37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 24 09 2020
Ћирилица
Промените величину слова:
У циљу јачања конкурентности и иновативности микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга у 2014. години , Национална агенција за регионални развој је расписала јавни позив за доделу бесповратних средстава. 
Циљ Програма је да пружи директну подршку развоју конкурентности и иновативности микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга, кроз учешће у финансирању трошкова консултантских услуга. 
 
Циљна група 
Правна лица категорисана као микро, мала и средња правна лица у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству, предузетници који воде пословне књиге по систему  двојног књиговодства и који годишње финансијске извештаје достављају Агенцији за привредне регистре на обраду и задруге.
 
Услови за учешће у Програму: 
Право на доделу средстава имају микро, мала и средња предузећа, задруге и предузетници, који кумулативно испуњавају следеће услове:
 • да им je претежна делатност производња или пружање услуга;
 • да су у већинском домаћем приватном власништву и да су регистровани на територији Републике Србије;
 • да су основани најкасније 31. маја 2012. године;
 • да успешно послују претходне две године;
 • да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства претходне две године; 
 • да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса; 
 • да у овој години нису по истом основу користили подстицајна средства Националне агенције и других државних институција. 
Средства се не могу користити за програме који се реализују у:
 • војној и дуванској индустрији;
 • трговини;
 • примарној пољопривреди;
 • финансијском сектору;
 • организацији игара на срећу и лутрија.
Средства из Програма намењена су за суфинансирање трошкова пружаоца услуга за следеће активности:
 
I група активности:
 • уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација стандарда, сертификација, ресертификација) и обележавање производа „CE“ знаком односи се на:
 • имплементацију различитих стандарда из области квалитета, заштите животне средине, безбедности хране и друго;
 • сертификацију и  ресертификацију стандарда;
 • усаглашавање производа са захтевима знака квалитета.
Резултат ове активности подразумева следеће: 
 • израђена документација потребна за имплементацију стандарда или знака квалитета (документоване процедуре, упутства, записи, пословник о квалитету, документ политике квалитета и сл.) и имплементиран стандард;
 • за сертификацију и ресертификацију: сертификат, атест или потврда овлашћене сертификационе куће. 
• нови дизајн производа и амбалаже односи се на израду:
 • идејног решења;
 • пробног узорка нове амбалаже.
Резултат ове активности подразумева копију или нацрт новог решења и копију старог решења ако постоји на почетку пројекта.
• електронска презентација предузећа
 • израдa  „web site“-a.
Резултат ове активности подразумева достављен извештај о спроведеним активностима израђен од стране пружаоца услуге.
 
II група активности:
• побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса - подразумева вршење технолошких процеса на нов или унапређен начин.
Резултат ове активности подразумева израђену техничко/технолошку документацију.
• побољшање постојећих и развој нових производа/услуга  се односи на:
 • функционалне и квалитативне модификације постојећег производа/услуге;
 • развој новог производа/услуге и припрему производње нових производа, као и увођење нових унапређених услуга.
Резултат ове активности подразумева израђену техничку документацију за нови, односно побољшан постојећи производ/услугу. 
• тестирање нових производа 
Резултат ове активности подразумева следеће: 
 • издат сертификат или атест о извршеном тестирању производа.
• израда и имплементација специјализованог софтвера
Резултат ове активности подразумева следеће: 
 • израђен и имплементиран софтвер према специфичним потребама предузећа/предузетника. 
Под израдом софтвера, у овом случају, не подразумевају се софтверски производи у широкој употреби (нпр. AutoCad, Fotoshop, Microsoft Office и слично) и оперативни системи.
Крајњи рок за завршетак активности одобрених пројеката и подношење извештаја је 31. март 2015. године.
Документација која се доставља приликом подношења захтева:
 1. Попуњена, потписана и оверена пријава (Образац 1);
 2. Уверење надлежне пореске управе да је подносилац захтева измирио све обавезе по основу пореза и доприноса до датума објављивања јавног позива (Уверење не сме бити издато пре 10.06.2014. године) -  оригинал или оверена копија од стране надлежног органа;
 3. Биланс стања, биланс успеха и статистички анекс за 2013. годину - копија Потврде о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2013. годину;
 4. Потписана  и оверена писмена изјава подносиоца захтева о прихватању услова за доделу средстава (Образац 2);
 5. Потписана и оверена писмена изјава о додељеној државној помоћи мале вредности (de minimis државна помоћ) (Образац 3);
 6. Понуда пружаоца услуга оверена и потписана од стране понуђача, која садржи јасно дефинисан обим активности, рок реализације и цену услуга изражену у динарима, са:
 • референцама привредног субјекта пружаоца услуга  и
 • биографијама ангажованих пружаоца услуга;
Конкурс је отворен до 18. јула 2014. године.
Детаљније информације се могу добити у Агенцији за регионални развој Расинског округа, Балканска 63, у Крушевцу, на телефон агенције 037 418 520 или email адресу rakrusevac@gmail.com

Време

Трстеник
Кликните за детаљну прогнозу...