37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 25 07 2024
Ћирилица

Општинска управа

Интерна ревизија

pocetna1

Промените величину слова:

Одсeк за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове

Шеф Одсека је Милош Милетић дип.грађ.инж.

Tел.: 037 712 -234

У Одсеку за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове образоване су две унутрашње организационе јединице , и то : Служба за урбанизам и грађевинарство и Служба инспекцијских послова – послови комуналне и еколошке инспекције.

Служба за урбанизам и грађевинарство :

У оквиру Службе за урбанизам и грађевинарство поверене су надлежности за обављање послова из области урбанистичког планирања и уређења простора, оглашавање планова на јавни увид , презентирање примедби и сугестија и предлога Комисији за планове у поступку јавног увида , давање обавештења о намени зона или целина, односно о намени простора грађевинских парцела, издавање извода из урбанистичких планова и издавање Информација о локацији, издавање Локацијских дозвола са прибављањем потребних техничких услова, сагласности , мишљења и Решења у име и за рачун инвеститора о трошку инвеститора од надлежних комуналних институција, издавање грађевинских дозвола ,односно свих измена што се тиче грађевинских и локацијских дозвола, издавање потрврда о усаглашености темења као и пријаве почетка и завршетка извођења радова, обезбеђење техничког прегледа изграђених објеката са издавањем Употребних дозвола, затим издавање Решења за извођење радова за објекте за које се не издаје Грађевинска дозвола, издавање Решења за раскопавање јавних површина, даје сагласност на путне правце линијског јавног саобраћаја на територији општине Трстеник и обавља послове из области стамбених односа. 

Канцеларија број 10. – тел. 037 714 333 лок.111 

 

Време

Трстеник
Кликните за детаљну прогнозу...