37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Понедељак 26 08 2019
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
Преузмите документ у ПДФ формату: pdf


На основу члана 11. Правилника о  условима и мерилима за избор корисника за доделу средстава за набавку грађевинског материјала намењеног побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, начину рада Комисије и поступку доделе средстава,  бр.9-8/2014-08 од  02.12.2014. године, 
Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву, за набавку грађевинског материјала (у даљем тексту: Комисија), именована решењем Председника општине, бр.02-92/2014-02 од 16.10.2014. године, расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу средстава за набавку грађевинског материјала намењеног побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву
I  ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Члан 1.
Расписује се Јавни позив за доделу средстава за набавку грађевинског материјала намењеног побољшању услова становања интерно расељених лица на територији општине Трстеник, док су у расељеништву.
Члан 2. 
Право на помоћ могу да остваре породична домаћинства интерно расељених лица док су у расељеништву, којa бораве на територији општине Трстеник, смештена су у колективном центру/неадекватном приватном смештају и неопходна им је помоћ у побољшању услова становања кроз набавку грађевинског материјала (у даљем тексту: Корисник).
Члан 3.
Помоћ се одобрава у грађевинском материјалу неопходном за обезбеђивање основних услова становања, у максималном износу до РСД 550.000,00 (пет стотина педесет хиљада динара) по породичном домаћинству Корисника.
Помоћ се додељује за завршетак започете градње, односно за довршетак градње или адаптацију непокретности којим би се иста довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.
II   УСЛОВИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА
Члан 4.
Помоћ може бити додељена под следећим условима:
1) да је подносилац захтева евидентиран као интерно расељено лице и поседује легитимацију интерно расељеног лица;
2) да подносилац и чланови породичног домаћинства који су евидентирани као интерно расељена лица имају боравиште на територији општине Трстеник;
3) да су подносилац и чланови продичног домаћинства смештени у колективном центру/неадекватном приватном смештају;
4) да подоносилац и чланови породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој  држави, а којом могу да реше своје стамбено питање;
5) да подносилац захтева и чланови породичног домаћинства нису заменили, обновили или отуђили непокретност на Косову и Метохији, а којом би могли да безбедно реше своје стамбено питање;
6) да нису укључени у неки други пројекат за трајно решење стамбених потреба;
7) да интерно расељено лице и чланови његове породице нису повратници из миграције у треће земље;
8) да поседују неусловни стамбени објекат или плац са започетом градњом и да је степен изградње такав да уз донацију могу да створе основне услове за живот;
9) да величина стамбеног објекта не превазилази основне потребе породичног домаћинства;
10) да поседује неопходну документацију (дозволе) или је у процесу легализације.
III   МЕРИЛА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА
Члан 5.
Ред првенства за избор Корисника утврђује се на основу броја бодова које Корисник као подносилац пријаве и чланови његовог домаћинства остваре, а према следећим мерилима:
1) Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства -    
     10 бодова.
2) Број малолетне деце у породичном домаћинству:
(1) породично домаћинство до двоје малолетне деце - 10 бодова;
(2) породично домаћинство са троје или више малолетне деце - 20 бодова;
3) Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:
(1) домаћинство са једним дететом - 10 бодова;
(2) домаћинство са двоје деце - 20 бодова;
(3) домаћинство са троје или више деце - 30 бодова.
4) Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по породичном домаћинству - 20 бодова.
5) Стамбена ситуација породичног домаћинства:
(1) породично домаћинство смештено у колективном центру - 10 бодова;
(2) породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова - 20 бодова;
6) Материјални положај породичног домаћинства:
(1) породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије, по члану - 10 бодова;
(2) породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије, по члану - 20 бодова.
7) Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:
(1) по основу смањења или губитка радне способности подносиоца пријаве или члана породичног домаћинства:
 ако постоји делимична радна способност - 10 бодова;
 ако постоји потпуни губитак радне способности - 20 бодова.
(2) по основу телесног оштећења подносиоца пријаве или члана породичног домаћинства:
 за телесно оштећење 100% - 20 бодова;
 за телесно оштећење 90% - 15 бодова;
 за телесно оштећење 80% - 10 бодова.
Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова.
8) Болести од већег социјално-медицинског значаја, у складу са прописима о здравственој заштити: подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства - 20 бодова.
Ово мерило се примењује ако подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 8) подтач. (1) и (2) овог члана.
9) Бруто површина непокретности чија је изградња започета, по члану породичног домаћинства:
(1) до 15 m² - 50 бодова;
(2) до 24 m² - 30 бодова.
Члан 6.
Ако два или више подносилаца пријаве имају исти број бодова, предност ће имати подносилац пријаве који:
1) има већи број малолетне деце;
2) већи број чланова породичног домаћинства;
3) има трудну жену у породичном домаћинству;
4) дуже борави на подручју општине Трстеник;
5) има мање приходе по члану породичног домаћинства.
Члан 7.
Корисник, као подносилац пријаве на Јавни позив, за себе и чланове породичног домаћинства доставља следеће доказе:
1) попуњен образац пријаве;
2) фотокопију легитимације интерно расељеног лица (обавезно за подносиоца захтева, а за остале чланове породичног домаћинства ако су евидентирани као интерно расељено лице);
3) фотокопију личне карте за све пунолетне чланове домаћинства;
4) извод из матичне књиге рођених за малолетне чланове домаћинства;
5) потврду Полицијске станице Трстеник о боравишту на територији Општине Трстеник;
6) доказ о стамбеној ситуацији подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства:
(1) за домаћинство смештено у колективном центру - потврда повереника;
(2) за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – изјава оверена у органу управе или суду;
7) изјаву оверену у органу управе или суду да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства:  не поседују  непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање, осим непокретности којом конкуришу за Помоћ;  нису заменили, обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли да реше своје стамбено питање;   нису укључени у неки други пројекат за трајно решавање стамбених потреба;нису повратници из миграције у треће земље;
8) уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности, за подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства;
9) уверење Одељења за локалну пореску администрацију да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, нису обвезници пореза на имовину;
10) доказ о приходима:
- уверење из Националне службе за запошљавање о незапослености, уколико се ради о незапосленом лицу које је евидентирано код Националне службе за запошљавање, а уколико се ради о незапосленом лицу које није евидентирано у Националној служби за запошљавање онда изјава оверена у органу управе или суду да је лице незапослено и да нема примања,
- уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање,
- потврда послодавца о висини примања за месец који предходи месецу подношења пријаве на Јавни позив - за запослене чланове породичног домаћинства или изјава да подносилац пријаве односно члан породичног домаћинства остварује неке повремене приходе;
- чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив или уколико лице не остварује примања по основу пензије - изјава оверена у органу управе или суду да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;
11) потврда надлежне образовне иниституције о редовном школовању;
12) доказ о здравственом стању - извештај лекара и/или решење за доказивање трудноће, инвалидности или болести;
13) за једнородитељску породицу прилаже се потврда о смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства и решење о разводу брака; изјава родитеља  оверена у органу управе или суду да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
14) доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – решење надлежног органа;
15) решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу која су телесно инвалидна или са сметњама у развоју;
16) доказ о власништву над непокретношћу –копија плана и лист непокретности не старији од шест месеци,купопродајни уговор или други акт којим се доказује право својине;
17) дозволу за градњу или потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију и уверење надлежног органа да се земљиште на коме је изграђен објекат налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (не односи се на непокретности са грађевинском дозволом).
18) потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше СФРЈ.
Члан 8.
Пријаву поднету након истека рока за подношење пријава из Јавног позива, Комисија не разматра, већ исту закључком одбацује, као неблаговремену.
Ако Пријава садржи неки формални недостатак који спречава поступање по истој или ако је неразумљива или непотпуна, подносилац се писаним путем позива да уочене недостатке отклони у року од 8 (осам) дана, уз упозорење на последице пропуштања.
Пријаву у погледу које подносилац не отклони недостатке, и то у року одређеном у ставу 2. овог члана, Комисија не разматра, већ исту закључком одбацује, као неуредну.
Против закључка Комисије из ст. 1. и 3. овог члана, заинтересовано лице може уложити жалбу Општинском већу, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања наведеног закључка.
Пријаву у погледу које подносилац отклони уочене недостатке, у року из става 2. овог члана, Комисија сматра као да је од почетка била уредна.
Члан 9.
Пријаву која не садржи формални недостатак или у погледу које је поступљено у складу са чланом 8. став 5. овог Јавног позива, Комисија разматра и утврђује испуњеност услова из члана 4. овог Јавног позива.
Пријаву у погледу које нису испуњени услови из члана 4., Комисија не бодује већ исту  решењем одбија, као неосновану.
Против решења Комисије из става 2. овог члана, заинтересовано лице може уложити жалбу Општинском већу, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања наведеног решења.
У погледу пријава код којих су испуњени услови из члана 4. овог Јавног позива, Комисија врши бодовање, у складу са мерилима из чланом 5. и 6. овог Јавног позива и чланом 5. и 6. Правилника о  условима и мерилима за избор корисника за доделу средстава за набавку грађевинског материјала намењеног побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, начину рада Комисије и поступку доделе средстава.
Члан  10.
На основу броја бодова које Подносилац пријаве оствари према мерилима из члана 5. и 6. правилника Комисија утврђује Предлог листе Корисника за доделу Помоћи (у даљем тексту: Предлог листе). За пријаве које испуњавају услове врши се провера у евиденцији трајних решења Комесаријата за избеглице и миграције.
Предлог листе Комисија објављујe на огласној табли општине Трстеник.
Члан 11.
На Предлог листе подносилац Пријаве може уложити приговор Комисији, у року од 15(петнаест) дана од дана објављивања Предлога листе.
Комисија је обавезна да о пристиглим приговорима одговори у року од 15(петнаест) дана од дана истека рока за подношење приговора.
Члан 12.
Након истека рока за одговор на приговоре, Комисија утврђује коначну листу Корисника за доделу Помоћи (у даљем тексту: Коначна листа).
Коначну листу Комисија објављује одмах по утврђивању, на огласној табли општине Трстеник.
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Члан 13.
Пријаве се подносе у затвореној коверти преко писарнице Општинске управе општине Трстеник, путем захтева.
Захтев се добија код повереника за избеглице и миграције општине Трстеник. 
Захтеви са потребном документацијом се подносе лично или поштом на адресу:  
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Кнегиње Милице бр. 5, 37240 Трстеник, 
СА НАЗНАКОМ 
 ''ЈАВНИ ПОЗИВ-  ЗА  ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ИРЛ''
Јавни позив се објављује у средствима јавног информисања и на огласној табли општине Трстеник.
Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 15 (петнаест) дана од дана објављивања јавног позива.
Број: 9-8-1/2014-08   
03.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
   Александар Станковић

Преузмите документ у ПДФ формату: pdf