37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 15 08 2018
Ћирилица
  
  
SRPSKI                                ENGLISH
Српски                           English

pocetna1


Општина Трстеник
Општинска управа Трстеник
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове www.trstenik.rs

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чланом 19.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ( ''Сл. гласник РС'', број 135/04 и 88/10) и члана 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 64/15) носилац израде

о г л а ш а в а
Ј А В Н И У В И Д
у
НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ каменолома у лежишту ''ЧУКАРА''
атар насељеног места Горња Омашница општина Трстеник
и
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
Плана детаљне регулације каменолома у лежишту ''ЧУКАРА'' атар насељеног места Горња Омашница, општина ТрстеникЈАВНИ УВИД у Нацрт Плана детаљне регулације каменолома у лежишту ''ЧУКАРА'' атар насељеног места Горња Омашница, општина Трстеник ( у даљем тексту : Нацрт ПДР-а каменолома ) и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације каменолома у лежишту ''ЧУКАРА'' атар насељеног места Горња Омашница, општина Трстеник ( у даљем тексту : Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР-а ) одржаће се од 11. јануара до 12. фебруара 2018.године у трајању од 30 дана. сваког радног дана у згради општине Трстеник, у улици Кнегиње Милице бр. 5. као и на интернет презентацији општине Трстеник ( www.trstenik.rs ).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт ПДР-а каменолома и Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР-а могу доставити у писаној форми Општинској управи општине Трстеник, Одсеку за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове у току трајања јавног увида, закључно са 12. фебруаром 2018.године.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА презентација планског документа биће одржана у среду
31. јануара 2018. године са почетком у 18,00 часова у Трстенику, већница Народног универзитета Трстеник, у улици Кнегиње Милице бб.

ЈАВНА СЕДНИЦА комисије за планове биће одржана по завршетку јавног увида, у уторак 20. фебруара 2018. године, са почетком у 16,00 часова у згради општине Трстеник, сала за састанке, у улици Кнегиње Милице бр. 5. Физичка лица и представници правних лица који су у току трајања јавног увида поднели примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено образложити поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Преузмите документа: 

2017. ГОДИНА
ПРЕДМЕТ ДАТУМ ОБЈАВЕ
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНСКИ КОП МЕРМЕРИСАНОГ КРЕЧЊАКА НА ЛОКАЦИЈИ „ЧУКАРА“ Обавештење
Текст огласа
07. 08 2017.Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе општине Трстеник, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ( ''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11 и 121/12 ) и члана 60-73. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената (''Службени гласник РС'', бр. 31/10, 69/10 и 16/11) 
О Г Л А Ш А В А
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД 
 НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
КОРИДОРА УЛИЦЕ СВЕТИ САВА У ТРСТЕНИКУ - део II. 
 
Нацрт Плана детаљне регулације коридора улице Свети Сава у Трстенику - део II. ( у даљем тексту : Нацрт ПДР коридора улице Свети Сава у Трстенику ) обухвата подручје : коридор улице Свети Сава у Трстенику, од улице Милана Рајчевића до улице Цара Душана и пружног прелаза.
 
1. ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПДР коридора улице Свети Сава у Трстенику - део II. ОБАВИЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 дана, од 12. новембра до 12. децембра 2014.године.
 
У складу са чл. 60-73. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената Нацрт плана детаљне регулације - аналогни облик - биће изложен на јавни увид у улазном холу општине Трстеник, улица Кнегиње Милице број 5., а текстуални део и карте у канцеларији број 42. на спрату општине Трстеник, сваког радног дана од 12 до 14 часова.
 
Физичка и правна лица примедбе на Нацрт ПДР коридора улице Свети Сава у Трстенику могу доставити у писаној форми општинској управи Трстеник преко писарнице, у току трајања јавног увида, закључно са 12. децембром 2014. године.
 
Јавна презентација за овај Нацрт плана одржаће се 27. новембра 2014.године са почетком у 14,00 часова у сали за састанке општине Трстеник, у улици Кнегиње Милице бр. 5.
 
2. ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида биће одржана по завршетку јавног увида, дана 16. децембра 2014. године у 14 часова у сали за састанке општине Трстеник, у улици Кнегиње Милице бр. 5.

Јавној седници ће присуствовати представници обрађивача - ЈП Дирекција за планирање и изградњу „Трстеник“. 
 
На јавној седници могу да присуствују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, и могу усмено да образложе поднете примедбе. 

sv_sava
Преузмите нацрт плана детаљне регулације: pdf