37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Понедељак 01 06 2020
Ћирилица
Промените величину слова:
Упутство за припрему буџета: pdf
Прилог 1 - Програмске активности:    excel1
Прилог 2 - Пројекат:                         excel1
Прилог 3 - План прихода и расхода: excel1
Прилог 4 - Капитални пројекти: excel1
Прилог 5 - Планирање плате 2017.: excel1
Прилог 6 - Преглед броја запослених...: excel1
Прилог 7 - Образац изваштаја о учинку: word
Промените величину слова:
            На основу члана 38. став 2. и чл. 46. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16) и чл. 40. у вези са чл. 18. Статута општине Трстеник („Сл.лист општине Трстеник“, бр. 7/08, 10/08, 3/10, 6/12, 1/13 и 5/13), на предлог Општинског већа општине Трстеник, Скупштина општине Трстеник на седници одржаној 24.07.2017.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У

О спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Енергетика“ Трстеник

 
  1. Покреће се поступак избора директора Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Енергетика“ Трстеник, чији је оснивач општина Трстеник.
  2. Поступак из тачке 1. ове Одлуке спровешће Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Трстеник образована решењем СО-е Трстеник бр. 02-157/2016-01 од 16.12.2016.године („Сл.лист општине Трстеник“, бр. 13/2016), на основу Огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Енергетика“ Трстеник, који је саставни део ове Одлуке. 
  3. Оглас о јавном конкурсу из ове Одлуке објавиће се у „Службеном гласнику РС“; „Службеном листу општине Трстеник“, најмање једним дневним новима које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на инстернет страници општине Трстеник. 
  4. О реализацији ове Одлуке стараће се надлежне службе Општинске управе општине Трстеник.  Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Енергетика" Трстеник бр. 022-38/2017-01 од 19. 05 2017. године ("Службени лист општине Трстеник", бр. 4/2017.).
  5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
  6. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу општине Трстеник".
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК                                             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО-е,
Број:022-74/2017-01                                                                                   Душан Ивановић

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА „ЕНЕРГЕТИКЕ“ ТРСТЕНИК: pdfЈош чланака...