37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 17 07 2019
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
Република Србија
Општина Трстеник
Општинска управа
Одсек за привреду и одрживи развој
Трстеник
Датум  28. 04. 2016.г
 
ОБАВЕШТЕЊЕ

 
Одсек за привреду и одрживи развој , на основу члана 63. став 2 Закона  о управљању отпадом  (,,Сл. Гласник РС“ број 36/2009, 88/2010) објављује  ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада на кат. парц. бр. 4807/1 КОТрстеник, улица Крушевачки пут бб. (локацијаПетолеткаПромет) од оператера ,,OMNI-METAL-INOS“доо из Трстеника, Ж. Трифуновића 9/10.

Надлежни орган обавештава јавност да је оператер ,,OMNI-METAL-INOS“доо из Трстеника, Ж. Трифуновића 9/10, регистрован код АПР са матичним бројем 20548533, шифрам делатности 37100, рециклажа металних отпадака и остатака. Предмет  делатности складиштења отпада   оператера,,OMNI-METAL-INOS“доо из Трстеника, Ж. Трифуновића 9/10 су следеће врсте неопасног отпада са следећим идексим бројевима:
Индексни бројеви отпадних материјала који се складиште и механички третирају: pdf 

Активности које  оператер ,,OMNI-METAL-INOS“ доо из Трстеника, Ж. Трифуновића 9/10 предузима су складиштење неопасног отпада на предметној парцели на територији општине Трстеник.

Рок за достављање мишљења и предлога је 13. 05. 2016. године е-поштом на: slavica.pavlovic@ trstenik.rs

Увид у поднети Захтев можете извршити у Општинској управи Општине Трстеник, Одсеку за привреду и одрживи развој, Трстеник, К.Милице бб, канцеларија бр.3, сваког радног дана  од 7 до 15 часова.