37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Понедељак 17 06 2024
Ћирилица

Општинска управа

Интерна ревизија

pocetna1

Промените величину слова:

ИМОВИНСКО ПРАВНА СЛУЖБА

Канцеларија бр. 15

Oпштинска управа врши послове Општинске управе који се односе на: 
 • попис и упис имовине Општине - прикупљање правне и техничке документације, формирање базе података, уношење података о непокретностима, прибављање података Службе за катастар непокретности, јавних предузећа и установа,, формирање документације за упис права јавне својине у регистар непокретности, подношење захтева за добијање потврде Републичке дирекције за имовину да су непокретности пријављене за јединствену евиденцију непокретности у државној својини, подношење евиденционе пријаве на прописаном обрасцу и добијање потврде од Дирекције за имовину, подношење захтева (за упис права јавне својине општине, за конверзију права коришћења на изграђеном и неизграђеном грађевинском земљишту које користе правни субјекти чији је оснивач Општина) Служби за катастар непокретности; послове евиденције непокретности - вођење евиденције о непокретностима које користи Општина, јавна предузећа, установе, месне заједнице, школе,  давање података из евиденције имовине у својини Општине;
 • имовинско-правне послове управљања имовином -  припрема нацрта одлука и уговора о прибављању, управљању, коришћењу и располагању имовином, прикупљање документације за упис имовине у одговарајуће јавне регистре;
 • поједине послове везане за коришћење грађевинског земљишта и јавних површина, утврђивање земљишта за редовну употребу објеката;
 • имовинско-правне послове поверене законом - послове везане за експропријацију и самовласна заузећа, враћање утрина и пашњака селима,
 •  стручне и административне послове за потребе Комисије за враћање земљишта по Пољопривредном земљишном фонду,
 • припрему и израду нормативно-правних аката из надлежности Одсека;
 • друге послове, у складу са законом.


Захтев за експропријацију непокретности

Потребна документа:
 • извод из катастра непокретности (копија плана и поседовни лист) који садржи податке о непокретности за коју се предлаже експропријација
 • акт о изградњи објекта донет у складу са прописима о планирању и грађењу, ако се експропријација предлаже ради изградње одређеног објекта
 • доказ да је утврђен општи интерес (решење Владе Републике Србије)
 • гаранција пословне банке на износ динарских средстава потребних за обезбеђење накнаде за експроприсану непокретност
Захтев за поништај или измену правоснажног решења (експропријација, изузимање из поседа, самовласно заузеће...)

Потребна документа:
 • акт о одузимању имовине
 • доказ о својству подносиоца пријаве, уколико није ранији власник (решење о наслеђивању, односно други доказ о правном следбеништва са ранијим власником)
Захтев за утврђивање земљишта за редовну употребу објекта у поступку легализације

Потребна документа:
 • доказ о праву својине на земљишту (Извод из листа непокретности)
 • копија плана предметне непокретности
 • потврду Одсека за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове да су испуњени услови за легализацију објекта
 • урбанистички пројекат исправке граница сусдних катастарских парцела (пројекат препаарцелације)
 

Време

Трстеник
Кликните за детаљну прогнозу...