37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 24 07 2024
Ћирилица
Промените величину слова:
На основу члана 100. Закона о заштити животне средине (''Сл. гласник РС'', број 135/04 и 36/09), члана 64, 65, 66 и 67 Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" број 54/09) и члан 40. Статута Општине Трстеник (''Службени лист Општине Трстеник'', број 7/08, 10/08 и 5/10), Скупштина општине Трстеник, на седници одржаној дана 03.08.2012. године, донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТСКОМ ФОНДУ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Оснивање Фонда

Члан 1.

Овом Одлуком оснива се буџетски фонд за заштиту животне средине Општине Трстеник (у даљем тексту : Фонд).

Члан 2.


Овом Одлуком уређују се:
1. сврха буџетског фонда,
2. време за које се буџетски фонд оснива,
3. одговорност за управљање фондом и
4. извори финансирања буџетског фонда.

Сврха буџетског фонда
Члан 3.

Сврха оснивања буџетског фонда за заштиту животне средине Општине Трстеник је финансирање програма, пројеката и других активности у области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређења животне средине на територији општине Трстеник. Средства буџетског фонда користиће се и за финасирање локалних акционих и санационих планова, у складу са стратешким документима које доноси општина Трстеник.

Време за које се буџетски фонд оснива
Члан 4.

Фонд се оснива на неодређено време.

Одговорност за управљање буџетским фондом
Члан 5.

Одсек за привреду и одрживи развој је надлежан за законито и наменско коришћење средстава Фонда.
Одсек за финансије и буџет општине Трстеник одговоран је за контролу и управљање средствима буџетског Фонда.

Извори финансирања и средства за пословање буџетским фондом
Члан 6.

Средства за рад Фонда обезбеђују се из:
1) апропријација обезбеђених у оквиру буџета општине Трстеник за текућу годину;
2) дела наменских средстава од накнаде за загађивање животне средине које загађивач плаћа, у складу са чланом 85 Закона о заштити животне средине;
3) дела наменских средстава остварених од накнаде, у складу са чланом 85а Закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине;
4) дела средстава остварених од наканде у складу са чланом 84. Закона о заштити животне средине;
5) средстава остварених од накнаде, у складу са чланом 87 Закона о заштити животне средине
6) прихода остварених на основу међународне, регионалне и локалне сарадње и сарадње са републичким органима на програмима, пројектима и другим активностима у области заштите животне средине;
7) прилога донација, поклона и помоћи,
8) средстава остварених на конкурсима (домаћим и иностраним) за програме и пројекте и
9) других средстава у складу са Законом.

Коришћење средстава буџетског фонда
Члан 7.

Средства остварена у буџетском фонду користе се у складу са усвојеним програмом коришћења средстава буџетског фонда, који доноси Општинско веће за текућу годину. Програм припрема Одсек за привреду и одрживи развој уз сагласност председника општине.
Члан 8.

Општина Трстеник је дужна да прибави сагласност Министарства надлежног за заштиту животне средине Републике Србије на предлог програма коришћења средстава буџетског фонда.
Члан 9.

Председник општине Трстеник овлашћен је за располагање средствима са евидеционог рачуна фонда и одговоран је за њихово законито и наменско коришћење.

Члан 10.

На крају текуће године неискоришћена средства са рачуна буџетског фонда преносе се у наредну годину.

Члан 11.


Буџетски фонд као евиденциони рачун у оквиру главне књиге трезора у оквиру раздела остали приходи отвара председник општине Трстеник.

Члан 12.

Стручне, административне и друге послове за Фонд обављају Одсек за привреду и одрживи развој и Одсек за финансије.
Члан 13.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о Фонду за заштиту животне средине општине Трстеник ( ''Службени лист општине Трстеник'', бр 6/09).
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у ''Службеном листу општине Трстеник".

Број: 022-59/2012-01

                                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК СО -е


                                                                                                                           Милић Павловић, маш.инг.

О б р а з л о ж е њ е


У складу са чланом 57. Закона о изменама и допунама закона о заштити животне средине ( „Службени гласник РС" број 36/09), општина Трстеник као јединица локалне самоуправе у обавези је да отвори буџетски фонд у складу са законом којим се уређује буџетски систем.
На основу члана 73. горе наведеног Закона обавезује се јединица локалне самоуправе да отвори буџетски фонд најкасније до 31.12.2009. године.
Средства фонда обезбеђују се од дела наменских средстава по основу накнада прописаних члановима 84, 85, 85а и 87 Закона о заштити животне средине ( „Службени гласник РС" број 135/04 и 36/09):
- члан 84 односи се на накнаду за коришћење природних вредности и гласи:
„Корисник природне вредности плаћа накнаду за коришћење природних вредности и сноси трошкове санације и рекултивације деградираног простора у складу са посебним законом. Средства остварена од накнаде из става 1. овог члана приход су буџета Републике ибуџета аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, у складу са посебним законом."
- члан 85 односи се на накнаду за загађивање животне средине којим је дефинисано да је загађивач дужан да плаћа накнаду за загађивање животне средине у складу са Уредбом о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде („Службени гласник РС" број 113/05).Средства остварена од накнаде из овог члана, у висини од 60% приход су буџета Републике Србије, а у висини од 40% приход су буџета јединице локалне самоуправе.
- члан 85а односи се на подручја од посебног интереса и гласи:
„На предлог министарства надлежног за питања животне средине, Влада утврђује подручја од посебног државаног интереса у области заштите животне средине.Влада прописује критеријуме за утврђивање подручја од посебног државног интереса из става 1.
Висину и начин плаћања накнаде за загађивање животне средине у подручјима из става 1. овог члана утврђује Влада.Средства остварена од накнаде из става 3 . овог члана у висини 80% приход су буџета Републике Србије, а у висини 20% приход су јединице локалне самоуправе и користе се наменски за заштиту и унапређење животне средине у складу са програмима, односно акционим и санационим плановима који се доносе у складу са овим законом и посебним законима."
-члан 87 односи се на локалну накнаду за заштиту и унапређење животне средине чију висину одређује скупштина општине Трстеник сваке године својом одлуком.
На основу члана 64, 65, 66 и 67 Закона о буџетском систему („Службени гласник РС"број 54/09) уређује се начин отварања буџетског фонда. Фонд за заштиту животне средине општине Трстеник отвара се као евиденциони рачун у оквиру главне књиге трезора у оквиру раздела остали приходи.