37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Субота 19 09 2020
Ћирилица
Промените величину слова:
У циљу развоја женског предузетништва кроз усклађивање пословања са захтевима међународних стандарда пословања, унапређивање пословних процеса, производа и услуга и јачање људских ресурса Национална агенција за регионални развој (у даљем тексту: Национална агенција) у сарадњи са aкредитованим регионалним развојним агенцијама спроводи Програм подршке женском продузетништву кроз доделу бесповратне финансијске помоћи у 2014. године.

Циљ програма

Основни циљ Програма је пружање подршке микро, малим и средњим предузећима у којима учешће жена у власништву износи преко 25%, а које истовремено управљају пословањем, као и предузетничким радњама чији је оснивач жена, у побољшању пословних перформанси и позиције на домаћем и страном тржишту. Програмом се истовремено промовише женско предузетништво и улога жена у привредним активностима. У складу са тим Национална агенција ће подржати пројекте микро, малих и средњих предузећа у којима учешће жена у власништву износи преко 25%, које истовремено и управљају пословањем, као и предузетника чији је оснивач жена, кроз учешће у финансирању трошкова пружаоца услуга, при чему ће се бесповратна средства одобравати за следеће активности:
 • уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација стандарда, сертификација, ресертификација) и обележавање производа „CE" знаком;
 • побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса;
 • побољшање постојећих и развој нових производа/услуга;
 • тестирање нових производа;
 • израду и имплементацију специјализованог софтвера;
 • нови дизајн производа и амбалаже;
 • електронску презентацију предузећа и
 • едукацију менаџмента и запослених кроз специјализоване обуке.

Заинтересовани привредни субјекти могу поднети само један захтев за доделу бесповратних средстава и то за само једну од понуђених активности.

За одабрану активност предузеће/предузетник ангажује стручног пружаоца услуга који је задужен за успешно спровођење предложеног пројекта. Пружаоци услуга не могу бити физичка лица, већ само правна лица и регистровани предузетници.

Циљна група

Право на коришћење бесповратних средстава имају правна лица категорисана као микро, мала и средња правна лица у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству, у којима учешће жене у власништву износи преко 25%, која истовремено и управља пословањем, као и предузетници чији је оснивач жена.

Правни оквир

Међусобна права и обавезе у вези са рефундацијом одобрених средстава утврђују се Уговором који закључују Национална агенција и корисник средстава и Уговором који закључују корисник средстава и пружалац услуга.
Финансијски оквир

Укупна расположива средства зa реализацију Програма износе 7.000.000,00 динара.

Средства се додељују микро, малим и средњим предузећима и предузетницима у складу са чл. 95. - 97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС", бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 и 97/2013), као државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

У складу са чланом 96. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи, износ de minimis државне помоћи који се додељује кориснику не сме прећи 200.000,00 евра у динарској противвредности у трогодишњем фискалном периоду.

За реализацију дефинисаних активности средства се додељују у износу од 50.000,00 до 300.000,00 динара.

Национална агенција ће на основу уговора са предузећем/предузетником рефундирати износ до 75% од укупног износа оправданих трошкова пројекта без ПДВ-а. Средства ће бити рефундирана предузећу/предузетнику након завршетка пројекта и достављања доказа о завршеним активностима.

Временски оквир

Јавни позив ће бити расписан 6. јуна 2014. године и трајаће до 11. јула 2014. године.

Програмом се финансирају активности које су започете у 2014. години, а нису завршене до тренутка објављивања јавног позива. Сва плаћања у вези са реализацијом пројектних активности морају бити започета у 2014. години и не могу бити завршена до тренутка објављивања јавног позива. Активности за које су одобрена средства, као и сва плаћања у вези са реализацијом истих од стране корисника средстава, морају бити завршенa до 25. новембра 2014. године.

Национална агенција ће писмено обавестити све учеснике о резултатима конкурса у року од 45 дана од дана затварања конкурса.

Крајњи рок за завршетак активности одобрених пројеката, као и реализацију плаћања у вези са извршеним активностима од стране корисника средстава, је 25. новембар 2014. године.

Услови за учешће у програму

Право на доделу средстава имају микро, мала и средња предузећа у власништву и управи жена, као и предузетници чији је оснивач жена, а који кумулативно испуњавају следеће услове:
 • да је претежна делатност привредног субјекта производња или пружање услуга;
 • да су у већинском домаћем приватном власништву и да су регистровани на територији Републике Србије;
 • да учешће жене у власништву износи преко 25% и да жена истовремено управља пословањем привредног друштва, односно да је жена оснивач предузетничке радње;
 • да су основани најкасније 31. маја 2012. године;
 • да успешно послују претходне две године;
 • да су у децембру 2013. године запошљавали минимум 2 лица на неодређено време;
 • да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
 • да у овој години нису по истом основу користили подстицајна средства Националне агенцијe и других државних институција.

Средства се не могу користити за програме који се реализују у:
 • војној и дуванској индустрији;
 • трговини;
 • примарној пољопривреди;
 • финансијском сектору;
 • организацији игара на срећу и лутрија.

Неопходна документација:
 1. Попуњена, потписана и оверена пријава (Образац 1);
 2. Уверење надлежне пореске управе да је подносилац захтева измирио све обавезе по основу пореза и доприноса до датума објављивања јавног позива (уверење не сме бити издато пре 6. јуна 2014. године) - оригинал или оверена копија од стране надлежног органа;
 3. За привредне субјекте који воде пословне књиге по систему двојног књиговодства - биланс стања, биланс успеха и статистички анекс за 2013. годину - копија Потврде о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2013. годину; копија пореске пријаве о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде оверена од стране пореске управе за децембар месец 2012. и 2013. године (ПП ОД/ПП ОД-1 образац).

За привредне субјекте који воде пословне књиге по систему простог књиговодства – копија биланса успеха (образац БУ) оверен од стране пореске управе за 2012. и 2013. годину; копија пореске пријаве о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде оверена од стране пореске управе за децембар месец 2012. и 2013. године (ПП ОД/ПП ОД-1 образац).

За паушално опорезиване обвезнике – копија књиге о оствареном промету паушално опорезиваних обвезника пореза на приходе од самосталне делатности (образац КПО) потписана и оверена од стране овлашћеног лица за 2012. годину; копија пореске пријаве за коначно утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности оверена од стране пореске управе за 2013. годину (образац ППДГ-1П); копија решења о паушалном опорезивању за 2013. годину; копија пореске пријаве о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде оверена од стране пореске управе за децембар месец 2012. и 2013. године (ПП ОД/ПП ОД-1 образац).

У случају промене правне форме/система вођења пословних књига
привредног субјекта потребно је доставити финансијске извештаје у складу са обликом организовања/системом вођења пословних књига за 2012. и 2013. годину.

4. Потписана и оверена писмена изјава подносиоца захтева о прихватању услова за доделу средстава (Образац 2);
5. Потписана и оверена писмена изјава о додељеној државној помоћи мале вредности (de minimis државна помоћ) (Образац 3);
6. Понуда пружаоца услуга оверена и потписана од стране понуђача, која садржи јасно дефинисан обим активности, рок реализације и цену услуга изражену у динарима, са:
 • референцама консултантске куће и
 • биографијом ангажованих консултаната;
7. Уколико се конкурише за едукацију менаџмента и запослених кроз специјализоване обуке уз пријаву приложити и биографије запослених који ће похађати обуку (формално образовање запосленог, назив радног места, послове које обавља на радном месту и слично).

Национална агенција задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од корисника, али само за комплетне захтеве.

Конкурс је отворен до 11. јула 2014. године.

Детаљније информације се могу добити у Агенцији за регионални развој Расинског округа, Балканска 63, у Крушевцу,
на телефон агенције 037 418 520 или
email адресу rakrusevac@gmail.com

Време

Трстеник
Кликните за детаљну прогнозу...