37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Понедељак 17 06 2024
Ћирилица

Интерна ревизија

sistem48app

stambene_zajednice

 

pecat

 

statut1

 
JNMZTrstenik

 

budze1t

 

sluzbeni_list

konkursi

poslovnik

poslovnikVECE

poslovnik_zalba

zastita

sistematizacija

lista-ovl-lica

odluka

kodeks

strateg


izvestaj2023

 

spisak

 

vodna_knjiga

plan

uzbunjivanje


rodna_ravnopravnost23

javnerasprave
 
swirl 

zasticeni_kupac


swirl

zahtev_infor_javni_znacaj

swirl

 

tribina


stalna_konferencija_gradova_fb

pocetna1

Сервисне информације

Почетна страна
Промените величину слова:
Текст огласа pdf

Датум истека рока за пријављивање: 30.09.2023. године

На основу чл. 4. и 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. закон, 95/18, 114/21) и члана 5. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 95/16, 12/22), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-3599/2023 од 26.04.2023.године, а у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и опшинском правобранилаштву општине Трстеник (Службени лист општине Трстеник бр. 14/22, 18/22, 1/23 и 10/23), Општинска управа општине Трстеник оглашава

И Н Т Е Р Н И К О Н К У Р С
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Трстеник

II Радно место које се попуњава:

1. СКУПШТИНСКИ ПОСЛОВИ И ПОСЛОВИ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ, у звању саветник, - 1 извршилац.

Опис послова: Организује и координира рад у оквиру скупштинских послова; обавља сложене управне послове и задатке из делокруга рада службе; прати прописе из надлежности скупштине и стара се о благовременом, законитом и квалитетном обављању послова и задатака; пружа стручну помоћ запосленима у оквиру послова друштвених делатности; учествује у припреми аката из надлежности из свог делокруга рада за потребе Општинског већа и Скупштине општине; остварује сарадњу са корисницима средстава у области друштвених делатности; обавља и друге послове по налогу руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из области правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

III Изборни поступак спроводи се само међу оним кандидатима који испуњавају оглашене услове за рад на радном месту које се попуњава.

У изборном поступку проверавају се стручне оспособљености, знања и вештине кандидата, и то:

1. Стручне оспособљености за рад-увидом у податке из пријаве и приложене доказе и усмено путем разговора са кандидатима.
2. Оспособљеност и знање и вештине у области прописа из делокруга радног места и то:

 • познавање Закона о запосленима у АП и ЈЛС, Закона о општем управном поступку, Закона о локалној самоуправи, Статут општине Трстеник, Правилник о раду Скупштине општине Трстеник, Правилник о раду Општинског већа општине Трстеник.
Провера знања из наведених закона и прописа спровешће се усменом симулацијом.

3. Вештина комуникације (усмено путем интервјуа са кандидатом, процена мотивације за рад на радном месту, могућих доприноса на раду, прихватање вредности органа).


Провера вештине комуникације врши се путем завршног разговора који Конкурсна комисија обавља са кандидатом.

Изборни поступак се спроводи у више делова. Кандидат се на почетку сваког дела обавештава о томе кад почиње наредни део изборног поступка путем достављених контаката (бројеви телефона или електронске адресе), које су навели у својим пријавама.

Кандидат који се не одазове позиву да учествује у једном делу изборног поступка, не позива се да учествује у наредном делу изборног поступка.

Кандидат који се не одазове позиву да учествује у једном облику провере оцењује се оценом „не задовољава“ (1) и не позива се на наредни облик провере.

Кандидат који буде оцењен оценом „не задовољава“ (1) у једном облику провере, не позива се на наредни облик провере.

IV Место рада:

Општинска управа општине Трстеник, Кнегиње Милице бр. 5, Трстеник

V Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је 8 дана од дана када је интерни конкурс оглашен и почиње да тече од 22.09.2023.године и истиче 30.09.2023. године

VI Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу:

Марија Марковић, телефон: 037/714-638; маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

VII Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс:

Општинска управа општине Трстеник, ул. Кнегиње Милице бр. 5, 37240 Трстеник, са назнаком: „За интерни конкурс, за радно место – скупштински послови и послови друштвених делатности“

VIII Датум оглашавања: 22.09.2023.године

IX Доказикоји се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:
 • потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
 • решење о распоређивању;
 • оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
 • оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, назначене вештине и знања биће проверени у просторијама Општинске управе општине Трстеник, ул. Кнегиње Милице бр. 5, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени телефонским путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

X Право учешћа на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују службеници запослени на неодређено време у Општинској управи општине Трстеник.
Право учешћа на интерном конкурсу имају службеници Општинске управе општине Трстеник у истом звању или службеници који испуњавају услове за напредовање у звање у које је разврстано радно место које се попуњава, у складу са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалних самоуправа. Радни однос се заснива на неодређено време.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране Начелника Општинске управе.
Овај Оглас објављен је на огласној табли Општинске управе општине Трстеник, као и на интернет страници општине Трстеник www.trstenik.rs

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Часлав Поповић, дипл. правник
Промените величину слова:
У складу са Уредбом о начину, условима и поступку за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и/или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката (“Службени гласник РС“ број 70/2023) обавештавамо Вас да дана 15.09.2023.године почиње пријава за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и/или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објекатa.

Рок за подношење захтева је до 15.10.2023.године.
 

Образац пријаве можете преузети:


-На сајту општине Трстеник: www.trstenik.rs

-у канцеларији број 10 Општинске управе општине Трстеник.


Све додатне информације можете добити:


-на број телефона: 037714333 локал 111

-на маил:  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели


Уредба: pdf
Захтев за прикључење - физичка лица: pdf
Захтев за прикључење - стамбене заједнице:pdf
Изјава: pdf
Промените величину слова:
Коначна листа Општина Трстеник pdf

Републички завод за статистику објављује Коначну листу кандидата за пописиваче који се позивају на обуку, са адресом, датумом и временом почетка обуке.

Коначна листа је формирана након спроведене процедуре приговора кандидата за пописиваче на прелиминарну листу, због чега су настале разлике у односу на прелиминарну листу.

Коначну листу можете погледати - овде.

Изабрани кандидати дужни су да присуствују целокупној обуци. Обука је петодневна и спроводи се у периоду од 18. септембра до 29. септембра, у одређеним терминима.

Штампани материјал за обуку (Упутство за пописиваче, обрасце и примере за вежбање и др.), кандидати ће добити од Пописне комисије на пункту за обуку. Упутство за пописиваче у електронској форми доступно је на линку.

Изабрани пописивачи су у обавези да најкасније до 10. септембра 2023. године до 16.00 часова унесу додатне податке неопходне за израду уговора о ангажовању преко овог линка.
Промените величину слова:
Прелиминарну листу можете погледати - овде. pdf

Право на улагање приговора на Прелиминарну листу имају сви кандидати који су учествовали у изборном поступку.

Рок за улагање приговора је 02. септембар 2023. године до 16.00 часова.

Приговор се може поднети искључиво путем електронске поште на имејл-адресу Пописне комисије за општину/град у којој је кандидат конкурисао. Имејл-адресe Пописних комисија можете видети – овде. pdf

У разматрање ће бити узети искључиво образложени приговори, са основним подацима о подносиоцу (име и презиме, редни број пријаве, назив општине/града где је поднета пријава на Јавни позив за ангажовање пописивача).

Приговори ће бити размотрени најкасније до 03. септембра 2023. године до 16.00 часова.

Кандитати који уложе приговор одговор ће добити путем електронске поште, на адресу са које су уложили приговор.

Кандидати који нису задовољни одговором Пописне комисије на приговор могу уложити жалбу Републичком заводу за статистику, најкасније до 04. септембра 2023. године до 16.00 часова, искључиво путем електронске поште на адресу  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели .

У разматрање од стране Републичког завода за статистику биће узете искључиво образложене жалбе, са основним подацима о подносиоцу жалбе (име и презиме, редни број пријаве, општина за коју се кандидат пријавио), уз коју буду достављени следећи документи:
 • приговор поднет надлежној Пописној комисији;
 • одговор Пописне комисије на приговор.

Жалбе ће бити размотрене најкасније до 06. септембра 2023. године до 16.00 часова.

Кандидати који уложе жалбу одговор ће добити путем електронске поште, на адресу са које су уложили жалбу.

Коначна листа кандидата који се позивају на обуку биће објављена 07. септембра 2023. године у 8.00 часова.
Промените величину слова:
Ранг-листа пријављених кандидата за пописиваче - ОПШТИНА ТРСТЕНИК pdf

Списак докумената које треба донети у општину у просторије пописне комисије

Документација обавезна за све кандидате:
 • фотокопија личне карте, односно очитана лична карта или фотокопија пасоша;
 • фотокопија дипломе или потврда образовне установе о стеченој стручној спреми и оригинал на увид:
 • ако кандидат није у могућности да донесе диплому на увид прихвата се и оверена фотокопија дипломе,
 • као доказ о завршеној средњој школи уместо дипломе средње школе прихвата се и Уверење о студирању или други одговарајући доказ о уписаном факултету (индекс, потврда и сл.),
 • ако кандидат има инострану диплому признаје се само нострификована диплома или потврда о предатом захтеву за нострификацију (изузетак су дипломе стечене у Црној Гори или у Републици Српској);
 • уверење о некажњавању (издаје МУП-не старије од 6 месеци);
 • уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није покренута истрага (издају основни судови – не старије од 6 месеци).

Напомена: уколико жели, кандидат може приликом предаје остале потребне документације да потпише сагласност да Републички завод за статистику по службеној дужности прибави Уверење о некажњавању и Уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није покренута истрага. Уколико жели да ова документа прибави сам, а није их прибавио до предаје документације, крајњи рок за њихову доставу ПК јесте почетак обуке.

Незапослени кандидати, поред обавезне документације, достављају још и следеће:
 • потврду из надлежне филијале фонда ПИО, да кандидату у тренутку пријаве не тече стаж осигурања

Незапослена лица, односно лица која нису у радном односу у складу са одредбама Закона о раду, а која су код другог послодавца радно ангажована по основу уговора о делу или другог основа који омогућава пријаву од стране Завода ангажовања по основу уговора о обављању привремених и повремених послова у Централног регистру обавезног социјалног осигурања, могу да се пријаве за рад у Попису, достављају још и следеће:
 • фотокопију важећег уговора и потврду из надлежне филијале фонда ПИО о основу по коме су пријављени у Централни регистар социјалног осигурања

Напомена: Студенти који су се пријавили за рад у општини/граду у којем студирају, а не у општини/граду где имају пријављено пребивалиште/боравиште, поред остале документације, треба да донесу на увид и уверење о студирању или индекс и да приложе фотокопију уверења, односно фотокопију странице индекса са подацима о кандидату и високошколској установи у којој студирају.

Старосни пензионери, поред обавезне документације, достављају још и следеће:
 • фотокопију последњег пензионог чека, или
 • фотокопију решења о пензији

Запослени и лица ангажована по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова са непуним радним временом, достављају још и следеће:
 • фотокопију важећег уговора или потврду послодавца (наведена дужина трајања радног времена).

Запослене са пуним радним временом, достављају још и следеће:
 • фотокопију важећег уговора или потврду послодавца о заснивању радног односа са пуним радним временом.

Напомена:
 • Сва лица запослена у органима државне управе, аутономне покрајине или јединицама локалне самоуправе у обавези су да прибаве писмену Сагласност руководиоца/послодавца за додатни рад ван радног времена код другог послодавца и приликом доласка на предају документације и интервју исту доставе у оригиналу.
 • Јавни функционери, чија јавна функција захтева рад са пуним радним временом или стални рад, да би учествовали у изборном поступку за пописиваче у Попису поред остале документације, достављају и позитивно мишљење органа који их је изабрао, поставио или именовао на јавну функцију. Јавни функционери су дужни да поступају у складу са чл. 46 Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС“, бр. 35 од 21. маја 2019, 88 од 13. децембра 2019, 11 од 12. фебруара 2021 -
 • Аутентично тумачење, 94 од 27. септембра 2021, 14 од 7. фебруара 2022).
 • Уколико су кандидати у моменту пријаве били радно ангажовани по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова (који истиче најкасније до 15. септембра 2023. године), приликом предаје документације потребно је да доставе фотокопију важећег уговора, а најкасније до 18. септембра 2023. године доставе потврду од ПИО фонда да је престао да им тече стаж осигурања. Постојање Уговора о обављању привремених и повремених послова са пуним радним временом у периоду од 16. септембра до 20. децембра 2023. године искључује могућност ангажовања на пословима попосивача.
 • Кандидати који су радно ангажовани по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова са непуним радним временом (не више од 30 часова недељно) приликом предаје документације потребно је да доставе фотофокопију важећег уговора. Такви кандидати могу бити ангажовани без обзира на трајања самог уговора (уговор може истицати и након 15. септембра 2023. године), битно је само да је у питању непуно радно време – до 30 часова недељно.

Уколико је кандидат поднео захтев за издавање уверења (МУП-у и/или суду) али још увек није добио документ, дужан је да приложи доказ о поднетом захтеву, а уверење може доставити ПК накнадно – пре почетка обуке. У том случају Пописна комисија је дужна да о томе сачини Записник.

У случају да кандидат изјави да је поднео захтев, али нема доказ о томе, дужан је да попуни изјаву коју ће добити од ПК.

Уколико кандидат приложи доказ (поврда/фотографија) о поднетом захтеву за једно уверење, а за друго уверење не располаже одговарајућим доказом, у том случају попуњавају се оба документа (Записник и Изјава).

Ако се увидом у документацију установи да је кандидат у пријави навео нетачне податке, број бодова ће бити коригован и кандидат ће поново бити рангиран. У случају да је остварио мањи број бодова од кандидата који је рангиран као последњи на списку кандидата за дато насељено место/кластер, кандидат може бити искључен из даљег изборног поступка.

Уколико кандидат не преда тражену документацију, или се увидом у тражена документа установи да не испуњава предвиђене опште услове, искључује се из даљег изборног поступка.

Уколико се кандидат не јави Пописној комисији нити се појави у предвиђеном термину за предају докумената и интервју сматраће се да је одустао од рада у Попису.

Списак докумената које треба донети у општину у просторије пописне комисије word
Промените величину слова:

Због неповољних временских услова најављени третман одраслих форми комараца за 16.08.2023.год се одлаже за наредну седмицу о чему ће јавност бити накнадно обавештена.

komarci150823
Још чланака...

trstenicani baner_levo_tot_gray Народни универзитет skgoGray
oup_baner_gray baner_levo_komstan Телевизија Трстеник baner_levo_direkcija
socijalaTSgray Народна библиотека domzdravlja scGray