37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 22 10 2020
Ћирилица
Webp.net-gifmaker
call_s

sistem48app

stambene_zajednice

 

pecat

 

statut1

 

poslovnik

 

budze1t

 

sluzbeni_list

konkursi

zastita

dz

sistematizacija

odluka

kodeks

izvestaj2019

 

spisak

 

vodna_knjiga

 
swirl 

zasticeni_kupac


swirl

zahtev_infor_javni_znacaj

swirl

 

tribina


stalna_konferencija_gradova_fb

pocetna1


Решење о расподели средстава из буџета општине Трстеник за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2020.годину pdf

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
Текст Јавног КОНКУРСАword

Обавештење о јавном конкурсу објављено је у дневном листу Политика дана 15.10.2020. године

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у 2020. години pdf

Обрасци:
Изјава: word
Образац 1: пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања word
Образац 1: буџет пројекта excel
Образац 2: наративни и финансијски извештај word
Образац 2: финансијски део извештаја excel

Решење о одабиру програма/пројеката којима се из буџета општине Трстеник додељују средстава за финансирање/суфинансирање програма/пројеката у области културе за 2020. годину pdf

Решење о одабиру програма/пројеката којима се из буџета општине Трстеник додељују средстава за финансирање/суфинансирање програма/пројеката у области заштите животне средине за 2020. годинуpdf

Вредновање пристиглих програма/пројеката удружења грађана од јавног интереса у области: заштите животне средине општине Трстеник за 2020. годинуpdf

Вредновање пристиглих програма/пројеката удружења грађана од јавног интереса у области: културе општине Трстеник за 2020. годинуpdf

Решење о расподели средстава црквама и верским заједницама за 2020. годину pdf

Решење о одабиру програма/пројекта којима се из буџета општине Трстеник додељују средства за финансирање у области етничких заједница и мањина са опредељеним средствима у укупном износу од 1.000.000,00 динара.pdf
Решење о одабиру програма/пројеката неформалних група грађана која су конкурисала на јавном позиву Акција "Да се ради и гради по твом" који се финансира из буџета општине Трстеник за 2020. годинуpdf


Решење о одабиру програма/пројеката којима се из буџета општине Трстеник додељује средстава за финансирање/суфинансирање програма/пројеката у области социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, и заштите лица са инвалидитетомpdf

Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката о расподели средстава црквама и верским заједницама за 2020. годинуpdf

Вредновање пристиглих програма/пројекта удружења грађана од јавног интереса у области: унапређења положаја етничких заједница и мањина општине Трстеник за 2020. годину: pdf

Вредновање пристиглих пројекта неформалних група грађана која су конкурисала на јавном позиву Акција "Да се ради и гради по твом" који се финансира из буџета општине Трстеник за 2020. годину: pdf

Вредновање пристиглих програма/пројекта удружења грађана од јавног интереса у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом и хуманитарних програма општине Трстеник за 2020. годинуpdf

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2020. ГОДИНИ

Јавни конкурс:  word

Prijava: word


ОБАВЕШТЕЊЕ О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ КАМАТА НА КРЕДИТЕ ЗА ММСПП СЕКТОР


Општинско веће Општине Трстеник донело је Одлуку о субвенсионисању камата на кредите микро, малим и средњим предузећима и предузетницима за 2020. годину, број: 022-2/2020-03

Средства за субвенционисање камата за кредите намењене развоју привредних субјеката на територији Општине Трстеник обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Трстеник за 2020. годину („Сл.лист општине Трстеник“, бр. 9/19).

Општина Трстеник ће субвенционисати камате на краткорочне кредите за обртна средства са роком отплате до 12 месеци.

Право на отплату камате на кредите имају привредни субјекти разврстани у складу са Законом као микро, мала и средња правна лица и предузетници са седиштем на територији општине Трстеник.

Износ кредита не може бити мањи од 500.000 динара, нити већи од 1.500.000 динара, са каматом до 8%.

За одобрене кредите, Општина субвенционише 100% обрачунате редовне камате за период трајања кредита.

Отплата камате на кредите неће се вршити за кредите који се користе за:
 1. Организовање игара на срећу, лутрија, кладионица и сличних намена;
 2. За рефинансирање кредита код друге банке:
 3. Производњу и промет роба и услуга које се према домаћим прописима и међународним конвенцијама сматрају забрањеним.

Право на субвенције остварује се подношењем захтева за одобрење кредита банкама са којима је Општина Трстеник закључила Уговор о пословној сарадњи за краткорочно кредитирање привредних субјеката и то:
 1. Банка „Војвођанска банка“ ад Нови Сад, Филијала Трстеник, Чајкина 1 , 37240 Трстеник
 2. Банка „Credit Agricole“ Србија АД Нови Сад, Филијала Трстеник, Кнегиње Милице бб, 37240 Трстеник
 3. Банка "Intesa", АД Београд, Филијала Трстеник - Цара Душана бб, 37240 Трстеник
 4. Банка "Банка Поштанска Штедионица" АД Београд , Филијала Трстеник, Ул. Цара Душана бр.8, 37240 Трстеник
 5. Банка "Комерцијална банка", АД Београд, Филијала Трстеник – Вука Караџића 46, 37240 Трстеник
чије су понуде биле благовремене, одговарајуће, прихватљиве и у складу са јавним позивом.

Захтев за одобрење кредита привредни субјекти могу поднети у горе наведеним банкама у Трстенику почев од 25.05.2020. до утрошка средстава предвиђених за субвенције, а најкасније до 15. новембра 2020. године.

У Трстенику,
25.05.2020. године

Oбавештење на основу Јавног позива банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинства

Обавештење - Банка Интеса pdf

Обавештење - Војвођанска Банка pdf

Јавни позив за финансирање пројекта од јавног интереса - Акције "Да се ради и гради по твом".pdf


Обрасци за пријаву:


Образац за пријаву: word

Буџет: excel

Овлашћење: word
ОБАВЕШТЕЊЕ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, БОРАЧКО - ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ, ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ХУМАНИТАРНИХ ПРОГРАМА pdf

Решење о расподели средстава из буџета општине Трстеник за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2020. годинуpdf

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ, ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ/КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или /и СУФИНАСИРАЊЕ) ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ У ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2020. ГОДИНУ
1. Јавни позив word


Обрасци за пријаву:

0 Образац за пријаву word

1 Анекс 1 Образац предлога пројекта word

2 Анекс 2 табеларни приказ буџета excel

Образац изјаве 1 word

Образац Изјаве 2 word

Обрасци за извештавање:

1 Анекс 1 Образац наративног извештаја word

1 Анекс 1 Образац финансијског извештаја excel


ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава црквама и верским заједницама које се финансирају из буџета општине Трстеник за 2020. годину

ЈАВНИ КОНКУРС word


ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ:

1 Образац пријаве на конкурс 2020. word

2 АНЕКС 1 Образац предлога пројекта 2020. word

3 АНКЕС 2 Образац буџета пројекта 2020. word

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 1 word

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 2 word

ОБРАСЦИ ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ:

1 Наративни извештај 2020. word

2 Финансијски извештај 2020.  excel


ЈАВНИ ПОЗИВ / КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или /и СУФИНАСИРАЊЕ) ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ, ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ХУМАНИТАРНИХ ПРОГРАМА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ word

0 Oбразац за пријаву word

1 АНЕКС 1 Образац предлога пројекта word

2 АНЕКС 2 Табеларни преглед буџета excel

Образац изјаве 1 word

Образац изјаве 2 word


ЈАВНИ ПОЗИВ / КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или /и СУФИНАСИРАЊЕ) ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА И МАЊИНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2020. ГОДИНУ

2 ЈАВНИ ПОЗИВ word

1 АНЕКС 1 Образац предлога пројекта word

0 Образац за пријаву word   

2 АНЕКС 2 Табеларни преглед буџета excel

4 Образац изјаве 1 word

5 Образац изјаве 2 word

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАСИРАЊЕ/СУФИНАСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2020. ГОДИНУ pdf

ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ: 

0 Образац за пријаву word

1 АНЕКС 1 Образац предлога пројекта word

2 АНЕКС 2 табеларни преглед буџета excel

Образац изјаве 1 word

Образац изјаве 2 word


ОБРАСЦИ ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ:

1 АНКЕС 1 Образац наративног извештаја word

2 АНЕКС 2 Образац финансијског извештаја excel

КАЛЕНДАР ЈАВНИХ ПОЗИВА  excel

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у 2020. години

Образац 1 - Пријава за пројектно суфинасирање из области јавног информисања word

Образац 1 - Буџет пројекта excel

Образац 2 - Наративни и финансијски извештај word

Образац 2 - Финансијски део извештаја excel

Медији  pdf

РЕШЕЊЕ pdf

Решење о одабиру програма/пројеката којим се из буџета општине Трстеник додељују средстава за финансирање/суфинансирање програма/пројеката у области пољопривреде по спроведеном поновном јавном конкурсу pdf

Решење о одабиру програма/пројеката којим се из буџета општине Трстеник додељују средстава за финансирање/суфинансирање програма/пројеката у области заштите животне средине по спроведеном поновном јавном конкурсу pdf

Вредновање пристиглих  програма/пројекта удружења грађана од јавног интереса у области: пољопривреде општине Трстеник за 2019. годину pdf

Вредновање пристиглих  програма/пројекта удружења грађана од јавног интереса у области: заштите животне средине општине Трстеник за 2019. годину pdf

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2019. ГОДИНУ pdf

Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката о расподели средстава црквама и верским заједницама за 2019. годину pdf


ПОНОВНИ ЈАВНИ ПОЗИВ / КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или /и СУФИНАСИРАЊЕ) ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ У ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2019. ГОДИНУ pdf

ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ: 

0 Образац за пријаву word

1 АНЕКС 1 Образац предлога пројекта word

2 АНЕКС 2 табеларни преглед буџета excel

Образац изјаве 1 word

Образац изјаве 2 word


ОБРАСЦИ ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ:

1 АНКЕС 1 Образац наративног извештаја word

2 АНЕКС 2 Образац финансијског извештаја excel

Решење о расподели средстава из буџета општине Трстеник за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2019. годину pdf
Решење о одабиру прогрма/пројеката којима се из буџета општине Трстеник додељују средства за финансирање/суфинансирање програма/пројеката у области заштите животне средине по спорведеном поновном јавном позиву/конкурс који је општина Трстеник расписала 25 pdf
Вредновање пристиглих програма/пројеката удружења грађана од јавног интереса у области: заштите животне средине Трстеник за 2019. годину pdf
ЈАВНИ ПОЗИВ потенцијалним станарима за коришћење услуга Регионалног иновационог стартап центра Расинског округа pdf
РЕШЕЊЕ o одабиру програма /пројеката којима се из буџета општине Трстеник додељују средства за финансирање/суфинансирање програма/пројеката у области пољопривреде pdf

ПОНОВНИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАСИРАЊЕ/СУФИНАСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2019. ГОДИНУ pdf
ПОНОВНИ ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава црквама и верским заједницама које се финансирају из буџета општине Трстеник за 2019. годину
ПОНОВНИ ЈАВНИ КОНКУРС pdf

ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ:

1 Образац пријаве на конкурс 2019. word

2 АНЕКС 1 Образац предлога пројекта 2019. word

3 АНКЕС 2 Образац буџета пројекта 2019. word

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 1 word

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 2 word

ОБРАСЦИ ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ:

1 Наративни извештај 2019. word

2 Финансијски извештај 2019.  excelРЕШЕЊЕ О ОДАБИРУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА И МАЊИНА pdf
РЕШЕЊЕ О ОДАБИРУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, БОРАЧКО - ИНАВЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ, ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, ХУМАНИТАРНИХ ПРОГРАМА pdf

Вредновање пристиглих програма/пројекта удружења грађана од јавног интереса у области: пољопривреде општине Трстеник за 2019. годину pdf

Вредновање пристиглих програма/пројекта удружења грађана од јавног интереса у области: унапређење положаја етничких заједница и мањина општине Трстеник за 2019. годину  pdf


Вредновање пристиглих програма/пројекта удружења грађана од јавног интереса у области: социјалне заштите, борачко-инавлидске заштите, заштите лица са инвалидитетом и хуманитарних програма општине Трстеник за 2019. годинуpdf


Други јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у 2019. години pdf

Изјава word

Образац 1 - Буџет пројекта excel

Образац 1 - Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања word

Образац 2 - Финансијски део извештаја excel

Образац 2 - Наративни и финасијски извештај word

Решење о именовању стручне комисије за оценивање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса за 2019. годину pdfРЕШЕЊЕ o расподели средстава црквама и верским заједницама за 2019. годину pdf

ПОНОВНИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗЗС
Поновни јавни позив - екологија pdf

OБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ:

0 Образац за пријаву word

1 АНЕКС 1 Образац предлога пројекта word

2 АНЕКС 2 Табеларни преглед буџета excel

Образац изјаве 1 word

Образац изјаве 2 word

ОБРАСЦИ ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ:

1 АНЕКС 1 Образац наративног извештаја word

2 АНЕКС 2 Образац финансијског извештаја excelПОНОВНИ ЈАВНИ ПОЗИВ / КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или /и СУФИНАСИРАЊЕ) ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ, ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ХУМАНИТАРНИХ ПРОГРАМА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2019. ГОДИНУ

1. ПОНОВНИ ЈАВНИ ПОЗИВ pdf

ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ: 

0 Образац за пријаву word

1 АНКЕС 1 Образац предлога пројекта word

2 АНЕКС 2 табеларни преглед буџета excel

Образац изјаве 1 word

Образац изјаве 2 word

ОБРАСЦИ ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ:

1 АНЕКС 1 Образац наративног извештаја word

2 АНЕКС 2 Образац финансијског извештаја excel

ПОНОВНИ ЈАВНИ ПОЗИВ / КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или /и СУФИНАСИРАЊЕ) ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА И МАЊИНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2019. ГОДИНУ
1. ПОНОВНИ ЈАВНИ ПОЗИВ pdf

ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ:

0 Образац за пријаву word

1 АНЕКС 1 Образац предлога пројекта word

2 АНЕКС 2 Табеларни преглед буџета  excel

Образац изјаве 1 word

Образац изјаве 2 word

ОБРАСЦИ ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ:

1 АНЕКС 1 Образац наративног извештаја word

2 АНЕКС 2 Образац финасијског извештаја excel


ПОНОВНИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАСИРАЊЕ/СУФИНАСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ  ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2019. ГОДИНУ pdf

ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ: 

0 Образац за пријаву word

1 АНКЕС 1 Образац предлога пројекта word

2 АНЕКС 2 табеларни преглед буџета excel

Образац изјаве 1 word

Образац изјаве 2 word

ОБРАСЦИ ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ:

1 АНЕКС 1 Образац наративног извештаја word

2 АНЕКС 2 Образац финансијског извештаја excel

Решење о одабиру програма/пројекта којима се из буџета општине Трстеник додељују средства за финансирање/суфунансирање програма/пројекта у области заштите животне средине pdf
Вредновање пристиглих програма/пројекта удружења грађана од јавног интереса у области: заштите животне средине општине Трстеник за 2019. годину pdf

Решење о одабиру програма/пројекта којима се из буџета општине Трстеник додељују средства за финансирање/суфунансирање програма/пројекта у области социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, хуманитарних програма  по спроведеном јавном позиву/конкурсу који је општина расписала 12.03.2019. год. pdf

Решење о одабиру програма/пројекта којима се из буџета општине Трстеник додељују средства за финансирање/суфунансирање програма/пројекта у области пољопривреде по спроведеном јавном позиву/конкурсу који је општина расписала 15.03.2019. год. pdf

Јавни позив банкама за субвенционисање камате на кредите ММСП и предузетницима за 2019. год pdf
Одлука о условима и начину субвенционисања камате на кредите ММСП и предузетницима за 2019. год pdfВредновање пристиглих програма/пројекта удружења грађана од јавног интереса у области: унапређења положаја етничких заједница и мањина општине Трстеник за 2019. годину

Листа вредновања за ОЦД етничких заједница и мањина: pdfKонкурс за остваривање права на коришћење средстава из буџета општине Трстеник за давање подстицаја у пољопривредној производњи за 2019.годину на подручју општине Трстеник.

Дана 25. 04. 2019. године на основу Одлуке Скупштине општине Трстеник о Усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Трстеник, за 2019. годину бр. 320-11/2019-01 од 15.03.2019. године, расписан је конкурс за остваривање права на коришћење средстава из буџета општине Трстеник за давање подстицаја у пољопривредној производњи за 2019.годину на подручју општинеТрстеник.

На конкурсу могу да учествују регистрована пољопривредна газдинства-физичка лица укључујићи и предузетнике и правна лица , регистрована у Националном регистру пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривредном и руралном развоју. 

Текст конкурса са пратећим обрасцима за пријаву може се преузети са званичног сајта општине Трстеник www.trstenik.rs.

Kонкурс је отворен до утрошка средстава а најкасније до 15.11.2019.године. Пријаве са пратећом документацијом се могу доставити лично у Услужном центру општине Трстеник, канцеларија 6, или поштом на адресу: Општинска управа Трстеник-Комисија за имплементацију програма, 37240 Трстеник, Кнегиње Милице бр. 5.

За све информације по овом конкурсу можете се обратити Служби за пољопривреду сваког радног дана од 07-15 часова лично у канцеларији број 3. Општинске управе Трстеник или на телефон 037 202- 913 .

Документа везана за конкурс:

КОНКУРС РУРАЛНА ПОЉОПРИВРЕДА, 2019. word

ПРИЈАВА НА КОНКУРС word

ЗАХТЕВ ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА word

ЗАХТЕВ ЗА ПОДСТИЦАЈ ЗА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ word

ЗАХТЕВ ЗА ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ word

ЗАХТЕВ ЗА ОСИГУРАЊЕ УСЕВА, ПЛОДОВА...word


ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
37240 Трстеник,ул.Цара Душана 27,
тел: +381 37 715 263; info@turizamtrstenik.rswww.turizamtrstenik.rs

Поводом светског Дана заштите животне средине Туристичка организација општине Трстеник, Канцеларија за пољопривреду и Фонд за заштиту животне средине општине Трстеник, расписују

К О Н К У Р С
под називом „За зеленију и лепшу општину Трстеник“

Конкурс ће обухватити следеће категорије:
 1. најуређеније насељено место,
 2. најуређеније школско двориште
 3. најуређенија угоститељска башта 
 4. најлепше уређено кућно двориште и 
 5. најлепше уређен балкон.

Право учешћа за 1. категорију имају сва насељена места у општини Трстеник. 
Право учешћа за 2. категорију имају све школе на територији општине Трстеник.
Право учешћа за категорију 3. имају власници угоститељских башти на територији општине Трстеник који се пријаве у конкурсом предвиђеном року.
За категорију 4. и 5. право учешћа имају сви власници дворишта и балкона са подручја општине Трстеник који се пријаве у конкурсом предвиђеном року. 
Конкурс ће бити отворен до 15. маја 2019.године. 
Пријаве се могу вршити преко телефона 060 715 2635, ел.поштом на  info@turizamtrstenik.rs 

Пријава је у слободној форми и треба да садржи име и презиме, адресу и контакт телефон.
Један грађанин може поднети само једну пријаву. 

Оцењивање, на основу претходно утврђених критеријума, вршиће Комисија оформљена од стране Туристичке организације општине Трстеник увидом на терену. За насељена места и школска дворишта није потребна пријава јер ће Комисија обићи сва насељена места и све школе у општини Трстеник и на основу претходно утврђених критеријума извршити оцењивање.

Критеријуми за најуређеније насељено место су:
 • уређеност центра села
 • уређеност школе, дома културе, јавне чесме, споменика или другог јавног објекта
 • уређеност гробља
 • присуство/одсуство дивље депоније
 • учешћа у еколошким акцијама
 • укупан утисак.

Параметри који ће се оцењивати за најуређеније школско двориште су:
 • травњак,
 • украсно дрвеће,
 • украсно шибље и жива ограда, 
 • сезонско цвеће,
 • фонтана и други украсни објекти,
 • функционалност и усклађеност дворишта,
 • учешћа у еколошким акцијама
 • укупан утисак.

Параметри који ће се оцењивати за најуређенију угоститељску башту су:
 • украсне биљке у жардињерама
 • пратећи украсни објекти (нпр.фонтана и сл.)
 • допунски садржаји за госте (нпр.садржаји за децу или сл.)
 • функционалност и усклађеност
 • општи утисак

Параметри који ће се оцењивати за најлепше уређено двориште су:
 • травњак,
 • украсно дрвеће,
 • украсно шибље,
 • жива ограда,
 • сезонско цвеће,
 • фонтана и други украсни објекти,
 • функционалност и усклађеност дворишта,
 • укупан утисак.

Параметри који ће се оцењивати за најлепше уређен балкон су:
 • вишегодишње цвеће,
 • сезонско цвеће,
 • декорација и функција посуда за биљке,
 • усклађеност боја,
 • одржавање,
 • укупан утисак.

Сваки критеријум, односно параметар, носи одређени број бодова (од 0 до 20). Максималан број бодова који се може освојити је 100. 

Туристичка организација општине Трстеник оснива Комисију за избор најлепшег дворишта. Комисија обавља поступак избора најуређенијег насељеног места, најуређенијег школског дворишта, најуређеније угоститељске баште, најлепше уређеног кућног дворишта и најлепше уређеног балкона и састављена је од стручних лица из области хортикултуре, туризма, екологије и агрономије. У категорији најуређеније насељено место и најуређенија угоститељска башта проглашава се и награђује само прво место, а у остале три категорије проглашавају се и награђују прва три места.

Проглашење победника биће на завршној церемонији у оквиру манифестације „Трстеник на Морави“. 

Покровитељ: Туристичка организација општине Трстеник
Медијски покровитељ: РТВ Трстеник


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ 2019. година

Јавни позив pdf

Обрасци за пријаву:

1 Образац пријаве на конкурс 2019. word

2 АНЕКС 1 образац предлога пројекта 2019. word

3 АНЕКС 2 образац буџета пројекта 2019. excel

Образац изјаве 1 word

Образац изјаве 2 word

Обрасци за извештавање: 

1 Наративни извештај 2019. word 

2 финансијски извештај 2019. excel


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА 2019. година

Јавни позив pdf

Обрасци за пријаву:

1 Образац пријаве на конкурс 2019. word

2 АНЕКС 1 образац предлога пројекта 2019. word

3 АНЕКС 2 образац буџета пројекта 2019. word

Образац изјаве 1 word

Образац изјаве 2 word

Обрасци за извештавање: 

1 Наративни извештај 2019. word 

2 финансијски извештај 2019. excel


КОНКУРС ЗА СПОРТ
Нацрт јавног обавештења за 2020. годину pdf

Образац 1 word

Нацрт јавног позива за 2019. годину pdf

Образац 2 word


ЈАВНИ ПОЗИВ - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Јавни позив pdf

Обрасци за пријаву:

0 Образац за пријаву word

1 Анекс 1 Образац предлога пројекта word

2 Анекс 2 табеларни приказ буџета excel

Образац изјаве 1 word

Образац Изјаве 2 word

Обрасци за извештавање:

1 Анекс 1 Образац наративног извештаја word

1 Анекс 1 Образац финансијског извештаја excel


КОНКУРС ФОНДА ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ 2017/18


КОНКУРС word


ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ word


Вредновање пристиглих програма/пројекта удружења грађана од јавног интереса у области: заштита животне средине општине Трстеник за 2018. годину

Поновни јавни позив:pdf

Решење:pdf
РЕШЕЊЕ О ОДАБИРУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
РЕШЕЊЕ pdf


Вредновање пристиглих предлога пројеката удружења грађана у области - култура - општине Трстеник за 2018. годину
ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА pdf


Jaвни позив - Позивају се спортска удружења са седиштем на територији општине Трстеник да поднесу предлоге год. и посебних програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта за 2019 годину. 

Јавни позив: 

ОБРАЗАЦ 1: word

ОБРАЗАЦ 1а: word

ОБРАЗАЦ 2: word


РЕШЕЊЕ О ОДАБИРУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
pdf

Вредновање пристиглих предлога пројеката удружења грађана у области - социјалне заштите, борачко - инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом и хуманитарних програма општине Трстеник за 2018. годину 

Поновни јавни позив: pdfОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТРСТЕНИК

Оглас: pdf
Образац за пријаву: word

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ pdf

РЕШЕЊЕ О ОДАБИРУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА И МАЊИНА
pdf

Вредновање пристиглих пројеката из области: етничке заједнице и мањине
pdf


Поновни јавни позив за расподелу средстава за финансирање/суфинансирање програма/пројекта удружења грађана у области привреде

Јавни позив: pdf
Поновни јавни позив за расподелу средстава за финансирање/суфинансирање програма/пројекта у области заштита животне средине

Јавни позив: pdf


* ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ:

Образац за пријаву:word
Образац изјаве 1: word
Образац изјаве 2: word

Образац предлога пројекта: word

Табеларни преглед буџета: excel


* ОБРАСЦИ ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ:

Образац наративног известаја: word
Образац финансијског извештаја: excelЈавни конкурс за расподелу средстава за финансирање/суфинансирање програма/пројекта у области заштита животне средине

Јавни конкурс:pdf

Решење:pdfПОНОВНИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАСИРАЊЕ/СУФИНАСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ / КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или /и СУФИНАСИРАЊЕ), ИЗБОР ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2018. ГОДИНУ

Решење у одабиру програма пројекта у области културе pdf

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОНАЦИЈЕ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2018.

Јавни конкурс: pdf
Образац бр. 1 за пријаву: word
Образац бр. 2 буџет пројекта: word
Анекс 1 - Образац предлога пројекта: word
Решење о расподели pdfПоновни јавни позив за суфинансирање удружења у области пољопривреде

Јавни позив pdf


ЈАВНИ ПОЗИВ / КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или/и СУФИНАСИРАЊЕ) ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ, ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ХУМАНИТАРНИХ ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ЕТНИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И МАЊИНЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2018. ГОДИНУ


trstenicani baner_levo_tot_gray Народни универзитет skgoGray
oup_baner_gray baner_levo_komstan Телевизија Трстеник baner_levo_direkcija
socijalaTSgray Народна библиотека domzdravlja scGray