37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 17 06 2021
Ћирилица
Промените величину слова:


На основу Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, („Сл.гласник РС“,број 16/2018), Одлуке Општинског већа општине Трстеник број 022-46/2021-03 од 23.04.2021.године, Решења председнице општине Трстеник број 02-43/2021-02 од 26.04.2021.године Комисија за спровођење поступка издавања у закуп пословног простора у јавној својини општине Трстеник путем поступка јавног надметања, објављује

ПОНОВНИ ОГЛАС

О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ПУТЕМ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА


Издаје се у закуп поступком јавног надметања пословни простор који се налази у приземљу зграде Дома културе у Медвеђи, општина Трстеник, објекат број 4, посебан део објекта 1, објекат постојећи на катастарској парцели 5104 КО Медвеђа, корисне нето површине 167м2, уписан у лист непокретности број 4214. Закуп се утврђује у месечном износу. Почетна цена закупа за јавно надметање износи 209 евра по средњем курсу НБС на дан отварања понуда. Најмањи лицитациони корак износи 10 евра. Објекат се даје у закуп у виђеном стању, на одређено време, на период од 5 (пет) година. Објекат се издаје у закуп ради обављања пословне делатности. У цену закупа нису урачунати комунални трошкови, које ће закупац бити у обавези да плаћа месечно по приспелим рачунима, а што ће детаљно бити регулисано уговором о закупу. Право учешћа по огласу јавног надметања имају сва физичка лица,предузетници и правна лица која испуњавају услове огласа. Подносилац понуде је дужан да до 24.05.2021.године, до 12 часова, уплати на име депозита износ од 10.000,00 динара на благајни општине Трстеник, канцеларија број 23. Депозит се у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији враћа у року од пет дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача. Најповољнијем понуђачу, депозит ће се урачунати у цену месечне закупнине. Пријава која се доставља обавезно садржи:
  • за физичка лица: име и презиме, адресу, фотокопију личне карте или одштампани извод за биометријску личну карту,
  • за предузетнике: име и презиме предузетника, назив радње и адресу, извод из регистра надлежног органа (копију решења о упису у АПР), порески индетификациони број(ПИБ), матични број, фотокопију личне карте или одштампани извод за биометријску личну карту,
  • за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, порески идентификациони број, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве,
  • доказ о уплати депозита,
  • почетну вредност месечне закупнине,
  • назнаку пословног простора за који се конкурише,
  • врсту делатности коју би понуђач обављао у пословном простору.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на адресу Општина Трстеник, улица Кнегиње Милице број 5 37240 Трстеник или лично у услужном центру у згради општине Трстеник канцеларија број 6, Комисији за спровођење поступка издавања у закуп пословног простора у јавној својини општине Трстеник путем поступка јавног надметања са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.
Рок за подношење пријава је до 24.05.2021.године до 13 часова.
Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.
Понуда поднета у отвореној коверти или без јасне назнаке на коју се непокретност односи, сматраће се неуредном, односно непотпуном и иста ће бити одбачена.
Јавно отварање приспелих понуда за јавно надметање обавиће се у згради општине Трстеник, канцеларија број 5, дана 25.05.2021.године, са почетком у 12 часова. Отварању пријава за јавно надметање морају присуствовати понуђачи. Уколико на оглас пристигне једна пријава иста ће се узети у разматрање. Одлуку о избору најповољнијег понуђача доноси Општинско веће општине Трстеник, на образложен предлог Комисије.
Текст Огласа биће објављен на РТВ Трстеник, на огласној табли у згради општине Трстеник и на сајту општине Трстеник.
Све ближе информације могу се добити на телефон 037-714-333 локал 116.
ОПШТИНА ТРСТЕНИК
Комисија за спровођење лицитације за издавање у закуп пословног простора
У Трстенику дана 14.05.2021.године