37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 08 07 2020
Ћирилица
Промените величину слова:
Општинска управа
Број:360-56/2014-03
Датум: 30.12.2014.године
Т р с т е н и к
На основу Решења  Општинског већа општине Трстеник, број:360-56/2014-03, од 05.12.2014. године, Комисија   за спровођење лицитације за  издавање  у закуп пословног простора  објављује:
 
О Г Л А С
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
 
Издаје се у закуп поступком јавног надметања пословни простор који се налази у приземљу зграде Општине Трстеник, и то локал звани ''Бифе'', површине 44 м2, ради пружања угоститељских услуга за потребе запослених у органима општине Трстеник, под следећим условима:
  • учесници јавног надметања могу бити сва правна лица и предузетници који су код надлежног органа регистровани за обављање угоститељске делатности,
  • да учесници јавног надметања ову угоститељску делатност обављају најмање  пет година у континуитету и запошљавају најмање два радника,
  • закупац који буде изабран обавезан је  да прихвати да у објекту понуди храну, пиће и напитке, које договори са закуподавцем, као и да организује доставу пецива, која не могу да се произведу у закупљеном објекту, а што ће детаљно бити регулисано уговором о закупу,
  • закупац се обавезује да утврђене цене услуга умањи за 10%, за потребе састанака и седница органа општине Трстеник,
  • да нема неизмирених обавеза по основу јавних прихода које утврђује Општинска управа општине Трстеник,
  • почетна цена за јавно надметање је 80 еура у динарској противвредности  по средњем курсу НБС на дан надметања,
  • најмањи лицитациони корак је  10  еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан надметања,
  • пословни простор се издаје  на период од 5 година, 
  • радно време „Бифеа“ је сваког радног дана  од 7-15 часова
  • учесник лицитације је дужан да до   08.01.2015.године до 15,00 часова уплати на име депозита износ од 5.000,00  динара на благајни општине Трстеник.
           
Лицитација за наведени локал ће се обавити у просторијама општине Трстеник, канцеларија бр.5  дана  09.01.2015.године  са почетком у 13,00 часова.
Лицитација је јавна, а право учешћа на лицитацији имају сва  правна  лица и предузетници,  који поднесу писмену пријаву на оглас са документацијом  и признаницу о уплаћеном депозиту најкасније до   08.01.2015.године на адресу
 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Комисија за спровођење лицитације за издавање у закуп пословног простора
Ул.Кнегиње  Милице б.б. 37240 Трстеник
 
Пријава на оглас мора да садржи: јасну назнаку пословне просторије која је предмет лицитације, основне податке о заинтересованом правном лицу или предузетнику( и то за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа, за предузетнике : фотокопију личне карте, име и презиме, адресу, ЈМБГ, назив радње, матични број, ПИБ и  решење о упису у Агенцију за привредне регистре), Уверење надлежне локалне пореске администрације о измиреним локалним јавним приходима (не старије од 2 месеца), фотокопија радних књижица и МА образаца,  за најмање 2 радника.
Проверу испуњености услова да угоститељску делатност обавља претходних  5 година у континуитету,  врши ће Комисија по службеној дужности. 
Да би се надметање могло обавити потребно је да се за пословни простор пријаве најмање два кандидата.
У случају да се за предметни пословни простор пријави један кандидат, исти може излицитирати наведени пословни простор уколико прихвати да плати износ почетне цене увећан за најмањи лицитациони корак (10 евра), а што представља месечни износ закупнине од 90 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате). 
Учесник који не успе на лицитацији има право на повраћај  депонованог  износа у року од два дана од дана одржавања лицитације, а учеснику који излицитира закуп наведене пословне просторије депозит ће бити урачунат у закупнину.
Закупнина, обавезе према јавним предузећима плаћаће се месечно, што ће се детаљно регулисати уговором о закупу.
Поступак лицитације спроводи Комисија за спровођење лицитације за издавање у закуп пословног простора.
Предлог за давање пословног простора у закуп формира се по принципу најповољнијег понуђача, што значи да приоритет има учесник који понуди највећи износ.
Пословни простор се издаје у виђеном стању.
Најповољнији понуђач је дужан да у року од три дана од дана одржане лицитације закључи са општином Трстеник  уговор о закупу пословног простора.
Сва заинтересована лица могу разгледати наведени пословни простор сваког радног дана  у времену  од  7 до 15 часова.
Ближе информације могу се добити на телефон 037/714-333 лок.111 и лок.116, или у згради општине Трстеник канцеларија број 10 и 15 , а текст Огласа биће објављен на огласној табли општине Трстеник, РТВ Трстеник и у електронском облику на званичном сајту општине Трстеник.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 360-56/2014-03

Преузмите оглас у ПДФ формату: pdf