37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 13 06 2021
Ћирилица
Промените величину слова:
На основу Решења  Општинског већа општине Трстеник, број:360-56/2014-03, од 05.12.2014. године, Комисија   за спровођење лицитације за  издавање  у закуп пословног простора  објављује:
О Г Л А С
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
 
Издаје се у закуп поступком јавног надметања пословни простор који се налази у приземљу зграде Општине Трстеник, и то локал звани ''Бифе'', површине 44 м2, ради пружања угоститељских услуга за потребе запослених у органима општине Трстеник, под следећим условима:
  • учесници јавног надметања могу бити сва правна лица и предузетници који су код надлежног органа регистровани за обављање угоститељске делатности,
  • да учесници јавног надметања ову угоститељску делатност обављају најмање  пет година у континуитету и запошљавају најмање два радника,
  • закупац који буде изабран обавезан је  да прихвати да у објекту понуди храну, пиће и напитке, које договори са закуподавцем, као и да организује доставу пецива, која не могу да се произведу у закупљеном објекту, а што ће детаљно бити регулисано уговором о закупу,
  • закупац се обавезује да утврђене  цене услуга  умањи за 10% , за потребе састанака и седница органа општине Трстеник,
  • да нема неизмирених обавеза по основу јавних прихода које утврђује Општинска управа општине Трстеник,
  • почетна цена за јавно надметање је 80 еура у динарској противвредности  по средњем курсу НБС на дан надметања,
  • најмањи лицитациони корак је  10  еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан надметања,
  • пословни простор се издаје  на период од 5 година, 
  • радно време „Бифеа“ је сваког радног дана  од 7-15 часова
  • учесник лицитације је дужан да до  25.12 2014. године до 15,00 часова уплати на име депозита износ од 5.000,00  динара на благајни општине Трстеник.
 
Лицитација за наведени локал ће се обавити у просторијама општине Трстеник, канцеларија бр.5  дана 26.12 2014. године  са почетком у 13,00 часова.
 
Лицитација је јавна, а право учешћа на лицитацији имају сва  правна  лица и предузетници,  који поднесу писмену пријаву на оглас са документацијом  и признаницу о уплаћеном депозиту најкасније до 25.12.2014. године на адресу
 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Комисија за спровођење лицитације за издавање у закуп пословног простора
Ул.Кнегиње  Милице б.б. 37240 Трстеник
 
Пријава на оглас мора да садржи: јасну назнаку пословне просторије која је предмет лицитације, основне податке о заинтересованом правном лицу или предузетнику( и то за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа, за предузетнике : фотокопију личне карте, име и презиме, адресу, ЈМБГ, назив радње, матични број, ПИБ и  решење о упису у Агенцију за привредне регистре), Уверење надлежне локалне пореске администрације о измиреним локалним јавним приходима (не старије од 2 месеца), фотокопија радних књижица и МА образаца,  за најмање 2 радника.
 
Проверу испуњености услова да угоститељску делатност обавља претходних  5 година у континуитету,  врши ће Комисија по службеној дужности. 
Да би се надметање могло обавити потребно је да се за пословни простор пријаве најмање два кандидата.
 
Учесник који не успе на лицитацији има право на повраћај  депонованог  износа у року од два дана од дана одржавања лицитације, а учеснику који излицитира закуп наведене пословне просторије депозит ће бити урачунат у закупнину.
Закупнина, обавезе према јавним предузећима плаћаће се месечно, што ће се детаљно регулисати уговором о закупу.
 
Поступак лицитације спроводи Комисија за спровођење лицитације за издавање у закуп пословног простора.
 
Предлог за давање пословног простора у закуп формира се по принципу најповољнијег понуђача, што значи да приоритет има учесник који понуди највећи износ.
 
Пословни простор се издаје у виђеном стању.
 
Најповољнији понуђач је дужан да у року од три дана од дана одржане лицитације закључи са општином Трстеник  уговор о закупу пословног простора.
 
Сва заинтересована лица могу разгледати наведени пословни простор сваког радног дана  у времену  од  7 до 15 часова.
 
Ближе информације могу се добити на телефон 037/714-333 лок.111 и лок.116, или у згради општине Трстеник канцеларија број 10 и 15 , а текст Огласа биће објављен на огласној табли општине Трстеник, РТВ Трстеник и у електронском облику на званичном сајту општине Трстеник.
 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 360-56/2014-03

Преузмите оглас у ПДФ формату: pdf