37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Понедељак 16 09 2019
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:

На основу члана 61 закона о пољопривредном земљишту (Службени гласник РС. Бр..62/06, 65/08 – др.закон и 41/09) Решења Општинског већа општине Трстеник бр. 02-8/2015-03 од 12.03.2015.г.Комисија за израду предлога Годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Трстеник за 2016 годину објављује :


ЈАВНИ ПОЗИВ
За достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања надокнаде ради израде предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Трстеник


1. ПОЗИВАЈУ СЕ образовне установе-школе,стручне пољопривредне службе, социјалне установе,високообразовне установе-факултети и научни институти чији је оснивач држава,установе за извршење кривичних санкција и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства ( у даљем тексту : установе) да доставе захтеве за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији општине Трстеник за 2016. годину Комисији за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољеприведног земљишта на територији општине Трстеник за 2016.годину (у даљем тексту : Комисија), у површини која је примерена делатности којом се баве (образовне устаниве – школе, стручне пољопривредне службе, социјалне установе највише до 100 хектара, а високообразовне установе –факултети и научни институти чији је оснивач држава, установе за извршење кривичних санкција и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства највише до 1.000 хектара), ради израде Годишњег програма заштите , уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији оптштине Трстеник за 2016. годину


2. Потребна документација:


2.1. Образац захтева који мора бити читко попуњен у целости ,потписан и оверен печатом
2.2.Акт о оснивању установе ,односно извод из привредног регистра за правни лице ( не старије од шест месеци)
2.3.Препис листова непокретности ( ако је успостављен нови оператер), односно препис поседовног листа (ако није успостављен нови оператер),односно извод из земљишних књига (где није успостављен катастар непокретности ) , за све катастарске парцеле које су предмет захтева (не старије од шест месеци) и
2.4 Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривердног земљишта у ддржавној својини користи без палћања накнаде (по члану 61. Закона о пољопривредног земљишта) на територији Републике Србије

3. Докази о испуњавању услова из овог јавног позива се достављају у обичним,неовереним копијама које морају бити јасно видљиве ,при чему Комисија задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављених доказа.
Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 7 до 15 часова у просторијама , општине Трстеник ул. К.Милице бр. 5 канцеларија бр. 3, или са званичног сајта општине Трстеник.

4. Рок за достављање захтева и потребне документације из тачке III овог позива је 30.октобар 2015 године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавном позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

5. Захтев за потрбном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни:”Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2016.годину“ за Комисију за израду предлога Годишњег програма уређења,заштите и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Трстеник за 2016 годину,на адресу :општина Трстеник, ул. К. Милице бр. 5, за Комисију за израду предлога Годишњег програма уређења,заштите и коришћења пољопривредног земљишта.На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.
6.Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Славица Павловић -Брашић, Е-маил Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели или директно у , општини Трстеник, канцеларија бр. 3.ул. К. Милице бр.5.
7.Oвај јавни позив објавити на интернет страни сајта Општине Трстеник,огласној табли општине Трстеник и огласним таблама месних канцеларија.

Потребна документација:

З А Х Т Е В word