37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 24 07 2024
Ћирилица
Промените величину слова:
На основу члана 100. Закона о заштити животне средине ( Службени гласник РС, број 135/04 и 36/09) и члана 15. и члана 61. Статута опшштине Трстеник ( Службени лист општине Трстеник, број 7/08) и прибављене сагласности Министарства енергетике,развоја и заштите животне средине број:401-00-274/2012 од 10.04.2013.године Општинско веће општине Трстеник, дана 17.05.2013године доноси

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2013. ГОДИНУ

I. Намена фонда
Буџетски фонд за заштиту животне средине општине Трстеник основан је на основу чл. 100. Закона о заштити животне средине (Сл.гласник Републике Србије, бр.135/04 36/09), чл.48. Статута општине Трстеник и чл 64. Закона о буџетском систему (Сл.гласник Републике Србије, бр.54/09) на седници Скупштине општине Трстеник одржаној дана 03.08.2012.године.
Основни циљеви буџетског фонда за заштиту животне средине су финансирање припреме и развоја програма и реализација пројеката из области очувања и унапређења животне средине, енергетске ефикасности и примене обновљивих извора енергије.

II. Обезбеђење финансијских средства за рад
1. Пренета неутрошена средства из 2011. и 2012.године у износу од 7.000.000 РСД
2.Дела наменских средстава од надокнаде за загађење животне средине које плаћа загађивач, у складу са чланом 85. Закона о заштити животне средине и у складу са Правилником о усклађивању износа накнаде за загађење животне средине (Сл.гласник РС 7/11): 200.000 РСД
3. Средстава остварених од накнаде коју расписује јединица локалне самоуправе на својој територији у складу са чланом 87.Закона о заштити животне средине:2.000.000 РСД.
4.Бесповратних средстава кроз пројектне активности међународних донатора, надлежних министарстава :500.000 РСД.
5. Осталих прихода буџета општине Трстеник,
6. Других средстава у складу са законом.
Фонд за заштиту животне средине општине Трстеник располаже са средствима у износу од 9.700.000 динара које ће расподелити у складу са дефинисаним програмом активности.

III.Начин расподеле средстава
Средства Фонда дају се правним и физичким лицима и морају наменски да се троше за заштиту животне средине према усвојеном програму и у складу са чланом 93. Закона о заштити животне средине. Програм активности које се могу финансирати из буџетског фонда усаглашен је са усвојеним локалним стратешким документима: Стратегијом одрживог развоја општине Трстеник, Локалним еколошким акционим планом општине Локалним планом управљања отпадом.
Средства се додељују путем јавног конкурса који објављује Фонд и у коме су дефинисани услови које морају да испуне корисници средстава, услови и начини додељивања средсатва, критеријуми за оцену предлога пројекта, начин прађења трошења средстава. Конкурс се не расписује када Фонд директно финансира и/или суфинансира реализацију програма и пројеката.

IV. Програм активности које се финансирају из Фонда :
Фонд за заштиту животне средине општине Трстеник ће расположива средства наменити за следеће активности:
1.Управљање отпадом : 5.800.000 РСД
2.Праћење квалитета животне средине: 1.500.000 РСД
3.Зоохигијена: 800.000 РСД
4.Подизање еколошке свести: 600.000 РСД
5. Финансирање пилот пројеката: 1.300.000 РСД
ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ

1.Управљање комуналним отпадом
Ова активност се реализује у складу са Акционим планом из Локалног плана управљања отпадом општине Трстеник за период од 2010.-2020.г.
1.1 Чишћење и рекултивација дивљих депонија-на основу списка дивљих депонија наставити започето уклањање дивљих депонија:1.300.000 РСД
1.2 Суфинасирање пројектне документације за саницају и рекултивацију општинске депоније:4.000.000 РСД.
1.3 Суфинасурање израде неопходних докумената потребних за дозволу за прикупљање, транспорт и депоновање неопасног отпада за ЈКСП „Комстан"( радни план постројења за управљање отпадом и студија процене утицаја на животну средину):500.000 РСД.
2.Праћење квалитета животне средине
Ова активност се реализује у складу са Акционим планом Стратегије за локални одрживи развој општине Трстеник за период од 2009.-2019.г.
2.1 Трошкови анализе индикатора стања и загађења животне средине у складу са чланом 70.Закона о заштити животне средине: квалитета ваздуха, прађење интезитета буке, квалитета површинских вода и земљишта-Ово је законска обавеза, коју Фонд уговара са овлашћеном организацијом, а резултати ће се користити за израду годишњег извештаја о квалитету животне средине 800.000 РСД
2.2 Израда локалног регистра извора загађивања ( дивље депоније и загађивачи) :400.000 РСД
3.Зоохигијена
3.1 Запрашивање комараца –законска обавеза:800.000 РСД
4. Јачање еколошке свести
Ова активност се реализује у складу са Локалним еколошким акционим планом општине Трстеник за 2010-2015.годину
4.1 Акције обележавања важних датума из области животне средине.-Дан заштите животне средине, 100.000 РСД.
4.2 Суфинансирање и финансирање локалних удружења грађана са еколошким програмом –По јавном позиву донатора и расписаног конкурса општине-500.000РСД
5.Суфинасирање еколошких пилот пројеката
Ова активност се реализује у складу са Акционим планом Стратегије за локални одрживи развој општине Трстеник за период од 2009.-2019.г.
5.1 Суфинасирање пројеката јавног и приватног сектора који су иновативни и у области заштите животне средине: 1.000.000 РСД.
5.2 Финансирање пројеката заштите животне средине у школама:300.000 рсд.
V Одговорност за реализацију
Реализацију овог програма спроводе Одсек за привреду и одрживи развој и Одсек за финансије у складу са Одлуком о буџетском фонду општине Трстеник бр.022-59/2012-01 (Службени лист општине Трстеник, број 4/2012) .
Уколико се приходи и примања Фонда у току буџетске године не остварују у планираном износу расходи ће се остваривати по приоритетима које утврди председник општине Трстеник и то: обавезе утврђене законом и раније утврђене обавезе.
Овај програм ће се објавити на званичном сајту општине Трстеник.

Број: 06-35/2013-03                                                                                                      Председник Општинског већа
ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ                                                                     Мирослав Алексић, дипл.ецц.