37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 19 10 2017
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
МЛАДИ ТАЛЕНТИ

Управни одбор Фонда за младе таленте на подрчју општине Трстеник, на основу члана 7. Правилника о условима и критеријумима за доделу награда ученицима и студентима са територије општине Трстеник који остварују изузетне резултате у школовању, расписује


К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ФОНДА ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУI- Расписује се Конкурс за избор 24. генерације награђених ученика и студената Фонда за младе таленте Општине Трстеник.
II- Право на награду могу остварити лица не старија од 30 година по следећим условима:

А) УЧЕНИЦИ
  • проглашени за ученике генерације под условом да настављају даље школовање на државним школама и факултетима,
  • који су у претходном разреду средње школе, односно разредима, имали одличан успех, под условом да су учествовали на Републичком тачкмичењу и заузели једно од првог до трећег места,
  • узраста II,III и IV разреда средње школе, који су у области спорта и физичког васпитања заузели једно од првог до трећег места на Републичком такмичењу у индивудуалним спортским дисциплинама које организује и прописује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,
  • који су уписали уникатне средње школе из области музике, ликовне културе и других уметничких профила и при томе постижу надпросечне резултате у тој области.

Б) СТУДЕНТИ
  • који постижу надпросечне резултате у студирању, изражене кроз високу просечну оцену (најмање 9) током студија, а након завршене прве године, уз могућност преношења једног испита из претходне године, или остварених 48 ЕСПБ, под условом да су задржали статус буџетског студента; Број студената са истог факултета ја ограничен на 5 са најбољом просечном оценом у предходним годинама студија;
  • који су уписали прву годину ''мастер'' студија са претходним просеком 9 или више, односно другу годину '''мастер'' са просеком 9 или више после прве године мастер студија; 
  • на постдипломским докторским студијама, а након завршене прве године докторских студија и остварене просечне оцене најмање 9,00, а да нису запослени и да живе на територији општине Трстеник.

Пријаве за доделу награда по овом конкурсу подносе се Одсеку за скупштинске послове, општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Трстеник у року од 15 дана по објављивању у локалним средствима информисања, у канцеларији број 6 (Услужни центар).

Уз пријавни образац неопходно је доставити доказе о школском/факултетском успеху (за предходну годину, односно предходни циклус школовања), уверење о уписаном разреду и постигнутом успеху у предходној години, односно уписаном семестру, положеним испитима и оствареном просеку, као и очитану личну карту (важи само за студенте).

Управни одбор Фонда ће у року од 15 дана од истека рока за подношење пријава донети Одлуку о додели награда, односно извршити избор 24. генерације награђених ученика и студената.

НАПОМЕНА: За сва додатна обавештења потенцијални кандидати, као и све образовно-васпитне установе са подручја општине могу се обратити Одсеку (канцеларија бр. 13).

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ word

Број:67-1-1/2017-08
УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА
КОНКУРС ТРАЈЕ ОД
02.10.2017. до 17.10.2017.год.Промените величину слова:
Промените величину слова:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14)

оглашава
РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТОПУТА Е-761, ДЕОНИЦА ПОЈАТЕ - ПРЕЉИНА

Одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате – Прељина, објављена је у „Службеном гласнику РС”, брoj 33/17.
Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 30. августа 2017. године до 13. септембра 2017. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина града Краљева, Крушевца и Чачка, и општина Варварин, Врњачка Бања, Трстеник и Ћићевац.
Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања, и др.
Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.
Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 13. септембром 2016. године.

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ СА ЛИНКОВА КОЈИ СЛЕДЕ:
Још чланака...