37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Уторак 18 06 2024
Ћирилица
Промените величину слова:
Закони
 • Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 135/04, 36/2009, 36/2009-др.Закон, 72/2009 и 43/2011-одлука УС )
 • Закон о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04 и 36/2009)
 • Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04 и 88/2010)
 • Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Службени гласник РС", број 135/04)
 • Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", број 36/2009 и 10/2013)
 • Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", број 36/2009 и 88/10)
 • Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности ("Службени гласник РС", број 36/2009)
 • Закон о заштити од нејонизујућег зрачења ("Службени гласник РС", број 36/2009)
 • Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ("Службени гласник РС", број 36/2009)
 • Закон о биоцидним производима ("Службени гласник РС", број 36/2009, 88/2010 и 92/2011)
 • Закон о хемикалијама ("Службени гласник РС", број 36/2009, 88/2010 и 92/2011)
 • Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/2009 и 88/2010)
 • Закон о заштити природе ("Службени гласник РС", број 36/2009, 88/2010 и 91/2010)
 • Закон о водама („Сл.гласник РС" број 30/2010)
Правилници
 • Правилник о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и евидентирања података ("Службени гласник РС", број 30/97, 35/97)
 • Правилник о садржини, изгледу и начину вођења јавне књиге о спроведеним поступцима и донетим одлукама о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 69/2005)
 • Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 69/2005)
 • Правилник о раду техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 69/2005)
 • Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 69/2005)
 • Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 69/2005)
 • Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл.гласник РС", број 72/2010)
 • Правилник о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке, као и о документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мерење буке („Сл.гласник РС", број 72/2010)
 • Правилник о методологији за одређивање акустичних зона („Сл.гласник РС", број 72/2010)
 • Правилник о садржини и методама израде стратешких карата буке и начину њиховог приказивања јавности („Сл.гласник РС", број 80/2010)
 • Правилник о методологији за израду акционих планова („Сл.гласник РС", број 72/2010)
 • Правилник о начину размене информација о мерним местима у државној и локалној мрежи, техникама мерења, као и начину размене података добијених праћењем квалитета ваздуха у државној и локалним мрежама („Сл.гласник РС", бр.84/10)
 • Правилник о садржају планова квалитета ваздуха („Сл.гласник РС", бр.21/10)
 • Правилник о садржају краткорочних акционих планова („Сл.гласник РС", бр. 65/10)
 • Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл.гласник РС", бр.56/10)
 • Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Сл.гласник РС", бр.72/09)
 • Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада („Сл.гласник РС", бр.72/09)
 • Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада („Сл.гласник РС", бр.96/09)
 • Правилник о садржини, начину вођења и изгледу регистра издатих дозвола за управљање отпадом („Сл.гласник РС", бр.95/10)
 • Правилник о садржини потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење инертног неопасног отпада („Сл.гласник РС", бр.73/10)
 • Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Сл.гласник РС", бр.95/10)
 • Правилник о обрасцу документа о кретању опасног отпада и упутству за његово попуњавање („Сл.гласник РС", бр.72/09)
 • Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл.гласник РС", бр.92/10)
 • Правилник о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу докумената који прате прекогранично кретање отпада са упутствима за њихово попуњавање („Сл.гласник РС", бр.60/09)
 • Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Сл.гласник РС", бр.71/10)
 • Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима („Сл.гласник РС", бр.86/10)
 • Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама („Сл.гласник РС", бр.104/09 и 81/10)
 • Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима („Сл.гласник РС", бр.98/10)
 • Правилник о начину и поступку за управљање отпадним флуоросцентним цевима које садрже живу („Сл.гласник РС", бр.97/10)
 • Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест („Сл.гласник РС", бр.75/10)
 • Правилник о управљању медицинским отпадом („Сл.гласник РС", бр.78/10)
 • Правилник о начину уништавања лекова, помоћних лековитих средстава и медицинских средстава („Сл.лист СРЈ", бр.16/94 и 22/94 -испр., „Сл.лист СЦГ", бр.1/2003, Уставна повеља и „Сл.гласник РС", бр. 78/10-др.правилник)
 • Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл.гласник РС", бр.98/10)
 • Правилник о методологији за прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе („Сл.гласник РС", бр.61/10)
 • Правилник о поступању са уређајима и отпадом који садржи ПЦБ („Сл.гласник РС", бр.37/11)
 • Упутство о утврђивању превентивних мера за безбедно чување, складиштење, односно коришћење нарочит опасних хемикалија („Сл.гласник РС", бр.94/10)
 • Списак класификованих супстанци („Сл.гласник РС", бр.82/10)
 • Правилник о увозу и извозу одређених опасних хемикалија („Сл.гласник РС", бр.89/10)
 • Правилник о садржају безбедносног листа („Сл.гласник РС", бр.81/10)
 • Правилник о регистру хемикалија („Сл.гласник РС", бр.23/10 и 40/10)
 • Правилник о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија које представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну средину („Сл.гласник РС", бр.89/10)
 • Правилник о критеријумима за идентификацију супстанце као ПБТ или ВПВБ („Сл.гласник РС", бр.23/10)
 • Правилник о дозволама за обављање делатности промета, односно дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија („Сл.гласник РС", бр.94/10)
 • Правилник о детергентима („Сл.гласник РС", бр.40/10)
 • Листа сурфактаната за које је издато одобрење или донет акт којим се одобрава коришћење сурфактаната у детергенту у ЕУ и Листа сурфактаната за које је одбијен захтев за одобрење и сурфактаната који су забрањени у ЕУ („Сл.гласник РС", бр.94/10)
 • Правилник о начину вођења евиденције о хемикалијама („Сл.гласник РС", бр.31/11)
 • Правилник о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа („Сл.гласник РС", бр.59/10 и 25/11)
 • Правилник о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН („Сл.гласник РС", бр.64/10 и 26/11)
 • Правилник о ближим условима за држање опасне хемикалије у продајном простору и начин обележавања тог простора („Сл.гласник РС", бр.31/11)
 • Листа супстанци које изазивају забринутост („Сл.гласник РС", бр.31/11)
 • Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова („Сл.гласник РС", бр.74/10)
 • Правилник о садржини и начину вођења водног информационог система, методологији, структури, категоријама и нивоима сакупљања података, као и о садржини података о којима се обавештава јавност („Сл.гласник РС", бр.54/2011)
 • Правилник о садржини и начину вођења водних објеката („Сл.гласник РС", бр.34/2011)
 • Правилник о садржини и начину вођења регистра издатих интегрисаних дозвола („Сл.гласник РС", бр.69/2005)
 • Правилник о садржини, изгледу и начину попуњавања захтева за издавање интегрисане дозволе („Сл.гласник РС", бр.30/2006)
 • Правилник о садржини и изгледу интегрисане дозволе („Сл.гласник РС", бр.30/2006)
 • Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Сл.гласник РС", бр.91/2010 и 10/2013)
Уредбе
 • Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 114/2008)
 • Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл.гласник РС", број 75/2010)
 • Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.гласник РС", бр.11/10 и 75/10)
 • Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух („Сл.гласник РС", бр.71/10 и 6/11)
 • Уредба о методологији прикупљања података за национални инвентар ненамерно испуштених дуготрајних органских загађујућих супстанци („Сл.гласник РС", бр.76/10)
 • Уредба о методологији прикупљања података за национални инвентар емисије гасова са ефектом стаклене баште („Сл.гласник РС", бр.81/10)
 • Уредба о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих супстанци („Сл.гласник РС", бр.22/10)
 • Уредба о одређивању зона и англомерација („Сл.гласник РС", бр.58/2011)
 • Уредба о утврђивању програма контроле квалитета ваздуха у државној мрежи („Сл.гласник РС", бр.58/2011)
 • Уредба о врстама отпада за које се врши термички третман, условима и критеријумима за одређивање локације, техничких и технолошких услова за пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења за термички третман отпада, поступању са остатком након спаљивања („Сл.гласник РС", бр.102/10)
 • Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл.гласник РС", бр.92/10)
 • Уредба о листи неопасног отпада за који се не издаје дозвола са документацијом која прати прекогранично кретање („Сл.гласник РС", бр.102/10)
 • Уредба о одређивању појединих врста опасног отпада које се могу увозити као секундарне сировине („Сл.гласник РС", бр.60/09)
 • Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњем извештају, начину и роковима достављања годишњег извештаја обвезницима плаћања накнада, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде („Сл.гласник РС", бр.89/09, 8/10 и 21/10)
 • Уредба о управљању отпадним уљима („Сл.гласник РС", бр.60/08, 8/10)
 • Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС", бр.35/2011)
 • Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола („Сл.гласник РС", бр.84/2005)
 • Уредба о садржини програма мера прилагођавања рада постојећег постројења или активности прописаним условима („Сл.гласник РС", бр.84/2005)
 • Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних техника, за примену стандарда квалитета, као и за одређивање граничних вредности емисија у интегрисаној дозволи („Сл.гласник РС", бр.84/2005)
 • Уредба о утврђивању програма динамике подношења захтева за издавање интегрисане дозволе („Сл.гласник РС", бр.108/2008)
 • Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма („Сл.гласник РС", бр.88/2010)
 • Уредба о утврђивању критеријума за одређивање статуса угрожене животне средине и приоритета за санацију и ремедијацију („Сл.гласник РС", бр.22/2010)
Стратегије
 • Стратегија управљања отпадом за период 2010 – 2019.године („Сл.гласник РС", бр.29/10)
 • Национална стратегија одрживог коришћења природних ресусрса и добара („Сл.гласник РС", бр.33/2012)
 • Национална стратегија за апроксимацију у области заштите животне средине за републику Србију („Сл.гласник РС", бр.80/2011)
 • Стратегија увођења чистије производње у Републици Србији („Сл.гласник РС", бр.17/2009)
 • Стратегија за примену конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине – Архуска конвенција
 • Национална стратегија одрживог развоја („Сл.гласник РС", бр.57/2008)
 • Национална стратегија за укључивање у механизам чистог развоја Кјото протокола за секторе управљања отпадом, пољопривреде и шумарства („Сл.гласник РС", бр.8/2010)