37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 25 07 2024
Ћирилица
Промените величину слова:

Документација потребна за накнадни упис у МКР:
 • Захтев
 • уверење да није уписано по месту рођења-орган прибавља по службеној дужности
 • уверење о држављанству -орган прибавља по службеној дужности
 • извод из матичне књиге венчаних- орган прибавља по службеној дужности
 • извод из матичне књиге за родитеље- орган прибавља по службеној дужности
 • фотокопија личне карте- прилаже странка


Документација потребна за накнадни упис у МКУ:
 • захтев
 • потврда о смрти здравствене установе (оригинал)-прилаже странка
 • извод из матичне књиге рођених за умрлог- орган прибавља по службеној дужности
 • извод из матичне књиге веначних за умрлог- орган прибавља по службеној дужности
 • очитана лична карта умрлог-прилаже странка
 • очитана лична карта подносиоца захтева –прилаже странка
 • уверење о држављанству- орган прибавља по службеној дужности

Документација потребна за промену личног имена:
 • захтев
 • извод из МКР- орган прибавља по службеној дужности
 • потврда о пребивалишту или важећа лична карта-прилаже странка
 • извод из МКВ - орган прибавља по службеној дужности
 • извод из МКР за децу- орган прибавља по службеној дужности
 • уверење о држављанству- орган прибавља по службеној дужности
 • пресуда о разводу брака-прилаже странка
 • потврда да лице није под истрагом- орган прибавља по службеној дужности
 • уверење да лице није кажњавано- орган прибавља по службеној дужности
 • уверење Пореске управе - орган прибавља по службеној дужности
 • уверење Локалне пореске администрације- орган прибавља по службеној дужности
 • за малоленту децу потребна је сагласност оба родитеља-прилаже странка
 • сагласност детета старијег од 10 година-прилаже странка
 • Републичка административна такса 800,оо динара
 • (захтев 300,оо динара и решење 500,оо динара)

Документација потребна за испавку података у МКР, МКВ, МКУ и КД:
 • захтев
 • документ односно извод из МК у којој је податак погрешно унет- прилаже странка
 • документ односно извод из МК у којој је податак правилно унет-прилаже странка
 • лична карта-прилаже странка


Документација потребна за остваривање статуса енергетски угроженог купца:
 • захтев
 • фотокопија личне карте за све пунолетне
 • чланове домаћинства-прилаже странка
 • извод из матичне књиге рођених,
 • за све чланове домаћинства-орган прибавља по службеној дужности
 • уверење о пребивалишту- орган прибавља по службеној дужности
 • извод из матичне књиге венчаних- орган прибавља по службеној дужности
 • изјава два сведока дата пред надлежним органом о броју чланова домаћинства-прилаже странка
 • доказ о укупним месечним примањима и приходима (чек од пензије, уверење послодавца)-прилаже странка
 • за децу старију од 15 година да су на редовном школовању, а за незапослено лице уверење надлежне јединице


Националне службе запошљавања-прилаже странка

 • уверење катастра непокретности из места пребивалишта и места рођења о поседовању непокретности и
 • приходима од непокретности- орган прибавља по службеној дужности
 • уверење Управе јавних прихода из места пребивалишта
 • и из места рођења- орган прибавља по службеној дужности
 • последњи рачун за електричну енергију-прилаже странка

 


Корисници социјалне помоћи прилажу
 • захтев
 • оверен препис акта којим је утврђено право на новчану социјалну помоћ-прилаже странка
 • последњи рачун за електричну енергију-прилаже странка
 • изјава два сведока дата пред надлежним органом о броју чланова домаћинства-прилаже странка

Корисници дечјег додатка
 • захтев
 • оверен препис решења о дечјем додатку-прилаже странка
 • последњи рачун за електричну енергију-прилаже странка

Време

Трстеник
Кликните за детаљну прогнозу...