37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 04 06 2020
Ћирилица
Промените величину слова:



Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''КОМСТАН'' ТРСТЕНИК: pdf

Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ''ТРСТЕНИК'': pdf


Промените величину слова:
            На основу члана 38. став 2. и чл. 46. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16) и чл. 40. у вези са чл. 18. Статута општине Трстеник („Сл.лист општине Трстеник“, бр. 7/08, 10/08, 3/10, 6/12, 1/13 и 5/13), на предлог Општинског већа општине Трстеник, Скупштина општине Трстеник на седници одржаној 19.05.2017.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У

О спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Енергетика“ Трстеник

 
 1. Покреће се поступак избора директора Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Енергетика“ Трстеник, чији је оснивач општина Трстеник.
 2. Поступак из тачке 1. ове Одлуке спровешће Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Трстеник образована решењем СО-е Трстеник бр. 02-157/2016-01 од 16.12.2016.године („Сл.лист општине Трстеник“, бр. 13/2016), на основу Огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Енергетика“ Трстеник, који је саставни део ове Одлуке. 
 3. Оглас о јавном конкурсу из ове Одлуке објавиће се у „Службеном гласнику РС“; „Службеном листу општине Трстеник“, најмање једним дневним новима које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на инстернет страници општине Трстеник. 
 4. О реализацији ове Одлуке стараће се надлежне службе Општинске управе општине Трстеник. 
 5. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Трстеник“.
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК                                             ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Број:022-38/2017-01                                                      Герасим Атанасковић, дипл. инг. пољоп.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА „ЕНЕРГЕТИКЕ“ ТРСТЕНИК: pdf



Промените величину слова:
На основу члана 28. Закона о црквама и верским заједницам („Службени гласник РС“, бр. 36/06), и члана 3. и 6. Правилника о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама (Сл. лист општине Трстеник бр. 2/14) и Одлуком о буџету општине Трстеник за 2017. годину (Сл. лист општине Трстеник бр. 13/16), Комисија за спровођење поступка доделе буџетских средстава црквама и верским заједницама за 2017. годину, дана 01.06.2017. године расписује:

П О Н О В Н И Ј А В Н И К О Н К У Р С
за донације црквама и верским заједницама које се финансирају из буџета општине Трстеник за 2017. годину


1. Одлуком о буџету општине Трстеник за 2017. годину издвојена су средства у износу од 1.900.000 динара за донације црквама и верским заједницама, од којих се за градитељску делатност додељује 70%, а за остале намене 30% планираних и расположивих средстава.

Право на доделу средстава имају цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, бр. 36/06), које делују на територији општине Трстеник као и организације и установе чији су оне оснивачи,

2. Средства се додељују за финасирање/суфинасирање:
 • Инвестиционих радова на црквеним објектима,
 • Обнову постојећих црквених објеката, који су без обнове дужи временски период, а посебно црквених објеката који су споменици културе,
 • Обнова парохијских домова и верских објеката-споменика,
 • Уређење и ревитализација простора верских гробаља,
 • Изградња и обнова капела,
 • Обнову икона, верских и сакралних предмета,
 • Стављање нових фасада и кречење црквeних објеката,
 • Обнову кровова који прокишњавају на црквеним објектима,
 • Санирање влаге на црквеним зидовима,
 • Изградњу нових и обнову пропалих ограда око црквених објеката,
 • Организовање традиционалних годишњица које су посвећене имену које црква носи,
 • Организовање црквених манифестација,
 • Научна истраживања везана за цркву.

Сваки пријављен пројекат који буде одобрен мора се реализовати до истека буџетске године до 31.12.2017.године

3. Предлагач пројекта обавезан је да достави следећу документацију:
 1. Попуњен образац предлога пројекта;
 2. Фотокопију ПИБ обрасца
 3. Сагласност виших органа цркве или верске заједнице на предлог пројекта
 4. Предмер и предрачун радова (за пријаве предлога пројеката који се односе на извођење радова).
 5. Фотокопију одобрења за извођење радова (за пријаве предлога пројеката који се односе на извођење радова).

4. Начин пријављивања на Конкурс:

Оверени и одштампани образац предлога пројекта у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком:
''Пријава на конкурс за донације црквама и верским заједницама– не отварати''
Пријаве са називом и адресом подносиоца пријаве доставити поштом на адресу: Општина Трстеник – Одсек за привреду, пољопривреду и одрживи развој, Канцеларија за Локални-економски развој ул. Кнегиње Милице бр. 5, 37240 Трстеник, или лично на писарници у згради Општине Трстеник (шалтер бр.4 у услужном центру).

Рок за подношење пријава на конкурс је 26.06.2017.године.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

5. Пријава пројекта доставља се на прописаним обрасцима, на српском језику, написан обавезно на персоналном рачунару. Предлози пројекта писани руком или писаћом машином, као и они ван прописаног обрасца, неће се узети у разматрање. Апликант може да предложи један пројекат за један црквени објекат. Пријаве апликаната за црквени објекат за који су већ одобрена средства у 2017. години неће се узети у разматрање.

6.Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава црквама и верским заедницама из буџета општине Трстеник за 2017. годину размотриће пристигле пријаве и на основу наведених критеријума у Правилнику о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама утврдиће Предлог одлуке о избору пројеката за доделу бесповратних средстава.
Предлог одлуке о избору пројеката Комисија ће утврдити у року од 10 дана од дана истека рока за подношење пријава, а коначну одлуку о додели средстава доноси Председник општине.
Одлука о избору пројеката за доделу бесповратних средстава удружењима која ће се финасирати из буџета општине Трстеник биће објављена на веб страници општине Трстеник (www.trstenik.rs) и огласним таблама Општинске управе Трстеник.
Додатне информације можете добити позивом на број телефона 037/714-317, или лично у канцеларији број 37.


Број: 40-302-1/2017-07 Комисија за спровођење поступка доделе буџетских
средстава црквама и верским заједницама

Образац предлога пројекта можете преузети овде word







Још чланака...