37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Понедељак 30 03 2020
Ћирилица
Промените величину слова:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Трстеник
Општинска управа
Број:360-23-1/2014-05
Датум:05.06.2014.године
Т р с т е н и к

На основу Решења Општинског већа општине Трстеник, број:360-10/2014-03 од 07.02.2014.године, Комисија за спровођење лицитације за издавање у закуп пословног простора у закуп објављује:

О Г Л А С

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Издаје се у закуп поступком јавног надметања пословни простор који се налази у Трстенику, у улици Цара Душана бр.27,(бивши локал „Филимир");
  • почетна цена за јавно надметање износи 100 Е (еура) у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан надметања
  • најмањи лицитациони корак је 10Е (еура) у динарској противредности по средњем курсу НБС на дан надметања
  • учесник лицитације је дужан да до 13.06.2014.године до 15,00 часова, уплати на име депозита износ од 5.000,00 динара на благајни општине Трстеник.

Лицитација за наведени локал ће се обавити у просторијама општине Трстеник, канцеларија бр. 5 дана 16.06.2014.године, са почетком у 12,00 часова.

Лицитација је јавна, а право учешћа на лицитацији имају сва правна лица и предузетници, који поднесу писмену пријаву на оглас и признаницу о уплаћеном депозиту најкасније до 13.06.2014.године, на адресу:

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Комисија за спровођење лицитације за издавање у закуп пословног простора
УЛ.Кнегиње Милице б.б. 37240 Трстеник

Пријава на оглас мора да садржи: јасну назнаку пословне просторије која је предмет лицитације, основне податке о заинтересованом правном лицу или предузетнику( и то за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа, за предузетнике : фотокопију личне карте, име и презиме, адресу, ЈМБГ, назив радње, матични број, ПИБ и решење о упису у Агенцију за привредне регистре).

Да би се надметање могло обавити потребно је да се за пословни простор пријаве најмање два кандидата.

Учесник који не успе на лицитацији има право на повраћај гарантног износа у року од два дана од дана одржавања лицитације, а учеснику који излицитира закуп наведене пословне просторије депозит ће бити урачунат у закупнину.
Поступак лицитације спроводи Комисија за спровођење лицитације за издавање у закуп пословног простора.
Предлог за давање пословног простора у закуп формира се по принципу најповољнијег понуђача, што значи да приоритет има учесник који понуди највећи износ.
Пословни простор се издаје у виђеном стању.
Најповољнији понуђач је дужан да у року од три дана од дана одржане лицитације закључи са општином Трстеник уговор о закупу пословног простора.

Закупнина, обавезе према јавним предузећима и накнада за коришћење грађевинског земљишта плаћаће се месечно, што ће се детаљно регулисати уговором о закупу.
Пословни простор се издаје у закуп на одређено време на период од 2 (две)године, с тим да ако се у међувремену изврши повраћај локала бившим власницима, по основу Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, закуподавац задржава право раскида уговора уз отказни рок од 30 дана.

Сва заинтересована лица могу разгледати наведени пословни простор дана 11.06.2014.год. и 12.06.2014.год. од 12,00 до 13,00 часова.

Ближе информације могу се добити на телефон 037/714-333 лок.111 и лок.116, или у згради општине Трстеник канцеларија број 10 и 15, а текст огласа биће објављен на огласној табли општине Трстеник, РТВ Трстеник и у електронском облику на званичном сајту општине Трстеник.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број:360-23-1/2014-05