37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 24 07 2024
Ћирилица
Промените величину слова:
Поштовани,

Желимо да Вас обавестимо да је Министарство привреде од јуче 30. октобра 2019. године, поново отворило пријем захтева за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2019. години, и да су обезбеђена додатна средства за реализацију Програма у износу од 200 милиона динара.

Последњим изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2019. години, такође је омогућено да се средства могу користити и за набавку машина и опреме за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката сопствене производње као и да корисници бесповратних средстава могу да буду и средња правна лица.
Циљ Програма јесте јачање конкурентности привредних субјеката, унапређење њиховог пословања и интернационализације, као и креирање нових радних места кроз инвестиције у опрему.
Специфични циљеви Програма су:
1) унапређење технолошких процеса производње;
2) побољшање конкурентности произвођача;
3) повећање вредности и обима промета;
4) подстицање заштите животне средине;
5) смањење ризика финансирања набавке производне опреме;
6) смањење трошкова финансирања производне опреме кроз ниже каматне стопе и/или накнаде;
7) повећавање понуде дугорочних извора финансирања;
8) промовисање залоге на опреми, као примарног и довољног средства обезбеђења кредита;
9) побољшање кредитне понуде банака и лизинг компанија за финансирање набавке производне опреме;
10) јачање партнерства између банака, лизинг компанија и јавног сектора у унапређењу извора финансирања.


1. Основни подаци о Програму

1.1. Предмет Програма је суфинансирање до 25% нето трошкова набавке опреме привредних субјеката, при чему је обавеза привредног субјекта да при куповини учествује са 5% нето вредности, а остатак обезбеди из повољнијих кредита пословних банака и средстава финансијског лизинга лизинг компаније – партнера у реализацији овог Програма.
Програм спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Развојном агенцијом Србије (у даљем тексту: Развојна агенција) и одабраним пословним банкама и лизинг компанијама.
Услови финансирања привредних субјеката у оквиру Програма дати су у прилогу овог упутства.

1.2. Koрисници бесповратних средстава
1) правна лица, регистрована у АПР као привредна друштва или задруге, која су разврстана на микро, мала или средња правна лица у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 62/13) према финансијским извештајима за 2017. годину, као и
2) предузетници регистровани у АПР.
Услов да задруга користи средства Програма јесте да је задруга ускладила своја акта, органе и пословање са Законом о задругама („Службени гласник РС“, број 112/15) и да се подвргла задружној ревизији у последње две године.


Разврставање правних лица, у складу са Законом о рачуноводству, Члан 6:
Правна лица, у смислу овог закона, разврставају се на микро, мала, средња и велика, у зависности од просечног броја запослених, пословног прихода и просечне вредности пословне имовине утврђених на дан састављања редовног годишњег финансијског извештаја у пословној години.
У микро правна лица разврставају се она правна лица која не прелазе два од следећих критеријума:
1) просечан број запослених 10;
2) пословни приход 700.000 ЕУР у динарској противвредности;
3) просечна вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне године) 350.000 ЕУР у динарској противвредности.
У мала правна лица разврставају се она правна лица која прелазе два критеријума из става 2. овог члана, али не прелазе два од следећих критеријума:
1) просечан број запослених 50;
2) пословни приход 8.800.000 ЕУР у динарској противвредности;
3) просечна вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне године) 4.400.000 ЕУР у динарској противвредности.
У средња правна лица разврставају се она правна лица која прелазе два критеријума из става 3. овог члана, али не прелазе два од следећих критеријума:
1) просечан број запослених 250;
2) пословни приход 35.000.000 ЕУР у динарској противвредности;
3) просечна вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне године) 17.500.000 ЕУР у динарској противвредности.
Приликом утврђивања да ли заинтересовани привредни субјекат испуњава услове за учешће у Програму, односно да ли спада у групу микро, малих или средњих правних лица разврстаних према финансијском извештају за 2017. годину, банка односно лизинг компаније ће проверавати на основу података које води АПР.
Испуњеност свих наведених услова проверава банка односно лизинг компанија приликом подношења захтева за доделу бесповратних средстава
Више информација на линку: https://privreda.gov.rs/javni_pozivi/obavestenje-o-ponovo-otvorenom-prijemu-zahteva-za-program-opreme/

Позив је отворен до уторошка средстава!

Време

Трстеник
Кликните за детаљну прогнозу...