37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 25 07 2024
Ћирилица

Општинска управа

Интерна ревизија

pocetna1

Промените величину слова:

Начелник општинске управе Општине Трстеник је Часлав Поповић, дипломирани правник.

Часлав Поповић рођен је 20. 04 1975. године у Трстенку. Основну и средњу школу-Гиназију завршио у Трстенику. На Правном факултету у Београду дипломирао 2003.године.
У периоду 2005.-2008. година радио у имовинско правној служби Општинске управе општине Трстеник. Од маја 2008. до новембра месеца 2014. године радио је као инспектор канцелариске контроле у локалној пореској администрацији. Од новембра месеца 2014. године до септембра 2016. године обавља функцију начелника Општинске управе. На место заменика начелника Општинске управе Трстеник постављен је септембра 2016. године. Ожењен Наташом Поповић и отац ћерке Огњене. 


Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Трстеник pdf


Начелник Општинске управе у оквиру својих права и дужности:
  • координира рад Општинске управе,
  • стара се о обезбеђивању потребних услова за рад,
  • доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији Општинске управе уз сагласност Општинског већа,
  • подноси Скупштини и Општинском већу извештај о раду Општинске управе,
  • решава у сукобу надлежности између основних организационих јединица Општинске управе,
  • одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених у Општинској управи,
  • распоређује руководиоце организационих јединица у Општинској управи,
  • врши и друге послове у складу са законом, Статутом и другим прописима.

Општинска управа Општине Трстеник је подељена на шест одсека и то:


ОПШТИНСКИ ИНФОРМАЦИОНИ  ЦЕНТАР
(ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА БР 6)
Вињета
ОВЕРА ПРЕПИСА И ПОТПИСА.............................. (Шалтер број   1)
ПРИЈЕМ ПОДНЕСАКА ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ....... (Шалтер број   2)
OВЕРА РАДНИХ КЊИЖИЦА И БОРАЧКО ИНВАЛИДСКА
ЗАШТИТА.......................................................
(Шалтер број   3)
ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ........................................ (Шалтер број   4)
ИНФОРМАЦИЈЕ................................................ (Шалтер број   5)
КОРДИНАТОР ИНФОРМАЦИОНОГ ЦЕНТРА............. (Шалтер број   6)
ШАЛТЕР ПОШТЕ.............................................. (Шалтер број   7)
ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ЕКОЛОШКЕ ПОСЛОВЕ...
(Шалтер број   8)
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА............................................ (Шалтер број   9)
МАТИЧАР........................................................ (Шалтер број 10)
Вињета