37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 25 07 2024
Ћирилица
Промените величину слова:
 • Извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици-орган по службеној дужности,
 • уверење да је држављанин РС- орган по службеној дужности
 • фотокопије личних карата одраслих чланова заједничког домаћинства(странка), а за децу пријаве пребивалишта(орган по службеној дужности)
 • фотокопију своје оверене здравствене књижице-странка
 • потврду о приходима у три месеца која претходе месецу подношења захтева за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе- орган по службеној дужности(пензија), потврда о оствареној заради(странка)
 • потврду о катастарским приходима у претходној години за сваког члана заједничког домаћинства из места рођења и становања- орган по службеној дужности
 • пореско уверење за сваког члана заједничког домаћинства из места рођења и становања- орган по службеној дужности
 • оверена изјава 2 сведока(странка)
 • потврду о својству редовног ученика за децу школског узраста(основна и средња школа)-странка
 • доказе о чињеницама у вези непокретности, као и стамбеног простора као што су:извод из земљишних књига-власнички лист, уговор о куповини непокретности, решење о порезу, уверење Републичког геодетског завода, уговор о коришћењу стана- орган по службеној дужности
 • потврду надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање-странка
 • акт о разврставању за дете ометено у развоју-странка
 • акт о продужењу родитељског права-странка
 • доказе на основу којих се остварује статус самохраног родитеља(извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља, доказ о поверавању детета након развода брака или престанка ванбрачне заједнице, одлука суда о вршењу родитељског права или извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства, потврда војног органа, потврда казнено-поправне установе)- орган по службеној дужности
 • докази о незапослености(уверење)- орган по службеној дужности
 • докази о старатељству или хранитељству(акт надлежног органа старатељства)-орган по службеној дужности
 • извод из матичне књиге рођених, за сву своју децу(оригинали)-орган по службеној дужности
 • уверење о држављанству РС за себе(оригинал који не може бити старији од 6 месеци)- орган по службеној дужности
 • фотокопију своје личне карте-странка
 • фотокопију своје оверене здравствене књижице-странка
 • пријаве пребивалишта за децу- орган по службеној дужности
 • уверење надлежног органа старатељства да:
-странка
-непосредно брине о детету за које је поднела захтев,
-није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ ПОРОДИЉИ

 • извод из МКР за новорођено дете(фотокопија)- орган по службеној дужности
 • пријава пребивалишта за новорођено дете(фотокопија)- орган по службеној дужности
 • уверење о држављанству подносиоца захтева(фотокопија)- орган по службеној дужности
 • лична карта подносиоца захтева(фотокопија)-странка.
 • извод из МКР за новорођено дете(фотокопија)- орган по службеној дужности
 • потврда о пријави пребивалишта за новорођено дете(фотокопија)- орган по службеној дужности
 • уверење о држављанству РС подносиоца захтева(фотокопија)- орган по службеној дужности
 • лична карта(фотокопија или очитана ако је са чипом)-странка
 • оверена здравствена књижица(фотокопија)-странка
 • фокопија картице текућег рачуна-странка
 • уверење Националне службе за запошљавање- орган по службеној дужности
 • лична карта(фотокопија)-странка
 • потврду МУП-а да није дошло до промене у пребивалишту детета- орган по службеној дужности
 • уверење Националне службе за запошљавање о статусу незапосленог лица- орган по службеној дужности
 • извештај лекара педијатра о извршеном контролном прегледу детета-странка.

Време

Трстеник
Кликните за детаљну прогнозу...