37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Уторак 20 11 2018
Ћирилица
  
  
SRPSKI                                ENGLISH
Српски                           English

pocetna1

Промените величину слова:

ДЕЧЈИ ДОДАТАК
Канцеларија бр. 13


Документација потребна за признавање права на дечији додатак:
 1. Захтев за признавање права на дечији додатак 
 2. Извод из књиге рођених за сву децу у породици;
 3. Уверење да је држављанин Републике Србије (подносилац захтева, односно један од родитеља или старатеља);
 4. Фотокопије личних карата одраслих чланова заједничког домаћинства, а за децу пријаве пребивалишта;
 5. Фотокопију оверене здравствене књижице (за подносиоца захтева);
 6. Потврда о катастарским приходима у предходној години, за сваког члана заједничког домаћинства из места рођења и становања;
 7. Пореско уверење за сваког члана заједничког домаћинства из места рођења и становања;
 8. Потврда о приходима у три месеца која предходе месецу подношења захтева, за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе;
 9. Доказе о чињеницама у вези непокретности као и стамбеног простора као што су (извод из земљишних књига, решење о пореском задужењу, уговор о закупу);
 10. Потврду о својству редовног ученика за децу школског узраста (основна и средња школа);
 11. *Потврда надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање;
 12. *Мишљење Интерресорне комисије за дете са сметњама у развоју;
 13. *Акт о продужењу родитељког права;
 14. *Доказе на основу којих се остварује статус самохраног родитеља (извод из књиге умрлих за другог родитеља, доказ о поверавању детета након развода брака или престанка ванбрачне заједнице одлука суда о вршењу родитељског права или извод из матичне књиге рођених за децу неутрђеног очинства, потврда војног органа и потврда казнено-поправне установе.)
 15. *Доказе о незапослености (уверење и фотокопија радне књижице)
 16. *Доказ о старатељству или хранитељству (надлежни орган старатељства)
Преузмите Захтев за остваривање права на дечји додатак: pdf
Прилози означени звездицом достављају се само у случају доказивања истих статуса.


Документација потребна за признавање права на родитељски додатак:

Уз захтев за признавање права на родитељски додатак (подносилац захтева је мајка) прилаже се:
  • Захтев за остваривање права 
  • извод из матичне књиге рођених за сву своју децу (оригинал) изводи не могу бити старији од шест месеци,
  • уверење о држављанству за подносиоца захтева (оригинал) и не сме бити старије од шест месеци,
  • фотокопија личне карте,
  • фотокопија здравствене књижице,
  • верење надлежног органа, старатељства да:
  • непосредно брине о детету за које је поднела захтев,
  • деца претходног реда рађања нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску или старатељску породицу или дата на усвајање,
  • није лишен родитељског права у односу на децу претходног реда рађења,
  • фотокопија картице текућег рачуна код овлашћене финансијске организације за исплату родитељског додатка или фотокопија прве стране штедне књижице код поштанске штедионице. Текући рачун отворен у Националној штедионици, пошти, Делта банци, Комерцијалној банци, извештај о привременој спречности за рад у време породиљског одсуства дознака.

Преузмите Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке: pdf

Документација потребна за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета

 • Захтев за остваривање права 
 • Извештај о привременој спречености за рад у време породиљског одсуства и ради посебне неге детета – дознака;
 • Извод из матичне књиге рођених за децу;
 • Фотокопије оверене здравствене књижице мајке, односно корисника права;
 • Решење послодавца о праву на породиљско одсуство, право на одсуство са рада ради неге детета, односно права на одсуство са рада ради посебне неге детета;
 • Уговор о раду;
 • Потврде послодавца о дужини радног односа запосленог непрекидно и непосредно пре остваривања права;
 • Потврде послодавца о висини основне зараде запосленог и увећане зараде, по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу у проценту утврђеном у члану 108. став 1. тачка 4. Закона о раду (''Сл.гласник РС'', бр. 24/05, 61/05 и 54/09), за 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње коришћење одсуства за сваки месец појединачно;
 • Обрачун зараде, односно накнаде зараде који је послодавац дужан да достави запосленом, у складу са Законом, за последњих 12 месеци који претходне месецу у коме отпочиње одсуство, за сваки месец појединачно;
 • Извештај (извод банке о исплаћеној заради и уплаћеним порезима и доприносима за сваки месец појединачно);
Преузмите Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета: pdf

Време

Трстеник
Кликните за детаљну прогнозу...