37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Понедељак 16 09 2019
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
Влада РС  је усвојила Уредбу о изменама и допунама Уредбе о утврђивању државног програма обнове привредних делатности на поплављеном подручју (Сл. гл. РС бр. 17/15) којом се додељују бесповратна новчана средства оштећеним привредним субјектима који су на дан 31. 05 2014. имали до 50 запослених на одређено и неодређено време и представља државну помоћ мале вредности.
 
Уредбом о изменама продужен је рок за поднођење захтева до 15. марта 2015 год. и подносе се у општинској управи општине Трстеник, Услужни центар, на прописаном обрасцу.
 
Уз захтев се прилаже:
 
  1. Фотокопија Записника о утвдјивању штете оверена од стране надлежног органа ЈЛС
  2. Изјава овлашћеног лица о броју запослених у седишту одн. издвојеној пословној јединици дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу подписаном од стране одговорног лица и оверена пред органом надлежним за оверу
  3. Извод из појединачне пореске пријаве за доспеле порезе и доприносе по одбитку за мај 2014. оверен подписом и печатом подносиоца пореске пријаве или овлашћеног лица
  4. Потврда надлежне пореске управе да је измирен порез закључно са датумом издавања потврде – за предузетнике
  5. Извод АПР-а не старији од 10 дана од подношења захтева
ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК