37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 17 07 2019
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Трстеник
Општинска управа
Број:360-56-1/2014-03
Датум:30.12.2014.године
Т р с т е н и к
На основу Решења  Општинског већа општине Трстеник, број 360-56/2014-03 , од 05.12.2014.године, Комисија за спровођење лицитације за  издавање у закуп пословног простора у закуп објављује:
О Г Л А С
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
Издаје се у закуп поступком јавног надметања пословни простор који се налази у улици Др.Милуновића (улаз у локал је на самој раскрсници Улица др.Милуновића и Косовске);
  • почетна цена за јавно надметање износи  80 Е(еура) у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан надметања,
  • најмањи лицитациони корак је 10Е(еура) у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан надметања,
  • учесник лицитације је дужан да до 08.01.2015.године до 15,00 часова уплати на име депозита износ од 5.000,00  динара на благајни општине Трстеник.
Лицитација за наведени локал ће се обавити у просторијама општине Трстеник, канцеларија бр. 5  дана  09.01.2015.године  са почетком у 12,00 часова.
Лицитација је јавна, а право учешћа на лицитацији имају сва  физичка лица, правна лица, и предузетници, која поднесу писмену пријаву на оглас и признаницу о уплаћеном депозиту најкасније до 08.01.2015.године,  на адресу:
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Ул.Кнегиње  Милице б.б. 37240 Трстеник
Пријава на оглас мора да садржи: јасну назнаку пословне просторије која је предмет лицитације, основне податке о заинтересованом физичком лицу (фотокопија личне карте) правном  лицу или предузетнику( и то за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа, за предузетнике : фотокопију личне карте, име и презиме, адресу, ЈМБГ, назив радње, матични број, ПИБ и  решење о упису у Агенцију за привредне регистре).
Да би се надметање могло обавити потребно је да се за пословни простор пријаве најмање два кандидата.
У случају да се за предметни пословни простор пријави један кандидат, исти може излицитирати наведени пословни простор уколико прихвати да плати износ почетне цене увећан за најмањи лицитациони корак (10 евра), а што представља месечни износ закупнине од 90 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате). 
Учесник који не успе на лицитацији има право на повраћај  гарантног износа у року од два дана од дана одржавања лицитације, а учеснику који излицитира закуп наведене пословне просторије депозит ће бити урачунат у закупнину.
Поступак лицитације спроводи Комисија за спровођење лицитације за издавање у закуп пословног простора.
Предлог за давање пословног простора у закуп формира се по принципу најповољнијег понуђача, што значи да приоритет има учесник који понуди највећи износ.
Пословни простор се издаје у виђеном стању.
Најповољнији понуђач је дужан да у року од три дана од дана одржане лицитације закључи са општином Трстеник  уговор о закупу пословног простора.
Закупнина, обавезе према јавним предузећима, плаћаће се месечно, што ће се детаљно регулисати уговором о закупу.
Пословни простор се издаје у закуп на одређено време на период од 2 (две)године, с тим да ако се у међувремену изврши повраћај локала бившим власницима, по основу Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, закуподавац задржава право раскида уговора уз отказни рок од 30 дана.
Сва заинтересована лица могу разгледати наведени пословни простор сваког радног дана у времену од 07 до 15 часова.
Ближе информације могу се добити на телефон 037/714-333 лок.111 и 116, или у згради општине Трстеник канцеларија број 10 и 15, а  текст  Oгласа биће објављен на огласној табли општине Трстеник, РТВ Трстеник и у електронском облику на званичном сајту општине Трстеник.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 360-56-1/2014-03

Преузмите оглас у ПДФ формату: pdf