37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 14 08 2022
Ћирилица
Промените величину слова:
На основу члана 56.став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) , члана 95.став 1.члана 100. и 102.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'', бр. 21/2016, 11/2017, 95/2018 и 113/2017-др.закон) , члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'', бр. 95/2016), члана 60. Статута општине Трстеник (''Сл.лист општине Трстеник'', бр. 1/2019) и Одлуке Општинског већа општине Трстеник о расписивању Јавног конкурса за постављење начелника Општинске управе општине Трстеник, Општинско веће општине Трстеник на седници одржаној 28.09.2021.године, расписује


ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање положаја у I групи – постављење начелника Општинске управе
Општине Трстеник


I - Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа општине Трстеник, улица Кнегиње Милице број 5, 37240 Трстеник.

II - Положај који се попуњава: Начелник Општинске управе општине Трстеник, звање службеник на положају I група , 1( један) извршилац.

III - Опис послова: Начелник Општинске управе руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са законом , Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и председника општине.

IV - Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ , мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету , положен државни стручни испит, 5 година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

V - Трајање рада: Рад на положају траје 5 (пет) година од дана доношења одлуке о постављењу.

VI - Место рада: Трстеник, улица Кнегиње Милице број 5

VII - Стручне оспособљености, знања и вештине који се проверавају у изборном поступку: Познавање Закона о локалној самоуправи, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закона о општем управном поступку, Статута општине Трстеник ; вештина комуникације, организационе способности и вештина руковођења.
Провера стручне способности, знања и вештина кандидата утврђиваће се у усменом разговору који је обавезан.

VIII - Рок за подношење пријава и адреса на коју се пријаве подносе: Пријава са доказима о испуњавању услова из Јавног конкурса подноси се Конкурсној комисији за спровођење Јавног конкурса за постављење начелника Општинске управе- на адресу: Општинска управа општине Трстеник, улица Кнегиње Милице број 5, 37240 Трстеник, лично или путем препоручене пошиљке са назнаком ''Пријава за Јавни конкурс-постављење начелника Општинске управе општине Трстеник'', у року од 15 дана од дана оглашавања јавног конкурса у дневним новинама ''Политика''.

IX - Садржина пријаве на Јавни конкурс: Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адреса становања, контакт телефон, кратка биографија, подаци о образовању, о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

X - Докази које кандидати прилажу уз пријаву на Јавни конкурс:
 1.  Извод из матичне књиге рођених;
 2.  Диплома о стеченој стручној спреми;
 3.  Уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци);
 4.  Уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту)¸
 5.  Уверење надлежне Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци;
 6.  Доказ о радном искуству у струци;
 7.  Изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;
 8.  За учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе поред наведених доказа потребно је доставити и доказ да им раније није престајао радни однос у државном органу или аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа;
  Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.
  XI - Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу: Марија Марковић, дипломирани правник, запослена у Општинској управи општине Трстеник, на пословима саветника за управљање људским ресурсима и друштвене бриге о деци, канцеларија бр.8, контакт телефон: 037/714-333 и 037/714-598.

  XII - Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за наведено радно место, Конкурсна комисија ће о почетку изборног поступка, месту, дану и времену, када ће се обавити усмени разговор, благовремено обавестити на контакт телефон који су кандидати навели у својој пријави.

  XIII - НАПОМЕНА: Непотпуне, недопуштене, неразумљиве и неблаговремене пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене. Под обавезном документацијом сматра се и изјава о начину прибављања докумената из службене евиденције.

  Овај оглас објавити у дневном листу ''Политика'', на званичној интернет страници Општине Трстеник и огласној табли Општинске управе општине Трстеник.
  Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу, који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

  Број:111-18/2021-03


  ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
  ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ

  Милена Турк,дипл.хемичар


  Изјаву о сагласности можете преузети овде: pdf


  Обавештење о јавном конкурсу објављено је у дневном листу Политика дана 30.09.2021. године