37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 13 06 2021
Ћирилица
Промените величину слова:
Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а 
Општина Трстеник
Општинска управа
Одесек за привреду и одрживи развој
Комисија за израду програма
Број: 320 - 28/2014-07
Датум: 13.08. 2014. године
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК  ЗА 2015. ГОДИНУ
У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09) и Инструкцијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010. године, Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Трстеник упућује јавни позив свим правним и физичким лицима, власницима:
 • функционалних система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три, а млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три године, а млађих од 30 година, у роду, функционалних пољопривредних објеката (у даљем тексту: инфраструктура), а који се налази на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Трстеник,
 • објеката за узгој и држање животиња, а који се баве узгојем и држањем животиња на територији општине Трстеник, 
да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Трстеник за 2015. годину, до дана 30.октобра 2014. године.
ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури:
 1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури;
 2. Извод из јавне књиге о евиденцији непокретности, а услучају да инфраструктура није укњижена у јавне књиге о евиденцији непокретности потребно је доставити доказ о власништву на инфраструктури (грађевинска, односно употребна дозвола, односно извод из проспекта приватизације којим се доказује да је та инфраструктура ушла у процену вредности друштвеног капитала, односно извод из пописа основних средстава);
 3. Записник Републичке пољопривредне инспекције о стању и функционалности инфраструктуре (вишегодишњи засади морају бити „у роду“, а објекти „у функцији“), са наведеним катастарским парцелама на којима се налази инфраструктура.
 4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу );
 5. Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на инвестициона улагања за инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године и доказ о власништву те инфраструктуре (фактура);
II Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња: 
 1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња;
 2. Доказ о регистрованој фарми – Решење о утврђивању ветеринарско санитарних услова или доказ о Регистрованом пољопривредном газдинству са 15 уматичених млечних крава - Уверење о уматиченим животињама издато од Института за сточарство Београд, а за АП Војводину од Пољопривредног факултета у Новом Саду – департман за сточарство (са припадајућим листингом бројева животиња на које се односи уматичење);
 3. Доказ о здравственом стању животиња – прибавља се од ветеринарске станице из кога се види врста, категорија и бројно стање животиња;
 4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу).

Опширније...

Промените величину слова:
grb

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

ZNAK_CIRILICA

ЈЕДИНСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЛОКАЛНИХ ПОРЕСКИХ АДМИНИСТРАЦИЈА, ПОРТАЛ ЛПА

Чланом 65. Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр.30/18) дефинисано је да ''Служба Владе надлежна за пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе успоставља и води јединствени информациони систем локалних пореских администрација (ЈИС ЛПА) и обезбеђује техничке услове за његову примену''. Јединствени информациони систем локалних пореских администрација успостављен је и примењује се од 01. јануара 2019. године.

Чланом 159. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/02....95/18-у даљем тексту ЗПППА), прописано је да се у јединственом информационом систему локалних пореских администрација воде подаци о пореском обвезнику, и то: назив, односно лично име, ПИБ, као и подаци из пореских пријава и других аката и регистара, који су од значаја за утврђивање изворних јавних прихода јединица локалне самоуправе, подаци о утврђеним изворним јавним приходима јединица локалне самоуправе, као и подаци о наплати тих јавних прихода. Ставом 2. истог члана ЗПППА прпоисано је да Јединствени информациони систем локалних пореских администрација обезбеђује и вршење других поступака у вези са утврђивањем и наплатом изворних јавних прихода јединице локалне самоуправе, као и подношење електронских пореских пријава.

Од 01. јануара 2019. године пореска пријава за порез на имовину обвезника који воде пословне књиге (ППИ-1), подноси се искључиво у електронском облику (чл.38. став 7. тачка 7. ЗПППА).

Порески обвезници - физичка лица која су дужна да поднесу пореску пријаву која није у вези са обављањем делатности, могу ту пријаву да поднесу у електронском облику или у писменом облику-непосредно или путем поште (обрзац ППИ-2) (чл. 38. став 9. ЗПППА).

Правилник о подношењу пореске пријаве електронским путем (''Сл. гласник РС'', бр. 113/13 и 104/18) - уређује начин подношења пореских пријава електронским путем и давање овлашћења (ПЕП обазац) - овлашћења дата ПУ важе за ЛПА (чл.6. Правилника).

ПОРТАЛ ЈИС ЛПА НАМЕЊЕН ЈЕ ПОРЕСКИМ ОБВЕЗНИЦИМА ЗА:
1.контролу свог пореског дуга у ЛПА на територији Србије
2.подношење пореских пријава ППИ-1 и ППИ-2.

Приступ Порталу је могућ електронском сертификационом картицом и тада обвезник може да користи обе функционалности 1 и 2.

Приступ Порталу је могућ коришћењем user name-a i password-a и тада обвезник може да користи само функционалност број 1.

За коришћење квалификованих електронских сертификата-отварање електронске сертификационе картице порески обвезници се требају обратити једном од следећих сертификационих тела: Пошта, МУП, Привредна комора, Halcom i Esmart.

За коришћење корисничког имена и шифре (user name-a i password-a) порески обвезници се требају обратити локалној пореској администрацији на чијој територији обвезник има пребивалиште. Налог за приступ важи за читаву територију РС (обвезник нема потребу да се пријављује на другој локацији).

Уколико обвезник поседује квалификовани електронски сертификат није потребно отварати корисничко име и шифру.

За све информације стоји Вам на располагању Одсек локалне пореске администрације (кан. бр. 18 у згради општине Трстеник), тел.037/712-471, e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели и Одсек за скупштинске послове, општу управу и друштвене делатности (кан. бр. 42 у згради општине Трстеник, Александар Петровић-послови информатике).

ПОРТАЛУ МОЖЕТЕ ПРИСТУПИТИ ОВДЕ
Промените величину слова:
Са задовољством Вас обавештавамо да Регионална привредна комора Крушевац у сарадњи са Градом Крушевац, Агенцијом за регионални развој Расинског округа, уз подршку свих општина Расинског округа ради на реализацији пројекта „Обједињена понуда производа и услуга Расинског округа“.
 
Циљ овог пројекта јесте да окупи све привреднике Расинског округа и да њихову понуду пласира на тржишту. Уз помоћ овог портала промовисаће своју компанију, производе или услуге путем интернета ПОТПУНО БЕСПЛАТНО.
 
За учешће у пројекту неопходно је:
 
 1. Попунити и послати Образац пријаве за ПОРТАЛ (који ћете наћи у прилогу поруке)
 2. Послати фотографију логоа Ваше фирме
 3. Послати фотографију пословног простора (канцеларије, пословне зграде, проиyводног погона и сл.)
 4. Послати фотографију производа или услужног процеса
 
НАПОМЕНА: Попуњени Образац пријаве за ПОРТАЛ и лого Ваше фирме је обавезан, док визуелизацији Ваше фирме и асортимана производа сами одлучујете.
 
Молим Вас за благовремену реакцију.
За све неопходне информације будите слободни да ме контактирате у свако доба.
 
 
Образац пријаве за ПОРТАЛ, лого Ваше фирме и фотографије вашег псловног простора или производног програма молим Вас доставите на ову маил адресу и на адресу vanja.damljanovic@komora.net
 
 
Регионална привредна комора Крушевац
Сарадник у одбору трговине, туризма и угоститељства
Вања Дамљановић
Тел.: 037 441 128
Моб.: 065 90 426 30
 
Преузмите Образац пријаве: word
Преузмите Пропратно писмо: word