захтев заведен под бројем : 501-4/2012-06

Обавештавамо вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинеке управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице број 5. у периоду од 27. 01. 2012. године до 10. 02. 2012. године сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 часова.

Јавна расправа по Студији о процени утицаја на животну средину Пројекта биће одржана 17. 02. 2012. године са почетком у 16,00 часова у просторијама Општинске управе Трстеник, улица Кнегиње Милице број 5. , сала за састанке ( канцеларија број 26. ).

 

 


На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3.

Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )

Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове                            општинске управе Трстеник

 

даје  следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О   ПОДНЕТОМ  ЗАХТЕВУ  ЗА  ОДЛУЧИВАЊЕ

О  ПОТРЕБИ  ПРОЦЕНА  УТИЦАЈА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ

Пројекта : Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода и прихватног сточног депоа - у оквиру комплекса кланице са прикључцима на постојећу комуналну инфраструктуру у Старом Трстенику, на к.п.бр. 1058/4                                КО Стари Трстеник - потес ''Смајевац'' у насељеном месту

Стари Трстеник бр. 9. - СО Трстеник

 

 

            Носилац пројекта Привредно друштво за производњу, промет, услуге " ГЛИЏИЋ НИС " д.о.о. Стари Трстеник - 37 242 Стопања, поднело је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта (пројекта) - Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода и прихватног сточног депоа - у оквиру комплекса кланице са прикључцима на постојећу комуналну инфраструктуру у Старом Трстенику, чија реализација се планира на кат.парц.број 1058/4 К.О. Стари Трстеник - потес "Смајевац" у насељеном месту Стари Трстеник бр. 9. - СО Трстеник.

 

             Захтев заведен под бројем : 501-22/2017-06

 

 

            Обавештавамо Вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинске управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице бр. 5. у периоду од 10.04. 2017.године до 21. 04. 2017.године сваког радног дана у времену од 12,00 - 14,00 часова.