37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Уторак 20 11 2018
Ћирилица
  
  
SRPSKI                                ENGLISH
Српски                           English

pocetna1

Промените величину слова:

andjelka_trosicНачелник општинске управе Општине Трстеник је  Анђелка Трошић, дипломирани правник.

Рођена је 1972. године у Јагодини.
Завршила правни факултет у Нишу.
Од 2001. године запослена у Општинској управи општине Трстеник.
У периоду од 2008. – 2012. године обавља послове начелника Општинске управе општине Трстеник.
Од 2012. – 2016. године радила на пословима шефа имовинско-правне службе.
Решењем Општинског већа општине Трстеник дана 19. 09. 2016. године постављена за начелника Општинске управе општине Трстеник.
Удата, мајка двоје деце. 


Заменик начелника општинске управе Општине Трстеник је Часлав Поповић, дипломирани правник.caslav_popovic

Часлав Поповић рођен је 20. 04 1975. године у Трстенку. Основну и средњу школу-Гиназију завршио у Трстенику. На Правном факултету у Београду дипломирао 2003.године.
У периоду 2005.-2008. година радио у имовинско правној служби Општинске управе општине Трстеник. Од маја 2008. до новембра месеца 2014. године радио је као инспектор канцелариске контроле у локалној пореској администрацији. Од новембра месеца 2014. године до септембра 2016. године обавља функцију начелника Општинске управе. На место заменика начелника Општинске управе Трстеник постављен је септембра 2016. године. Ожењен Наташом Поповић и отац ћерке Огњене. 

 


Начелник Општинске управе у оквиру својих права и дужности:
  • координира рад Општинске управе,
  • стара се о обезбеђивању потребних услова за рад,
  • доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији Општинске управе уз сагласност Општинског већа,
  • подноси Скупштини и Општинском већу извештај о раду Општинске управе,
  • решава у сукобу надлежности између основних организационих јединица Општинске управе,
  • одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених у Општинској управи,
  • распоређује руководиоце организационих јединица у Општинској управи,
  • врши и друге послове у складу са законом, Статутом и другим прописима.

Општинска управа Општине Трстеник је подељена на пет одсека и то:


ОПШТИНСКИ ИНФОРМАЦИОНИ  ЦЕНТАР
(ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА БР 6)
Вињета
ОВЕРА ПРЕПИСА И ПОТПИСА.............................. (Шалтер број   1)
ПРИЈЕМ ПОДНЕСАКА ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ....... (Шалтер број   2)
OВЕРА РАДНИХ КЊИЖИЦА И БОРАЧКО ИНВАЛИДСКА
ЗАШТИТА.......................................................
(Шалтер број   3)
ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ........................................ (Шалтер број   4)
ИНФОРМАЦИЈЕ................................................ (Шалтер број   5)
КОРДИНАТОР ИНФОРМАЦИОНОГ ЦЕНТРА............. (Шалтер број   6)
ШАЛТЕР ПОШТЕ.............................................. (Шалтер број   7)
ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ЕКОЛОШКЕ ПОСЛОВЕ...
(Шалтер број   8)
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА............................................ (Шалтер број   9)
МАТИЧАР........................................................ (Шалтер број 10)
Вињета