37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Субота 25 03 2023
Ћирилица
Webp.net-gifmaker
call_s

Интерна ревизија

sistem48app

stambene_zajednice

 

pecat

 

statut1

 
JNMZTrstenik

poslovnik

 

budze1t

 

sluzbeni_list

konkursi


poslovnikVECE

poslovnik_zalba

zastita

dz

sistematizacija

lista-ovl-lica

odluka

kodeks

strateg


izvestaj2021

 

spisak

 

vodna_knjiga

plan


rodna_ravnopravnost23
 
swirl 

zasticeni_kupac


swirl

zahtev_infor_javni_znacaj

swirl

 

tribina


stalna_konferencija_gradova_fb

pocetna1

Почетна страна ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА И ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА
Промените величину слова:
Република Србија
ОПШТИНA ТРСТЕНИК

ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 111-22/2022-04
14.10.2022. године


На основу члана 4., чл. 94. и чл. 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. закон, 95/18, 114/21), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 95/16, 12/22), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-1733/2022 од 28.02.2022. године а у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и опшинском правобранилаштву општине Трстеник, бр. 020-1/2022-03 од 28.09.2022. године, Општинска управа општине Трстеник оглашава


ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
И ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА
 

Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Трстеник, у Трстенику, ул. Кнегиње Милице бр. 5. 

II Радно место за које се прима приправник:

1. Послови процене утицаја пројеката на животну средину - 1 извршилац-приправник.

Опис послова: Обавља послове заштите и унапређења животне средине у складу са Законом о заштити животне средине, Закона о заштити природе, Закона о заштити ваздуха, Закона о заштити од буке у животној средини, Законом о заштити од нејонизујућих зрачења, Закона о управљању отпадом, Законом о хемикалијама и Законом о биоцидним производима; издаје дозволе за сакупљање и транспорт интерног и неопасног отпада на територији општине, као и дозвола за привремено складиштење, третман и одлагање интерног и неопасног отпада на локацији произвођача и друге акте у складу са одредбама Закона о управљању отпадом; спроводи поступак издавања интегрисаних дозвола за постројења и активности која могу имати негативан утицај на здравље људи, животну средину и материјална добра; обезбеђује контролу и праћење стања животне средине, анализу стања, праћење примене норматива и стандарда квалитета животне средине и предлагање одговарајућих мера; формира и води локални регистар извора загађивача; доставља податке из мониторинга Агенцији за заштиту животне средине; учествује у изради програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине и прати спровођење пројеката који се суфинансирају из буџетских средстава; организује и подржава пројекте еколошке едукације грађана; обавља и друге послове у складу са одредбама посебних закона који су поверени јединицама локалне самоуправе из области заштите животне средине; обавља и друге послове по налогу руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из области екологије и медицинских наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном односу код послодавца из члана 1. ст.1. и 2. Закона и познавање рада на рачунару, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

У изборном поступку проверавају се:

Опште функционалне компетенције, и то:

- „Дигитална писменост“ - провераваће се усмено.

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – Дигитална писменост, доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо провере.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата:

Процена мотивације за рад на радном месту, могућих доприноса на раду и прихватања вредности органа (мотивација)-  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

III Место рада:

Општинска управа општине Трстеник, ул. Кнегиње Милице бр. 5, Трстеник.

IV Трајање рада:

Радни однос за пријем приправника заснива се на одређено време ради обуке приправника и он траје годину дана.

V Адреса на коју се подносе пријаве:

Општинска управа општине Трстеник-Конкурсна комисија, ул. Кнегиње Милице бр. 5, 37240 Трстеник, са назнаком „За јавни конкурс, за радно место – ПОСЛОВИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКАТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ-приправник“.

VI Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

 -Марија Марковић, саветник на пословима управљања људским ресурсима и друштвене бриге о деци,

телефон: 037/714-638;

e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

VII  Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу "Политика". 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

Поред достављања доказа о испуњености услова из члана 80. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе:

-да је учесник конкурса држављанин Републике Србије-Уверење о држављанству;

-да је пунолетан-Извод из матичне књиге рођених;

-да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци-Потврда/Уверење Полицијске управе према месту рођења),

потребно је доставити и следеће:

- потписану пријаву са биографијом,

- копирана или очитана лична карта,

- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега,

- диплому којом се потврђује стручна спрема,

- важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији.  
 

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, бр. 18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке сама прибавити. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.   Наведена изјава се налази у прилогу овог Јавног конкурса.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Приправник је дужан да положи државни стручни испит до окончања приправничког стажа. 

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера провера опште функционалне компетенције, као и интервју (изборни поступак), извршиће се у просторијама Општинске управе општине Трстеник, ул. Кнегиње Милице бр. 5, о чему ће кандидати добити благовремено писмено обавештење на адресу, као и на мејлове или бројеве телефона које су навели у пријави.

НАПОМЕНА:

Сходно члану 19. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе којим је утврђено да су кандидатима при запошљавању, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вештинама. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, достављају доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује начелник Општинске управе општине Трстеник.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији општине Трстеник www.trstenik.rs , као и на огласној табли.

Обавештење о јавном конкурсу, као и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас објављује се у  дневном листу „Политика“.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, без дискриминације се односе и на особе женског пола.


Обавештење о јавном конкурсу објављено је у дневном листу Политика дана 17.10.2022. године

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА И ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА word


НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
Часлав Поповић, дипл.правник

trstenicani baner_levo_tot_gray Народни универзитет skgoGray
oup_baner_gray baner_levo_komstan Телевизија Трстеник baner_levo_direkcija
socijalaTSgray Народна библиотека domzdravlja scGray