37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 23 02 2020
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
На основу члана 9. став 1. Правилника о условима и мерилима, поступку, начину рада Комисије за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба кроз куповину сеоских кућа са окућницом и поступку и начину реализације додељене помоћи, Комисија за доделу помоћи упућује :

ЈАВНИ ПОЗИВ ИЗБЕГЛИЦАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ

Право на Помоћ могу да остваре породице избеглица и бивше избеглице које имају боравиште/пребивалиште на територији општине Трстеник, а смештене су у неадекватном приватном смештају и неопходна им је помоћ за побољшање услова живота.
Помоћ се додељује за куповину куће са окућницом у којој постоје основни услови за живот, а највише до 810.000 динара по породици.
Најугроженије породице којима помоћ буде одобрена, могу бити корисници средстава општине опредељених за реализацију исте, за побољшавање услова становања или за трошкове преноса власништва.
Породице избеглица/бивших избеглица могу да учествују сопственим средствима у куповини куће са окућницом у износу не већем од 50% од износа из става 1 овог члана.

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу помоћи за куповину и донацију куће са окућницом, као и чланови његовог домаћинства треба да испуне следеће услове:
1. избеглички статус или решење о престанку статуса (за лица која су била у статусу избеглице);
2. да су смештени у неадекватном приватном смештају;
3. да имају држављанство Републике Србије или поднет захтев за пријем;
4. да не поседујe непокретност у Републици Србији, држави порекла или другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање;
5. да нису укључени у неки други пројекат за трајно решавање стамбених потреба
6. да нису ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине, исту нису обновили, поклонили или заменили у држави порекла или другој држави, а којом су могли да реше стамбено питање;
7. да нису повратници из миграције у треће земље;
8. да породица има радно способне чланове домаћинства.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Уз пријаву за доделу помоћи (која се преузима код повереника ) која се предаје у општини Трстеник, на писарници, у затвореној коверти, подносилац је дужан да достави следеће доказе:
1. избегличку легитимацију/личну карту и решење о престанку статуса, (само за бивше избеглице) за себе и чланове породичног домаћинства;

2. решење/уверење о држављанству или доказ о поднетом захтеву за пријем у држављанство за себе и чланове породичног домаћинства;

3. изјаву оверену у општинском органу управе или суду да он и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији, држави порекла или другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање;
4. изјаву оверену у општинском органу управе или суду да он и чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у неки други пројекат за решавање стамбених потреба;

5. изјаву оверену у општинском органу управе или суду да он и чланови његовог породичног домаћинства нису повратници из миграције у треће земље
6. изјаву оверену у општинском органу управе или суду да он и чланови његовог породичног домаћинства нису ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине, исту нису отуђили или заменили у држави порекла или у другој, а којом су могли да реше своје стамбено питање;

7. изјаву власника предметне непокретности оверене у општинском органу управе или суду да је сагласан да исту отуђи у корист подносиоца захтева, под условима предвиђеним Правилником и да предметна непокретност није у спору или под теретом;

8. доказ о власништву непокретности која је предмет купопродаје: власнички лист, лист непокретности, копија плана и слично (не старије од 6 месеци);

9. потврду послодавца о радном односу и висини зараде, потврда о незапослености Националне службе за запошљавање или оверена изјава да је незапослен и да нема примања, одсечак од пензије или други одговарајући документ о висини примања подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства (за последњих три или шест месеци);

10. потврду надлежне образовне институције о редовном школовању;

11. решење Комисије за Категоризацију деце или мишљење Интерресорне комисије за децу која су телесно инвалидна или са сметњама у развоју;

12. решење о сметњама или губитку радне способности и телесном оштећењу за члана породице који је инвалидно лице
13. лекарски налази не старији од годину дана, за члана породице са обољењем од већег социјално –медицинског значаја;

14. за једнородитељску породицу прилаже се потврда о смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства и решење о разводу брака; у случају породичног домаћинства самохраног родитеља исти даје изјаву оверену у општинском органу управе или суду да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

15. потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије

16. за регистровано сеоско домаћинство – доказ о регистрацији.

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији. Подносиоци пријаве који уђу у ужи избор у обавези су да оригинална документа поднесу Комисији на увид.
Захтеве који су неблаговремени, непотпуни и поднети од стране неовлашћеног лица Комисија неће разматрати.
За доказивање условности понуђене непокретности и цене, опис и стручно мишљење даје стручна служба општине, а продавац доставља фотокопију личне карте и изјаву о роковима за примопредају непокретности и другим условима продаје.

ИЗБОР КОРИСНИКА

Комисија разматра пријаве по објављеном јавном позиву и сачињава предлог листе реда првенства који објављује на начин и на месту где је био објављен и јавни позив.
На предлог листе корисника подносилац пријаве може уложити приговор Комисији преко писарнице општине, у року од 15 дана од дана објављивања предлога листе реда првенства.
После провере навода из приговора и утврђивања чињеничног стања, Комисија доноси одлуку о коначној листи корисника коју објављује на начин и на месту где је био објављен јавни позив.
На основу коначне листе, Комисија доноси одлуку о додели помоћи за решавање стамбених потреба.
На основу Одлуке комисије, општина Трстеник, продавац и лице коме је Одлуком додељена помоћ за решавање стамбених потреба закључују Уговор о купопродаји.
Изабрани корисник, пре потписивања и овере купопродајног уговора, оверава пред судом или органом управе писану изјаву, у присуству два сведока, да предметну непокретност неће дати у закуп, продати или на други начин отуђитиу року од 5 година од дана потписивања и овере купопродајног уговора.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Пријаве се подносе у затвореној коверти непосредно преко писарнице Општине Трстеник или поштом на адресу:
Општина Трстеник, Кнегиње Милице бб, 37240 Трстеник са назнаком "За откуп домаћинства са окућницом"
Рок за подношење пријаве са потребном документацијом је до 30.09.2013. године.

Број: 9-6-1/2013-08
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
12.08.2013.године
Александар Станковић
 Трстеник

Време

Трстеник
Кликните за детаљну прогнозу...