37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 09 07 2020
Ћирилица
Промените величину слова:
            На основу члана 38. став 2. и чл. 46. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16) и чл. 40. у вези са чл. 18. Статута општине Трстеник („Сл.лист општине Трстеник“, бр. 7/08, 10/08, 3/10, 6/12, 1/13 и 5/13), на предлог Општинског већа општине Трстеник, Скупштина општине Трстеник на седници одржаној 19.05.2017.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У

О спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Енергетика“ Трстеник

 
  1. Покреће се поступак избора директора Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Енергетика“ Трстеник, чији је оснивач општина Трстеник.
  2. Поступак из тачке 1. ове Одлуке спровешће Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Трстеник образована решењем СО-е Трстеник бр. 02-157/2016-01 од 16.12.2016.године („Сл.лист општине Трстеник“, бр. 13/2016), на основу Огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Енергетика“ Трстеник, који је саставни део ове Одлуке. 
  3. Оглас о јавном конкурсу из ове Одлуке објавиће се у „Службеном гласнику РС“; „Службеном листу општине Трстеник“, најмање једним дневним новима које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на инстернет страници општине Трстеник. 
  4. О реализацији ове Одлуке стараће се надлежне службе Општинске управе општине Трстеник. 
  5. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Трстеник“.
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК                                             ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Број:022-38/2017-01                                                      Герасим Атанасковић, дипл. инг. пољоп.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА „ЕНЕРГЕТИКЕ“ ТРСТЕНИК: pdf