37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Уторак 16 04 2024
Ћирилица

Општинска управа

Интерна ревизија

pocetna1

Промените величину слова:

Одсеком локалне пореске администрације Општинске управе општине Трстеник руководи Љиљана Ђелић, дипл.инж.пољ. за агроекономију.

Љиљана Ђелић, рођена је у Трстенику, 17.07.1974. године, где је и завршила основну и средњу школу. Дипломирала је на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду, на смеру ''агроекономија''  1999. године.

У Општинској управи општине Трстеник запослена од 2000. године и то најпре у својству приправника на пословима пољопривреде, затим шест месеци током 2001. године на пословима комуналног инспектора у Одељењу за урбанизам и комунално-стамбене послове, у периоду од 2001. до 2005. године на пословима референта за привреду у Одељењу за финансије, имовинско-правне послове и привреду, а од 2005. до 2008. године на пословима контроле наплате јавних прихода у Одсеку за буџет, финансије и имовинско правне послове. Од формирања Одсека локалне пореске администрације-2008. године радила је као инспектор канцеларијске контроле све до децембра 2016. године, од када руководи овим одсеком.


Шеф Одсека локалне пореске администрације у оквиру својих права и дужности:

  • руководи, организује и планира рад Одсека, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у Одсеку;
  • стара се о законитом, правилном и благовременом обављању свих послова у Одсеку;
  • учествује у изради методолошких упутстава везаних за администрирање редовне и принудне наплате, пријема и обраде пореских пријава;
  • покреће прекршајне поступке-подноси захтеве за покретање прекршајних поступака услед пореских прекршаја;
  • учествује у припреми нацрта одлука и других аката из надлежности Одсека које усваја Општинско веће и Скупштина општине;
  • организује и прати израду свих извештаја у вези утврђивања, контроле и наплате локалних јавних прихода;
  • координира вођење првостепеног поступка по поднетим жалбама и приговорима-захтевима пореских обвезника;
  • организује и координира поступак израде пореског завршног рачуна;
  • обавља друге послове по налогу начелника Општинске управе.

Време

Трстеник
Кликните за детаљну прогнозу...