37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 25 07 2024
Ћирилица
Промените величину слова:
Текст огласа pdf

Датум истека рока за пријављивање: 30.09.2023. године

На основу чл. 4. и 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. закон, 95/18, 114/21) и члана 5. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 95/16, 12/22), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-3599/2023 од 26.04.2023.године, а у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и опшинском правобранилаштву општине Трстеник (Службени лист општине Трстеник бр. 14/22, 18/22, 1/23 и 10/23), Општинска управа општине Трстеник оглашава

И Н Т Е Р Н И К О Н К У Р С
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Трстеник

II Радно место које се попуњава:

1. СКУПШТИНСКИ ПОСЛОВИ И ПОСЛОВИ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ, у звању саветник, - 1 извршилац.

Опис послова: Организује и координира рад у оквиру скупштинских послова; обавља сложене управне послове и задатке из делокруга рада службе; прати прописе из надлежности скупштине и стара се о благовременом, законитом и квалитетном обављању послова и задатака; пружа стручну помоћ запосленима у оквиру послова друштвених делатности; учествује у припреми аката из надлежности из свог делокруга рада за потребе Општинског већа и Скупштине општине; остварује сарадњу са корисницима средстава у области друштвених делатности; обавља и друге послове по налогу руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из области правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

III Изборни поступак спроводи се само међу оним кандидатима који испуњавају оглашене услове за рад на радном месту које се попуњава.

У изборном поступку проверавају се стручне оспособљености, знања и вештине кандидата, и то:1. Стручне оспособљености за рад-увидом у податке из пријаве и приложене доказе и усмено путем разговора са кандидатима.
2. Оспособљеност и знање и вештине у области прописа из делокруга радног места и то:

  • познавање Закона о запосленима у АП и ЈЛС, Закона о општем управном поступку, Закона о локалној самоуправи, Статут општине Трстеник, Правилник о раду Скупштине општине Трстеник, Правилник о раду Општинског већа општине Трстеник.
Провера знања из наведених закона и прописа спровешће се усменом симулацијом.3. Вештина комуникације (усмено путем интервјуа са кандидатом, процена мотивације за рад на радном месту, могућих доприноса на раду, прихватање вредности органа).


Провера вештине комуникације врши се путем завршног разговора који Конкурсна комисија обавља са кандидатом.

Изборни поступак се спроводи у више делова. Кандидат се на почетку сваког дела обавештава о томе кад почиње наредни део изборног поступка путем достављених контаката (бројеви телефона или електронске адресе), које су навели у својим пријавама.

Кандидат који се не одазове позиву да учествује у једном делу изборног поступка, не позива се да учествује у наредном делу изборног поступка.

Кандидат који се не одазове позиву да учествује у једном облику провере оцењује се оценом „не задовољава“ (1) и не позива се на наредни облик провере.

Кандидат који буде оцењен оценом „не задовољава“ (1) у једном облику провере, не позива се на наредни облик провере.

IV Место рада:

Општинска управа општине Трстеник, Кнегиње Милице бр. 5, Трстеник

V Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је 8 дана од дана када је интерни конкурс оглашен и почиње да тече од 22.09.2023.године и истиче 30.09.2023. године

VI Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу:

Марија Марковић, телефон: 037/714-638; маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

VII Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс:

Општинска управа општине Трстеник, ул. Кнегиње Милице бр. 5, 37240 Трстеник, са назнаком: „За интерни конкурс, за радно место – скупштински послови и послови друштвених делатности“

VIII Датум оглашавања: 22.09.2023.године

IX Доказикоји се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:
  • потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
  • решење о распоређивању;
  • оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
  • оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, назначене вештине и знања биће проверени у просторијама Општинске управе општине Трстеник, ул. Кнегиње Милице бр. 5, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени телефонским путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

X Право учешћа на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују службеници запослени на неодређено време у Општинској управи општине Трстеник.
Право учешћа на интерном конкурсу имају службеници Општинске управе општине Трстеник у истом звању или службеници који испуњавају услове за напредовање у звање у које је разврстано радно место које се попуњава, у складу са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалних самоуправа. Радни однос се заснива на неодређено време.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране Начелника Општинске управе.
Овај Оглас објављен је на огласној табли Општинске управе општине Трстеник, као и на интернет страници општине Трстеник www.trstenik.rs

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Часлав Поповић, дипл. правник