37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 24 07 2024
Ћирилица
Промените величину слова:
ОБЈАВЉЕНО  ДАНА 20. 08 2014. у  Службеном листу општине Трстеник бр.5/14.
ДЕПОЗИТ СЕ УПЛАЋУЈЕ У ЗГРАДИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК, КАНЦЕЛАРИЈА БР. 23
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Трстеник» број 3/2009), председник општине Tрстеник је дана 15.07. 2014.године, донео
ОДЛУКУ 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
У ОПШТИНИ   ТРСТЕНИК
и расписује 
О Г Л А С 
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
Други круг

 
- Предмет јавног надметања -
1.  Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Трстеник у следећим катастарским општинама:
 
КО

Број јавног надметања

Површина (ха, ари, м2)

Почетна цена

( дин / ха)
Депозит

(дин) 30%
Период закупа

(год)
ПОЉНА 1 21,0675 12.855,60 81.250,60 3
ПОЉНА 2 0,6325       12.900,00 2.447,77 3
ПОЉНА 3 3,8012 12.665,32 14.431,62 3
ПОЉНА 4 0,2766 12.500,00 1.037,25 3
ПОЉНА 5 0,1523 12.300,00 561,97 3
ПОЉНА 6 1,9166 12.690,15 7.296,58 3
ПОЉНА 7 1,1110 12.500,00     4.166,25 3
ПОЉНА 8 0,3161 12.879,62     1.221,37 3
ПОЉНА 9 1,6904 12.900,00 6.541,84 3
ПОЉНА 10 0,9343 12.500,00 3.503,62 3
ПОЉНА 11 0,3715 12.700,00 1.415,41 3
ПОЉНА 12 5,4238 12.679,05 20.630,58 3
МИЛУТОВАЦ 13 1,0755 12.662,80 4.085,65 3
МЕДВЕЂА 14 8,0000 12.600,00 30.240,00 3
ВЕЛИКА ДРЕНОВА 15 4,1888 13.100,00 16.461,98 3
СЕЛИШТЕ 16 6,2687 13.100,00 24.635,99 3
  УКУПНО 57,2268      
2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Службе за катастар непокретности Трстеник,у канцеларији бр. 4 сваког радног дана од  12   до 
14 часова. 
Контакт особа Елизабета Ђорђевић, тел. 037 712-536.
3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.
4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити:              
за КО Пољна  дана 25.08.2014.г.од 15,30 часова
за КО Милутовац  дана 25.08.2014.г.од 16,30часова
за КО Велика Дренова, Селиште, дана 26.08.2014.г. од  15,30 часова
за КО Медвеђа, дана 27.08.2014.г.од 15,30 часова.
5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп.
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
8. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.                                           

Опширније...

Промените величину слова:
Jавни позив за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2014. години

М
инистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2014. години 
Јавни позив, као и потербну конкурсну документацију, можете преузети овде http://www.minrzs.gov.rs/cir/konkursi  

Јавни конкурс за рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима

Национална служба за запошљавање расписује Јавни конкурс за рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима Јавни позив као и сву потребну документацију можете преузети на http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова у 2014. години, на којима се ангажују особе са инвалидитетом

Национална служба за запошљавање расписује Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова у 2014. години, на којима се ангажују особе са инвалидитетом. Јавни позив као и сву потребну документацију можете преузети на http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi

Јавни позив незапосленима ромске националности за доделу субвенције за самозапошљавање у 2014. години
 
Национална служба за запошљавање расписује Јавни позив незапосленима ромске националности за доделу субвенција за самозапошљавање у 2014. години. Јавни позив као и сву потребну документацију можете преузети на http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места за особе за инвалидитетом у 2014. години
Национална служба за запошљавање расписује Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места за особе за инвалидитетом у 2014. gодини.
Јавни позив као и сву потребну документацију можете преузети на
 http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi

Јавни конкурс за доделу субвенције зараде за запошљавање особа са инвалидитетом без радног искуства
Национална служба за запошљавање расписује Јавни конкурс за доделу субвенције зараде за запошљавање особа са инвалидитетом без радног искуства Јавни конкурс и као и сву потребну документацију можете преузети  на http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi

Промените величину слова:
Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а 
Општина Трстеник
Општинска управа
Одесек за привреду и одрживи развој
Комисија за израду програма
Број: 320 - 28/2014-07
Датум: 13.08. 2014. године
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК  ЗА 2015. ГОДИНУ
У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09) и Инструкцијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010. године, Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Трстеник упућује јавни позив свим правним и физичким лицима, власницима:
 • функционалних система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три, а млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три године, а млађих од 30 година, у роду, функционалних пољопривредних објеката (у даљем тексту: инфраструктура), а који се налази на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Трстеник,
 • објеката за узгој и држање животиња, а који се баве узгојем и држањем животиња на територији општине Трстеник, 
да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Трстеник за 2015. годину, до дана 30.октобра 2014. године.
ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури:
 1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури;
 2. Извод из јавне књиге о евиденцији непокретности, а услучају да инфраструктура није укњижена у јавне књиге о евиденцији непокретности потребно је доставити доказ о власништву на инфраструктури (грађевинска, односно употребна дозвола, односно извод из проспекта приватизације којим се доказује да је та инфраструктура ушла у процену вредности друштвеног капитала, односно извод из пописа основних средстава);
 3. Записник Републичке пољопривредне инспекције о стању и функционалности инфраструктуре (вишегодишњи засади морају бити „у роду“, а објекти „у функцији“), са наведеним катастарским парцелама на којима се налази инфраструктура.
 4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу );
 5. Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на инвестициона улагања за инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године и доказ о власништву те инфраструктуре (фактура);
II Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња: 
 1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња;
 2. Доказ о регистрованој фарми – Решење о утврђивању ветеринарско санитарних услова или доказ о Регистрованом пољопривредном газдинству са 15 уматичених млечних крава - Уверење о уматиченим животињама издато од Института за сточарство Београд, а за АП Војводину од Пољопривредног факултета у Новом Саду – департман за сточарство (са припадајућим листингом бројева животиња на које се односи уматичење);
 3. Доказ о здравственом стању животиња – прибавља се од ветеринарске станице из кога се види врста, категорија и бројно стање животиња;
 4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу).

Опширније...