37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 08 07 2020
Ћирилица
Промените величину слова:
Преузмите ЈАВНИ ПОЗИВ у ПДФ формату: pdf


На основу члана 4. става 1. тачке 1. Правилника о раду Комисије за избор корисника за доделу помоћи за куповину домаћинства са окућницом за побољшање услова становања интерно расељеним лицима док су у расељеништву број 9-7/2014-08 од 05.11.2014. године Комисија за избор корисника расписује 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
 
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ ДОМАЋИНСТВА СА ОКУЋНИЦОМ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК


ПРЕДМЕТ ОГЛАСА
 
Помоћ за за побољшање услова становања могу да остваре интерно расељено лице и чланови његовог породичног домаћинства који живе на територији Општине, а неопходна им је Помоћ за за побољшање услова становања и то под условима, у поступку и у складу са мерилима утврђеним Правилником.
Максимални износ Помоћи за побољшање услова становања из става 1. овог члана не може прећи 810.000 динара.
Изабрани корисник Помоћи за за побољшање услова становања може додатно да учествује сопственим средствима у реализацији Помоћи за побољшање услова становања у износу до 50% од износа из претходног става.
 
УСЛОВИ И МЕРИЛА
 
Критеријуми за доделу помоћи за куповину домаћинства са окућницом за побољшање услова становања интерно расељеним лицима док су у расељеништву утврђени су Правилником о раду Комисије за избор корисника.
Подносилац пријаве за доделу Помоћи за побољшање услова становања  и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:
1. да је подносилац захтева евидентиран као интерно расељено лице;
2. да су смештени у колективном центру или неадекватном приватном смештају;
3. да не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбене потребе;
4. да нису обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли безбедно да реше своје стамбене потребе;
5. да немају приходе, којима би могла да реше своје стамбене потребе;
6. да нису корисници другог програма намењеног побољшању услова становања интерно расељених лица и програма безбедног и одрживог повратка;
7. да породично домаћинство има радно способне чланове домаћинства.


Ред првенства за доделу Помоћи утврђује се на основу броја бодова које подносилац захтева оствари, а према следећим мерилима: 


1) Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова.
Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи – 50 бодова.
2) Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом или несталом члану – 20 бодова.
3) Број малолетне деце у породичном домаћинству:
3.1) породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;
3.2) породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;
4) Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству: 
4.1) домаћинство са једним дететом – 10 бодова;
4.2) домаћинство са двоје деце – 20 бодова;
4.3) домаћинство са троје или више деце – 30 бодова.
5) Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по породичном домаћинству – 20 бодова.
6) Стамбена ситуација подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства:
6.1) породично домаћинство смештено у колективном центру – 10 бодова;
6.2) породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – 20 бодова;
7) Материјални положај породичног домаћинства:
7.1) породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне месечне   зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије, по члану – 10 бодова;
7.2) породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије, по члану – 20 бодова.
8) Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:
8.1) по основу смањења или губитка радне способности подносиоца захтева или чланова   његовог породичног домаћинства:
– ако постоји делимична радна способност – 10 бодова;
– ако постоји потпуни губитак радне способности – 20 бодова.
8.2) по основу телесног оштећења подносиоца захтева или чланова његовог породичног домаћинства:
– за телесно оштећење 100% – 20 бодова;
– за телесно оштећење 90% – 15 бодова;
– за телесно оштећење 80% – 10 бодова.
Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова.
9) Болести од већег социјално–медицинског значаја, у складу са прописима о здравственој заштити: подносилац захтева или чланови његовог породичног домаћинства – 20 бодова.
Ово мерило се примењује ако подносилац захтева или чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 8. подтач. 1) и 2) овог члана.
10) Бруто површина непокретности, по члану породичног домаћинства:
10.1) до 15 м² – 50 бодова;
10.2) до 24 м² – 30 бодова.


Уколико два или више подносилаца захтева имају исти број бодова, предност има подносилац захтева који:
1) има већи број малолетне деце, 
2) већи број чланова породичног домаћинства,
3) има трудну жену у породичном домаћинству,
4) дуже борави на подручју Општине,
5) има мање приходе по члану породичног домаћинства.
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 
Уз пријаву на јавни позив, која се подноси у Општини, подносилац пријаве доставља следеће доказе:
1. легитимацију интерно расељеног лица за себе и чланове свог породичног домаћинства и важећу личну карту за пунолетне чланове, а за малолетне чланове породичног домаћинства извод из матичне књиге рођених;
2. изјаву оверену у општинском органу управе или суду да он и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбене потребе, да нису обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли безбедно да реше своје стамбене потребе, да нису корисници другог програма намењеног побољшању услова становања интерно расељених лица и програма безбедног и одрживог повратка на Косово и Метохију;
3. изјаву продавца, власника домаћинством са окућницом, оверену у општинском органу управе или суду да је сагласан да исту отуђи у корист подносиоца захтева  уколико буде био изабран за доделу средстава за куповину сеоске куће са окућницом,  под условима предвиђеним овим правилником, као  и да предметна непокретност није у спору или под теретом;
4. доказ о власништву над домаћинством са окућницом која је предмет купопродаје (извод из листа непокретности, копија плана и сл.), не старији од 6 месеци;
5. за запослене чланове-потврду послодавца о висини зараде, за незапослене чланове-уверење о незапослености из Националне службе за запошљавање или уколико лице није евидентирано код Националне службе за запошљавање- оверену изјаву у општинском органу управе или суду да је незапослено и да нема примања, за пензионере-пензиони чек (за месец који претходи месецу објављивања Јавног позива) или оверену изјаву у општинском органу управе или суду да не остварује приходе на име пензије; 
6. потврду надлежне образовне иснтитуције о редовном школовању;
7. решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу која су телесно инвалидна или са сметњама у развоју;
8. решење о смањењу или губитку радне способности и телесном оштећењу за члана породице које је инвалидно лице;
9. лекарски налази не старији од годину дана, за члана породице са обољењем од већег социјално-медицинског значаја;
10. за једнородитељску породицу прилаже се потврда о смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства и решење о разводу брака; у случају породичног домаћинства самохраног родитеља исти даје изјаву оверену у општинском органу управе или суду да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
11. потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;  
12. потврду поверника за избеглице и миграције о смештају у колективном центру;
Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија за избор корисника може од подносиоца пријаве тражити оригинал документа на увид.
За доказивање условности понуђене непокретности и цене, опис и стручно мишљење даје стручна служба Општине, а продавац доставља фотокопију личне карте и изјаву о роковима за примопредају непокретности и другим условима купопродаје.
Изјаве којим се доказује испуњеност услова из тачака 2 и 3 подносе се путем oбрaзаца који се добијају код повереника за избеглице. 
 
ИЗБОР КОРИСНИКА
 
Комисија за избор корисника разматра пријаве по објављеном јавном позиву и сачињава предлог листе реда првенства који објављује на начин и на месту где је био објављен јавни позив.
Проверу навода из поднетих пријава на јавни позив на терену и кроз евиденцију корисника трајних решења врши Општина и Комесаријат, који  пружају и сву потребну стручну помоћ.
На предлог листе реда првенства подносилац пријаве може уложити приговор Комисији за избор корисника у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања предлога листе реда првенства.
Комисија за избор корисника је обавезна да на пристигле приговоре одговори у року од 30 (тридесет) дана од дана истека рока за подношење приговора.
У случају да утврди да је приговор основан Комисија за избор корисника усваја приговор и утврђује коначну листу реда првенства.
У случају да је приговор одбијен или је усвојен приговор који није био од значаја за ред првенства, Комисија за избор корисника утврђује коначну листу реда првенства.
На основу коначне листе реда првенства, Комисија доноси Одлуку о додели помоћи за побољшање услова становања (у даљем тексту: Одлука).
На Одлуку подносилац пријаве има право жалбе Општинском већу у року од 15 дана од дана пријема Одлуке.
На основу коначне Одлуке Општинског већа, Општина, продавац и лице коме је Одлуком додељена помоћ за побољшање услова становања (у даљем тексту: изабрани корисник) закључују Уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе потписника уговора и у којем ће се изабрани корисник обавезати да ће отворити посебан рачун за уплату Помоћи за побољшање услова становања и да ће са тог рачуна сва средства искористити за прибављање домаћинства са окућницом за побољшање услова становања, као и да домаћинство са окућницом неће отуђити најмање пет година.
Изабрани корисник и продавац се обавезују да закључе уговор о купопродаји  домаћинства са окућницом. 
 
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
 
Пријаве се подносе у затвореној коверти преко писарнице Општине.  Пријава се  добија код повереника за избеглице. 
Пријаве са потребном документацијом подносе се лично или поштом на адресу: 
 
Општина Трстеник
К. Милице бр.5
37240 Трстеник
са назнаком „За откуп домаћинства са окућницом за ИРЛ“

Рок за подношење захтева са потребном документацијом је од 06. 11 2014. до  21. 11 2014. године.
Број: 9-7-1/2014-08
У Трстенику, 06.11. 2014. године
Председник комисије