37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 23 02 2020
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
Сва заинтересована физичка лица која су власници смештајних објеката и угоститељи (привредна друштва,предузетници,огранак другог домаћег или страног правног лица које обавља угоститељску делатност) могу да поднесу захтев за категоризацију кућа, апартмана, соба и сеоског туристичког домаћинства, ради пружања услуга смештаја туристима на територији општине Трстеник.

Захтев се подноси Одсеку за привреду и одрживи развој општине Трстеник као надлежном органу.

Обрасци захтева, информатор, прописи и обрасци изјава од значаја за поступак категоризације и далји рад категорисаних објеката можете преузети кликом на одговарајуће линкове.


Информатор о категоризацији угоститељских објеката за смештај врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство на територији општине Трстеник – садржи све потребне информације о поступку категоризације угоститељских објеката за смештај.

Преузмите документ: word


Закон о туризму (Сл.гласник РС бр.36/09, 88/10 и 99/11-др.закон и 93/12)

Преузмите документ: pdf


Правилнк о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај (Сл.гласник РС бр.41/10, 103/10 и 99/12) са прилозима

Преузмите документ pdf

  • Стандарди за разврставање кућа- прилог 8
  • Стандарди за разврставање апартмана- прилог 9
  • Стандарди за разврставање соба- прилог 10
  • Стандарди за разврставање сеоских туристичких домаћинстава- прилог 10А

Изјава са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорија-кућа

Преузмите документ: word


Изјава са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорија-апартман

Преузмите документ: word


Изјава о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорија-соба

Преузмите документ: word


Изјава о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорија-сеоско туристичко домаћинство

Преузмите документ: word


Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката (Сл.гласник РС бр.48/2012)

Преузмите документ: pdf


Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности – кућа (према чл.26 Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај)

Преузмите документ: word


Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности – апартман (према чл.26 Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај)

Преузмите документ: word


Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности – соба (према чл.26 Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај)

Преузмите документ: word


Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности – сеоско туристичко домаћинство (према чл.26 Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај)

Преузмите документ: word


Изјава о испуњености санитарно хигијенских услова према Правилнику о минималним техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству (Сл.гласник РС бр.41/2010 и 48/2012-др.правилника)

Преузмите документ: word


Образац Захтева бр. 1 за физичка лица и образац Захтева бр. 2 за угоститеље који се подносе Одсеку за привреду и одрживи развој општине Трстеник

Одлука о увођењу и висини боравишне таксе на подручју општине Трстеник (Сл.лист општине Трстеник бр.3/2006)

Преузмите Захтев бр. 1: word

Преузмите Захтев бр 2: word


Изглед ознаке за врсте и категорије угоститељских објеката (чл.24 Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај, предвидео је изглед ознаке коју издаје надлежни орган за одређивање категорије-Одсек за привреду и одрживи развој општине Трстеник, а трошкове издавања сноси подносилац захтева за категоризацију објекта.

Преузмите документ: pdf


У случају промене категорије поступак је исти као и за њено одређивање а по истеку решења о категорисању угоститељског објекта за смештај, физичко лице или угоститељ подноси захтев за поновно одређивање категорије и подноси се најмање 60 дана пре временског истека тока утврђеног решењем (3 године)

Време

Трстеник
Кликните за детаљну прогнозу...