37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Понедељак 29 11 2021
Ћирилица
Webp.net-gifmaker
call_s

Интерна ревизија

sistem48app

stambene_zajednice

 

pecat

 

statut1

 
JNMZTrstenik

poslovnik

 

budze1t

 

sluzbeni_list

konkursi

selokonkursi

zastita

dz

sistematizacija

odluka

kodeks

strateg


izvestaj2020

 

spisak

 

vodna_knjiga

 
swirl 

zasticeni_kupac


swirl

zahtev_infor_javni_znacaj

swirl

 

tribina


stalna_konferencija_gradova_fb

pocetna1

Почетна страна ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
Промените величину слова:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТРСТЕНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ:4О-244/2О21-О4
ДАТУМ:О5.О4.2О21.године
ТРСТЕНИК

На основу Решења Општинског већа општине Трстеник, број 40-242/2021-03 од 02.04.2021 .године, Комисија за спровођење лицитације за издавање у закуп пословног простора објављује

ОГЛАС

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА


Издаје се у закуп поступком јавног надметања пословни простор који се налази у приземљу зграде општине Трстеник и то локал звани „Бифе”, нето површине 43,35м, ради пружања угоститељских услуга за потребе запослених у органима општине Трстеник, под следећим условима:
  • учесници јавног надметања могу бити сва правна лица и предузетници који су код надлежног органа регистровани за обављање угоститељске делатности,
  • закупац који буде изабран, обавезан је да прихвати да у објекту понуди пиће и напитке, које договори са закуподавцем, што ће детаљно бити регулисано уговором о закупу,
  • закупац се обавезује да утврђене цене услуга умањи за 10%, за потребе састанака и седница органа општине Трстеник,
  • почетна цена за јавно надметање је 55 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан надметања,
  • најмањи лицитациони корак је 5 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан надметања,
  • пословни простор се издаје на период од 5 година,
  • радно време „Бифеа” је сваког радног дана од 7-15 часова,
  • учесник лицитације је дужан да до 12.04.2021.године, до 13 часова, уплати на име депозита износ од 5.000,00 динара на благајни општине Трстеник ,канцеларија број 23.

Лицитација за наведени локал ће се обавити у згради општине Трстеник, канцеларија број 5, дана 13.04.2021.године, са почетком у 12,00 часова.
Лицитација је јавна, а право учешћа на лицитацији имају сва правна лица и предузетници, који поднесу писану пријаву на оглас са документацијом и признаницом о уплаћеном депозиту најкасније до 12.04.2021 .године до 15 часова на адресу :

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Комисија за спровођење лицитације за издавање у закуп пословног простора

Улица Кнегиње Милице број 5, 37240 Трстеник.

Пријава на оглас мора да садржи:јасну назнаку пословне просторије која је предмет лицитације, основне податке о заинтересованом правном лицу или предузетнику (и то за правна лица:назив и седиште, копију решења о упису у регистар код надлежног органа, као и податак о овлашћеном лицу које га заступа. За предузетнике:фотокопију личне карте,име презиме и адресу,назив радње,матични број,пиб и решење о упису у АПР).

Да би се надметање могло обавити потребно је да се за пословни простор пријаве најмање два кандидата.

Учесник који не успе на лицитацији има право на поврћај депонованог износа у року од два дана од дана одржане лицитације, а учеснику који излицитира закуп наведене послоне просторије депозит ће бити урачунат у закупнину.

У цену закупа нису урачунати комунални трошкови, које ће закупац бити у обавези да плаћа месечно по приспелим рачунима, а што ће детаљно бити регулисано уговором о закупу.

Поступак лицитације спроводи Комисија за спровођење лицитације за издавње у закуп пословног простора.

Предлог за давање пословног простора у закуп формира се по принципу најповољнијег понуђача, што значи да приоритет има учесник који понуди највећи износ.

Пословни простор се издаје у виђеном стању.

Најповољнији понуђач је дужан да у року од три дана од дана одржане лицитације закључи са општином Трстеник уговор о закупу пословног простора.

Сва заинтересована лица могу разгледати наведени пословни простор сваког радног дана у времену од 7 до 15 часова.

Текст Огласа биће објављен на РТВ Трстеник и на огласној табли у згради општине Трстеник.

Све ближе информације могу се добити на телефон 037-714-333 локал 116.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

trstenicani baner_levo_tot_gray Народни универзитет skgoGray
oup_baner_gray baner_levo_komstan Телевизија Трстеник baner_levo_direkcija
socijalaTSgray Народна библиотека domzdravlja scGray