37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 08 07 2020
Ћирилица
Промените величину слова:
Република Србија
ОПШТИНA ТРСТЕНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Конкурсна комисија
Број: 111-2/2018-04
16.04.2018. године

       На основу члана 4., чл. 94. и чл. 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/17 ), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 95/2016 ), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-706/2018 од 30.01.2018.године, а у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и опшинском правобранилаштву општине Трстеник, број: 020-1/2018-03 од 02.02.2018. године, Општинска управа општине Трстеник оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
И ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА 
      

I Орган у коме се радно место попуњава:
Општинска управа општине Трстеник, у Трстенику, ул. Кнегиње Милице бр. 5.

II Радно место за које се прима приправник:

1. Саобраћајни инспектор-приправник – 1 извршилац.


Опис послова радног места:
Врши контролу јавних, локалних и некатегорисаних путева; врши надзор у вези са изградњом и реконструкцијом, одржавањем и заштитом локалних некатегорисаних путева и улица; решавање захтева у вези заузећа путева од стране правних и физичких лица, врши надзор над превозом путника у локалном саобраћају на територији општине Трстеник; врши надзор такси превоза путника и робе; утврђује услове за обављање такси превоза; обавља друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе.
Услови за рад на радном месту:
Стечено високо образовање из области техничких наука саобраћајне струке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен испит за управљање моторним возилом „Б“ категорије и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
Критеријуми за оцену квалификованости кандидата, усмена провера:
1. аналитичко резоновање и логичко закључивање;
2. мотивисаност за рад;
3. комуникативност – опхођење у службеној комуникацији;
4. начин изражавања – вербалне способности;
5. самоувереност;
6. провера рада на рачунару ( Word i Excel ).
 
III Место рада:
Трстеник, ул. Кнегиње Милице бр. 5.

IV Адреса на коју се подносе пријаве:
Општинска управа општине Трстеник-Конкурсна комисија, ул. Кнегиње Милице бр. 5, 37240 Трстеник, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
- Марија Марковић, саветник на пословима управљања људским ресурсима и друштвене бриге о деци,
- Снежана Марковић,  саветник на пословима опште управе
телефон: 037/714-674;
e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

VI  Рок за подношење пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу „Политика“.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
Поред достављања доказа о испуњености услова из члана 80. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (да је учесник конкурса држављанин Републике Србије-Уверење о држављанству; да је пунолетан-Извод из матичне књиге рођених; да раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа-Потврда послодавца; да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци-Потврда/Уверење Полицијске управе према месту рођења), потребно је доставити и следеће: пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема, оверена фотокопија возачке дозволе.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији.  
  
VIII Трајање радног односа:
Радни однос се заснива на одређено време у трајању од 1 (једне) године.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина који се вреднују у изборном поступку, извршиће се у просторијама Општинске управе општине Трстеник, ул. Кнегиње Милице бр. 5, о чему ће кандидати добити благовремено обавештење на адресу или бројеве телефона које су навели у пријави.

НАПОМЕНА:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује начелник Општинске управе општине Трстеник.
Овај оглас објављује се у дневним новинама и на порталу општине Трстеник www.trstenik.rs
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, без дискриминације се односе и на особе женског пола.

Обавештење о јавном конкурсу објављено je дана 18.04.2018.године у дневном листу „Политика“.

КОНКУРСНА КОМИСИЈА